Autorităţile statului, somate să pună capăt ilegalităţilor şi conflictelor izbucnite în campania electorală din Mangalia

0
280

Comu­ni­cat de pre­să:

PDL Man­ga­lia soli­ci­tă auto­ri­tă­ţi­lor sta­tu­lui să se auto­se­si­ze­ze pen­tru a pune capăt ile­ga­li­tă­ţi­lor, ten­ta­ti­ve­lor de fra­u­dă şi vio­lenţe­lor la care recur­ge, în cam­pa­nia elec­to­ra­lă, actu­a­lul pri­mar al muni­ci­pi­u­lui, Mihai Cla­u­diu Tusac şi oame­nii aces­tu­ia.

Un con­flict, care ar putea duce la esca­la­da­rea vio­lenţe­lor în oraş şi care s‑a sol­dat cu răni­rea mai mul­tor per­soa­ne, s‑a pro­dus mier­curi după-ami­a­ză, când o echi­pă a PDL Man­ga­lia a fost agre­sa­tă de mem­bri şi susţi­nă­tori ai PSD. Eve­ni­men­tul a avut loc în momen­tul în care demo­crat libe­ra­lii au încer­cat să împie­di­ce ream­pla­sa­rea unui mesh elec­to­ral a cărui înde­păr­ta­re a fost dis­pu­să prin deci­zii ale Biro­u­lui Elec­to­ral de Cir­cum­scri­pţie nr. 2 Man­ga­lia şi Biro­u­lui Elec­to­ral de Cir­cum­scrinţie Judeţea­nă nr. 14 Con­stanţa.

Con­flic­tul a avut loc în faţa sediu­lui Pri­mă­ri­ei, sub pri­vi­ri­le repre­zen­tanţi­lor forţe­lor de ordi­ne care nu au inter­ve­nit pen­tru a res­ta­bili ordi­nea, deşi mai mul­te per­soa­ne au fost ata­ca­te şi lovi­te cu pum­nii şi picioa­re­le de către apro­pi­a­ţi ai lui Cla­u­diu Tusac, oameni cunos­cu­ţi că fac par­te din lumea inter­lo­pă. Poli­ţi­ş­tii au folo­sit spray lacri­mo­gen în mij­lo­cul par­ti­ci­panţi­lor la con­flict, iar jan­dar­mii au recurs la forţă, nejus­ti­fi­cat şi doar împo­tri­va celor agre­sa­ţi.

Unul din­tre can­di­da­ţii la Con­si­li­ul Local din par­tea PDL, Levent Beghim, a fost trans­por­tat de urgenţă la spi­tal pen­tru a‑i fi acor­da­te îngri­jiri medi­ca­le, după ce a fost ranit în con­flict. Şi alte per­soa­ne au fost lovi­te şi au sufe­rit diver­se leziuni.

Mesh-ul care a gene­rat acest con­flict a fost luat în cus­to­die de Poli­ţie.

În acest con­text, PDL Man­ga­lia reia aver­tis­men­tul lan­sat cu câte­va zile în urmă şi cere tutu­ror insti­tu­ţi­i­lor sta­tu­lui cu com­pe­tenţe în asi­gu­ra­rea res­pec­tă­rii lega­li­tă­ţii să ia toa­te măsu­ri­le nece­sa­re pen­tru a împie­di­ca esca­la­da­rea ten­siu­ni­lor în cadrul comu­ni­tă­ţii şi declanşa­rea de noi con­flic­te.

În comu­ni­ca­tul pre­ce­dent, con­du­ce­rea loca­lă a PDL se ară­ta îngri­jo­ra­tă de fap­tul că actu­a­lul edil al ora­şu­lui, can­di­dat din par­tea PSD, a recurs la fal­suri şi însce­nări pen­tru a dove­di că unii con­du­că­tori de uni­tă­ţi, care au alte con­vin­geri poli­ti­ce decât ale sale, tre­bu­ie schim­ba­ţi din fun­cţii.

Mihai Cla­u­diu Tusac a recurs, tot­o­da­tă, la ame­ninţări mai mult sau mai puţin voa­la­te la adre­sa susţi­nă­to­ri­lor com­pe­ti­to­ri­lor săi, fap­te de natu­ră să stâr­neas­că rea­cţii greu de con­tro­lat.

 PDL Man­ga­lia sem­na­lea­ză un alt fapt extrem de grav, res­pec­tiv încăl­ca­rea gra­vă a legii prin pre­gă­ti­rea fra­u­dă­rii ale­ge­ri­lor de către gru­pări de inte­re­se for­ma­te în jurul unor can­di­da­ţi la fun­cţia de pri­mar.

În aceas­tă situ­a­ţie, care pune în peri­col inclu­siv nor­me­le ele­men­ta­re ale sta­tu­lui de drept, PDL Man­ga­lia cere impe­ra­tiv repre­zen­tanţi­lor sta­tu­lui să-şi facă dato­ria şi să împie­di­ce comi­te­rea unor infra­cţiuni pedep­si­te de lege, inclu­siv cu închi­soa­rea, res­pec­tiv întoc­mi­rea de lis­te în vede­rea cum­pă­rii de voturi în favoa­rea unor can­di­da­ţi.

Biro­ul Per­ma­nent Local al PDL Man­ga­lia.

http://www.editiadesud.ro/?p=3460,  6 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply