Zanfir Iorguş: „Mangalia trebuie să scape de echipa Tusac. Deserveşte interesele şefilor de la Constanţa“

0
277

Can­di­da­tul PDL la Pri­mă­ria Man­ga­lia, Zan­fir Ior­guş, a anu­nţat, ieri, în cadrul unei con­fe­rinţe de pre­să că nu are temeri cu pri­vi­re la scru­ti­nul elec­to­ral ce urmea­ză, pen­tru că, spu­ne el, oame­nii din muni­ci­piu ştiu foar­te bine „cât rău a putut să pro­du­că echi­pa lui Cla­u­diu Tusac”.

Este nevo­ie de echi­pa noas­tră de pro­fe­si­o­ni­şti. Oame­nii sunt conş­ti­enţi că după patru ani sub admi­nis­tra­ţia PSD cu Tusac şi PNL cu Sorin Andrei şi cei­la­lţi, Man­ga­lia este în căde­re libe­ră. Toa­te pro­ble­me­le exis­ten­te aco­lo la momen­tul actu­al au fost cau­za­te de lăco­mia şi rea­ua cre­dinţă de care au dat dova­dă aceşti indi­vizi medi­o­cri. Au vân­dut toa­tă Man­ga­lia unui grup de inte­re­se din Con­stanţa. Sunt sim­ple mario­ne­te ale şefi­lor din Con­stanţa. Agre­si­vi­ta­tea aces­tei echi­pe în cam­pa­nia elec­to­ra­lă este doar sem­na­lul dis­pe­rat al abdi­că­rii imi­nen­te. Tre­bu­ie să scă­pam de aceşti oameni care nu asi­gu­ră nicio per­spec­ti­vă asu­pra Man­ga­li­ei”, a decla­rat Ior­guş.

Ior­guş a menţio­nat că stă bine în son­da­je, cu mult pes­te con­tra­can­di­da­ţii săi şi a spe­ci­fi­cat că are susţi­ne­re din par­tea mai mul­tor orga­ni­za­ţii, pre­cum şi a unor can­di­da­ţi inde­pen­denţi.
„Am susţi­ne­rea UNPR, PNŢCD şi chiar avem o cola­bo­ra­re cu cei de la PV. Ei îşi susţin can­di­da­tul, însă am dis­cu­tat posi­bi­li­ta­tea unei cola­bo­rări post-elec­to­ra­le. Am dis­cu­tat des­pre acest aspect şi cu Vio­rel Ole­niuc. Vrem ca după ale­geri să for­măm o echi­pă numai din spe­cia­li­şti, care să pro­vi­nă din rân­dul tutu­ror par­ti­de­lor care şi-au dorit să‑l înlă­tu­re pe Tusac de la Pri­mă­ria Man­ga­lia”, a expli­cat can­di­da­tul PDL.

Cu pri­vi­re la can­di­da­tu­ra lui Ior­guş, lide­rul UNPR, Geor­ge Lipo­vea­nu, a menţio­nat: „Nu avem timp ca după patru ani de cear­tă la Man­ga­lia să luăm un înce­pă­tor pen­tru a‑l instrui şi pen­tru a‑l învă­ţa admi­nis­tra­ţie. Ior­guş este pre­gă­tit şi are expe­rienţa nece­sa­ră. Va da o notă de exce­pţie admi­nis­tra­ţi­ei loca­le”.
Decla­ra­ţi­i­le au fost făcu­te în con­tex­tul unei con­fe­rinţe de pre­să orga­ni­za­tă pen­tru anu­nţa­rea pro­to­co­lu­lui de cola­bo­ra­re între UNPR, PDL şi PNŢCD Man­ga­lia.

Vineri, 18 Mai 2012, Ale­xan­dra BĂLAN, Cuget Liber.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply