Aceiaşi preşedinţi, aceiaşi candidaţi. Bizarerii ca‑n filmele comice, la scrutinul care se repetă la Mangalia

0
215

Cla­u­diu Tusac, fost can­di­dat PSD la ale­ge­ri­le din 10 iunie pen­tru con­du­ce­rea admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce a celei mai impor­tan­te loca­li­tă­ţi din sudul lito­ra­lu­lui, s‑a retras din cur­să. Pen­tru că aşa pre­ve­de legea, el se va regă­si totu­şi şi pe bule­ti­nul de vot al scru­ti­nu­lui din 24 iunie, chiar dacă şi‑a anu­nţat susţi­ne­rea pen­tru fos­tul său con­tra­can­di­dat, Cris­ti­an Radu.

Repe­ta­rea ale­ge­ri­lor loca­le pen­tru Pri­mă­ria şi Con­si­li­ul Local Man­ga­lia pare un sce­na­riu de film. O serie de ciu­dă­ţe­nii, de aspec­te ce con­tra­zic logi­ca şi bunul simţ sunt con­si­de­ra­te ca fiind fireşti în con­tex­tul scru­ti­nu­lui pro­gra­mat pe 24 iunie. Preşe­dinţii şi locţi­i­to­rii secţi­i­lor de vota­re rămân ace­ia­şi, în pofi­da fap­tu­lui că Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral a decis repe­ta­rea ale­ge­ri­lor după ce a admis con­tes­ta­ţi­i­le în care se spe­ci­fi­ca foar­te clar că în opt din­tre secţi­i­le de vota­re pro­ce­sul elec­to­ral a fost pre­lun­git până după ora 21.00, ora limi­tă pre­vă­zu­tă de lege pen­tru înche­ie­rea votă­rii.

Ba da, ba nu!

Îna­in­te de toa­te, tre­bu­ie menţio­nat fap­tul că, deşi şi‑a anu­nţat, vineri, în con­tex­tul unei con­fe­rinţe de pre­să, retra­ge­rea din cur­sa pen­tru man­da­tul de pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, soci­al-demo­cra­tul Cla­u­diu Tusac va figu­ra pe bule­ti­nul de vot al scru­ti­nu­lui din 24 iunie. Potri­vit legii, dumi­ni­că va avea loc repe­ta­rea ale­ge­ri­lor din 10 iunie, nu un scru­tin nou, fapt pen­tru care toţi cei 11 can­di­da­ţi ini­ţi­ali se vor regă­si pe bule­ti­nul de vot.

Retra­ge­rea lui Tusac nu face obiec­tul unui docu­ment ofi­ci­al scris, al unei cereri, ea a fost doar subiec­tul unei decla­ra­ţii publi­ce şi al unui comu­ni­cat de pre­să. Ast­fel, va fi inte­re­sant de urmă­rit câte voturi va lua Tusac în ale­ge­ri­le de dumi­ni­că, atâ­ta vre­me cât el încă figu­rea­ză pe bule­ti­nul de vot. Soci­al-demo­cra­tul măr­tu­ri­seş­te că nu se aşteap­tă ca oame­nii să‑l mai vote­ze pen­tru că, susţi­ne el, dacă îl mai voiau, l‑ar fi votat de pri­ma dată. „Cum să mă vote­ze dumi­ni­că pe mine, când eu le-am spus tutu­ror că îl susţin pe Cris­ti­an Radu?”, a afir­mat retoric Cla­u­diu Tusac.

Amin­tim că şi lide­rul PSD Con­stanţa, Radu Mază­re, i‑a reco­man­dat joi lui Tusac să se retra­gă din com­pe­ti­ţie, menţionând că aces­ta tre­bu­ie să facă un pas în spa­te.

Măsuri supli­men­ta­re

De ase­me­nea, de reţi­nut este fap­tul că tot admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă se ocu­pă, ală­tu­ri de Pre­fec­tu­ra Con­stanţa şi de Biro­ul Elec­to­ral Muni­ci­pal (BEM) Man­ga­lia, de orga­ni­za­rea ale­ge­ri­lor de dumi­ni­că. Or, în acest con­text, se impu­ne o între­ba­re: cum va reu­şi actu­a­la admi­nis­tra­ţie, con­du­să încă de Tusac, să orga­ni­ze­ze ire­proşa­bil un scru­tin pe care, pe 10 iunie, l‑a ges­tio­nat exe­cra­bil? Din acest punct de vede­re, edi­lul-şef ne‑a decla­rat că a luat măsuri supli­men­ta­re: „Am luat măsuri să nu se mai întâm­ple ce s‑a întâm­plat data tre­cu­tă: am mărit numă­rul cabi­ne­lor de vot din secţii, am vor­bit cu Poli­ţia, Poli­ţia Loca­lă şi Jan­dar­me­ria să fie aten­te ca la ora 21.00 fix pro­ce­sul elec­to­ral să fie înche­iat”. De ce nu s‑a întâm­plat aşa şi pe 10 iunie?

Via­ţa bate fil­mul

Aşa cum am menţio­nat mai sus, preşe­dinţii şi locţi­i­to­rii secţi­i­lor de vota­re nu vor fi schim­ba­ţi decât dacă, potri­vit decla­ra­ţi­i­lor preşe­din­te­lui BEM Man­ga­lia, Anton Cris­ti­an David, „au cerut în mod expres asta”. „Alt­fel, nu”, a menţio­nat aces­ta. Acest aspect poa­te părea cel puţin ciu­dat, dacă nu scan­da­los, având în vede­re fap­tul că, în deci­zia de anu­la­re, res­pec­tiv de repe­ta­re a ale­ge­ri­lor din Man­ga­lia, BEC pre­ci­zea­ză că au fost lua­te în cal­cul con­tes­ta­ţi­i­le în care se spe­ci­fi­ca: „în cadrul a opt secţii de vota­re pro­ce­sul de vota­re a fost pre­lun­git cu mult după ora 21.00 (22.15 — 22.45), în con­tex­tul în care nu a fost emi­să o hotă­râre în con­di­ţi­i­le legii prin care să se fi apro­bat pre­lun­gi­rea inter­va­lu­lui orar alo­cat votă­rii”. Cine a decis pre­lun­gi­rea votă­rii? De ce au per­mis preşe­dinţii, res­pec­tiv locţi­i­to­rii aces­to­ra ca după ora 21.00 să se mai afle cetă­ţeni cu drept de vot în incin­ta secţi­ei de vota­re? Cine răs­pun­de pen­tru aces­te nere­guli? Şi, mai ales, de ce sunt tole­ra­te exact ace­lea­şi per­soa­ne sub ochii căro­ra au avut loc aces­te dera­pa­je?

Ziua de Con­stan­ta, 19 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply