Viorel Oleniuc: “E dureros să vezi că un personaj care încă nu a scăpat de puşcărie şi linşajul populaţiei mai are tupeul să candideze”

0
309

Fos­tul vice­pri­mar şi lider al PNL Man­ga­lia, Vio­rel Ole­niuc, se ara­tă dez­a­mă­git de modul în care decur­ge cam­pa­nia elec­to­ra­lă în muni­ci­pi­ul din sudul lito­ra­lu­lui. Ole­niuc sesi­zea­ză că abso­lut toţi can­di­da­ţii se bazea­ză, în pri­mul rând, pe o bătă­lie absur­dă a afi­şe­lor, evi­tând, în schimb, ori­ce dez­ba­te­re publi­că, mult mai edi­fi­ca­toa­re pen­tru elec­to­rat. Can­di­dat inde­pen­dent la Con­si­li­ul Local, Ole­niuc apre­cia­ză că cea mai revol­tă­toa­re can­di­da­tu­ră apa­rţi­ne actu­a­lu­lui pri­mar PSD.

În Man­ga­lia, cam­pa­nia elec­to­ra­lă se desfă­şoa­ră nor­mal: unii pun bane­re şi lipesc afi­şe, cei­la­lţi le rup, se ame­ninţă, se jignesc…tot tacâ­mul deve­nit obi­ş­nu­it în ora­şul euro­pean pe care îl invo­că fie­ca­re. Bine­înţe­les, li se pare inu­til să dis­cu­te des­pre pro­gra­me şi cre­di­bi­li­ta­tea lor, nu mai este timp şi pen­tru dez­ba­teri publi­ce. Şi toa­te aces­tea se petrec într-un oraş oda­tă fru­mos, iubit şi cunos­cut pen­tru lini­ş­tea lui, a decla­rat Vio­rel Ole­niuc.

Man­ga­lia a ajuns sce­na cir­cu­lui de prost gust. Încre­ză­tori în memo­ria scur­tă a cetă­ţea­nu­lui man­ga­li­ot, cei vino­va­ţi de gro­ză­ve­ni­i­le ier­nii tre­cu­te şi de batjo­cu­ra con­ti­nuă din ulti­mii ani, se întrec în a‑şi afi­şa chi­pu­ri­le pe toa­te clă­di­ri­le şi tot ce miş­că prin oraş. Într‑o ţară datoa­re, care se chi­nu­ie să dea o pen­sie ciun­ti­tă, zeci de mili­ar­de sunt arun­ca­te în dis­preţul oame­ni­lor de rând. Man­ga­lia poa­te can­di­da la cel mai pavoa­zat şi kit­schos oraş de cam­pa­nie, doar cete­le de câini vaga­bonzi nu poar­tă abţi­bil­duri, a mai spus Ole­niuc.

În deli­rul per­ma­nent al sen­za­ţi­ei că este împă­ra­tul tutu­ror, aşa-zisul pri­mar ne zâm­beş­te, cam întu­ne­cat, de pe stâl­pii de ilu­mi­nat, proas­păt vop­si­ţi şi împo­do­bi­ţi cu ste­gu­leţe roşii de fir­me­le con­si­li­e­ri­lor agrea­ţi şi aşteap­tă pro­ba­bil să mai chel­tu­ie ceva şi pen­tru cură­ţi­rea lor, după cam­pa­nie. E dure­ros să vezi că un per­so­naj care încă nu a scă­pat de puş­că­rie şi de linşa­jul popu­la­ţi­ei mai are tupe­ul să can­di­de­ze şi să cre­a­dă că poa­te fi rea­les, a com­ple­tat Ole­niuc.

Cris­ti­an ANTON, Repli­ca, 28 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply