Apel pentru salvarea câinilor comunitari din Mangalia!

0
234

Par­ti­dul Ver­de, fili­a­la Man­ga­lia,

COMUNICAT

Vă adu­cem la cunoş­tinţă, cu dure­re în suflet, fap­tul că, în Man­ga­lia s‑a declanşat un veri­ta­bil răz­boi împo­tri­va câi­ni­lor comu­ni­tari.

De nenu­mă­ra­te ori auto­ri­ta­ți­le Man­ga­li­ei au afir­mat cu mân­drie că pen­tru între­ți­ne­rea unui câi­ne comu­ni­tar se alo­că in jur de câte­va sute de lei, în fie­ca­re lună. În ci…uda aces­tui mit, în ciu­da a nenu­mă­ra­te cazuri făcu­te public des­pre con­di­ți­i­le atro­ce de găz­du­i­re în Bio­ba­za din Man­ga­lia, a cani­ba­lis­mu­lui din cau­za lip­sei de hra­nă și a lip­sei tota­le de tra­ta­men­te medi­cal-vete­ri­na­re, băta­ia de joc față de aces­te ani­ma­le fără stă­pân con­ti­nuă în Man­ga­lia. Oame­nii care iubesc acești câini, care încear­că să ame­li­o­re­ze con­di­ți­i­le de via­ță în acest ”lagăr de ecarisaj”se lovesc per­ma­nent de obs­ta­co­le greu de depă­șit. Par­ti­dul Ver­de îi admiră,îi res­pec­tă și îi aju­tă pe acești oameni în pofi­da aces­tei admi­nis­tra­ții nepă­să­toa­re și insen­si­bi­le la sufe­rin­ța unor fiin­țe vii.

De ace­ea, Par­ti­dul Ver­de face apel la pre­sa și la locu­i­to­rii Man­ga­li­ei de a face public cât mai des și mai pe larg rela­tări, decla­ra­ții, mate­ri­a­le fil­ma­te și foto­gra­fi­a­te a situ­a­ți­ei câi­ni­lor comu­ni­tari din Man­ga­lia cu sco­pul de a trezi în noi com­pa­siu­nea și res­pec­tul față de niș­te ani­ma­le nevi­no­va­te. Par­ti­dul Ver­de deți­ne infor­ma­ții că acești câini nu pri­mesc apă și nici hra­nă, că nu li se acor­dă nici un fel de tra­ta­ment medi­cal, deși câi­nii sunt bol­navi de boli care nu se trans­mit la om sau alt ani­mal, a cărei tra­ta­re cos­tă foar­te puțin, că in ulti­mi­le 2 săp­tămâni au fost uciși pes­te 50 de câini in mod bar­bar, fiind găsi­te pe câmp cada­vre­le a mul­tor câini.

Toa­te aces­te aspec­te con­tra­vin fla­grant legii de pro­tec­ție a ani­ma­le­lor și repre­zin­tă caz penal. Numai cu aju­to­rul tutu­ror celor care mai iubesc ani­ma­le­le, mai putem împie­di­ca măce­lă­ri­rea aces­tor sute de câini nevi­no­vați și de a atra­ge aten­ția auto­ri­tă­ți­lor din Man­ga­lia că pre­zenţa pe străzi a câi­ni­lor fără stă­pân este o pro­ble­mă care tre­bu­ie solu­ţio­na­tă cu răb­da­re şi ome­nie, cu legea în mână, nu prin uci­de­re în masă. Ştiu că, în marea majo­ri­ta­te a locu­i­to­ri­lor Man­ga­li­ei au aca­să unul sau mai mulţi câini, pe care îi iubesc şi îi tra­tea­ză ca pe niş­te mem­bri ai fami­li­ei. Gân­di­ţi-vă şi la rude­le lor săra­ce și nevi­no­va­te de pe stră­zi­le Man­ga­li­ei care cad pra­dă furi­ei elec­to­ra­le. În spe­ranţa că nu vă este indi­fe­ren­tă soar­ta atâ­tor inimi nepri­hă­ni­te, vă amin­tesc o vor­bă de spi­rit: „Cine nu iubeş­te ani­ma­le­le, nu iubeş­te nici oame­nii!”.

Vă mul­țu­mesc!

Dör­ner Mari­an,

Pre­șe­din­te Par­ti­dul Ver­de, orga­ni­za­ţia muni­ci­pa­lă Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply