A ţinut buletinele de vot acasă

0
188
 
Secretarul Daniel Vlădescu, de la Mangalia, suspectat de tentativă de fraudare a alegerilor.

Modul în care se vor desfă­şu­ra ale­ge­ri­le loca­le la Man­ga­lia este pus sub sem­nul între­bă­rii. Mai sunt doar 2 zile până la ale­geri, iar până în pre­zent au avut loc mai mul­te for­me de mani­fes­ta­re a unor susţi­nă­tori ai unor can­di­da­ţi care con­tra­vin unui mod civi­li­zat de desfă­şu­ra­re a cam­pa­niei elec­to­ra­le şi chiar a ale­ge­ri­lor. Dacă până acum nu prea a ieşit în evi­denţă, secre­ta­rul Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia, Daniel Vlă­des­cu, s‑ar părea că a înce­put să umble cu fofâr­li­ca.

Aces­ta a pre­lu­at, mier­curi, 6 iunie, de la Pre­fec­tu­ra Con­stanţa, un număr de 44 de bule­ti­ne de vot pen­tru Con­si­li­ul Local Man­ga­lia, însă nu au fost pre­da­te ime­di­at Biro­u­lui Elec­to­ral de Cir­cum­scri­pţie (BEc) 2 Man­ga­lia, aşa cum pre­ve­de legea, în vede­rea anu­lă­rii, ci le‑a dus aca­să, după care le‑a dis­tri­bu­it celor 26 de secţii de vota­re, câte un bule­tin pen­tru fie­ca­re secţie, iar ulti­me­le 18 fiind pre­da­te către BEc abia azi. El a anu­nţat, azi, că a dis­tri­bu­it cele 26 de bule­ti­ne secţi­i­lor de vota­re, ridi­când sus­pi­ciuni de fra­u­da­re a ale­ge­ri­lor, prin meto­da suvei­că.

Acest mod de fra­u­da­re a ale­ge­ri­lor se desfă­şoa­ră ast­fel:

1. Un votant oare­ca­re intră în secţie, ia bule­ti­nul de vot de la comi­sie şi intră cu el în cabi­nă.

2. Nu‑l ştam­pi­lea­ză ci îl îndoa­ie şi îl pune în buzu­nar. Scoa­te o altă hâr­tie albă sau un bule­tin de vot fal­si­fi­cat, îl împa­che­tea­ză dis­cret şi îl bagă în urnă ca să pară că a votat.

3. Iese afa­răm, unde îl aşteap­tă orga­ni­za­to­rul acţiu­nii de fal­si­fi­ca­re. Îi pre­dă bule­ti­nul ori­gi­nal şi pri­meş­te bani pen­tru asta. Şeful acţiu­nii pune ştam­pi­la Votat în drep­tul can­di­da­tu­lui pe care‑l susţi­ne şi îl înmâ­nea­ză unui alt votant.

4. Aces­ta îl bagă în buzu­nar şi intră în secţie. Ia de la comi­sie un al doi­lea bule­tin de vot.

5. Intră în cabi­nă, se face că votea­ză dar păs­trea­ză în buzu­nar bule­ti­nul pe care l‑a pri­mit de la comi­sie.

6. Iese din cabi­nă şi intro­du­ce în urnă bule­ti­nul ce fuse­se ştam­pi­lat din afa­ra secţi­ei.

7. Iese afa­ră şi pre­dă bule­ti­nul neş­tam­pi­lat şefu­lui acţiu­nii. Aces­ta pune din nou votul pe can­di­da­tul său şi pre­dă hâr­tia unui alt votant, iar ciclul se reia. Se pot obţi­ne ast­fel sute de voturi dar te cos­tă să con­vingi fie­ca­re per­soa­nă în par­te să par­ti­ci­pe la suvei­că. La ţară, lucru­ri­le merg însă mult mai uşor.

Repli­ca, 8 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply