Zanfir Iorgus: „Mangalia va avea un Oficiu Local de Turism“

0
330

Unul din­tre pro­iec­te­le pe care Zan­fir Ior­guş le are în vede­re pen­tru Man­ga­lia, în even­tu­a­li­ta­tea în care va câş­ti­ga fun­cţia de pri­mar, este menit să con­tri­bu­ie la revi­go­ra­rea turis­mu­lui în sudul lito­ra­lu­lui. Ast­fel, Ior­guş îşi pro­pu­ne înfi­inţa­rea Ofi­ci­u­lui Local de Turism, insti­tu­ţie loca­lă de tip regie ce se va afla în sub­or­di­nea Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia. Acest orga­nism se va ocu­pa de toa­te sta­ţiu­ni­le Man­ga­li­ei, va avea un buget pro­priu, chel­tu­ieli pro­prii şi cu urmă­toa­re­le com­pe­tenţe: Saturn, Venus, Cap Auro­ra, Jupi­ter, Nept­un şi Olimp.

Turis­mul este, ală­tu­ri de Daewoo Man­ga­lia, unul din­tre pilo­nii care susţin via­ţa eco­no­mi­că a ora­şu­lui. Patru ani s‑a stag­nat la acest capi­tol, pri­mă­ria nere­u­şind să acce­se­ze alte fon­duri euro­pe­ne în afa­ra celor trei pro­iec­te lăsa­te de mine, dar şi ace­lea fina­li­za­te cu foar­te mare gre­u­ta­te: Por­tul Turis­tic, Cor­do­nul Saturn Venus şi Rea­bi­li­ta­rea Lacu­ri­lor de la Nept­un. Turis­mul tre­bu­ie con­dus şi ges­tio­nat de pro­fe­si­o­ni­şti. Numai cu aju­to­rul pro­iec­te­lor euro­pe­ne mai putem recu­pe­ra tim­pul pier­dut de o admi­nis­tra­ţie care, patru ani, nu a făcut nimic în plus faţă de ce am reu­şit eu să fac”, a spus Zan­fir Ior­guş.

Cum va fi aju­ta­tă comu­ni­ta­tea loca­lă
Potri­vit lui Ior­guş, obiec­ti­ve­le Ofi­ci­u­lui Local de Turism sunt urmă­toa­re­le: ela­bo­ra­rea şi pune­rea în prac­ti­că a stra­te­gi­ei şi a poli­ti­ci­lor comu­ni­tă­ţii loca­le în sec­to­rul turis­tic, ini­ţi­e­rea şi ges­tio­na­rea pro­gra­me­lor de dezvol­ta­re în par­te­ne­ri­at cu resur­se guver­na­men­ta­le, cele euro­pe­ne, inter­co­mu­ni­ta­re şi cele public-pri­va­te. De ase­me­nea, acti­vi­ta­tea repre­zen­tanţi­lor Ofi­ci­u­lui se va axa pe dezvol­ta­rea învă­ţămân­tu­lui pro­fe­sio­nal turis­tic de bază, ast­fel încât toţi tine­rii să aibă de la înce­put şan­sa unei cari­e­re soli­de. Pen­tru ca acest punct să se poa­tă rea­li­za, Ofi­ci­ul va înche­ia un par­te­ne­ri­at cu o insti­tu­ţie de învă­ţământ turis­tic cu recu­noa­ş­te­re euro­pea­nă.

Arti­co­lul inte­gral, in cugetliber.ro, marti, 08 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply