Vezi de ce au ieşit în stradă 5.000 de mangalioţi pentru independentul Radu Cristian (Galerie foto)

0
237

Can­di­da­tul inde­pen­dent la Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu şi‑a înce­put la fina­lul săp­tămâ­nii tre­cu­te, ofi­ci­al, cam­pa­nia elec­to­ra­lă.

Con­cret, Cris­ti­an Radu a orga­ni­zat, sâm­bă­tă, un marş la care au par­ti­ci­pat apro­xi­ma­tiv 1.000 de man­ga­li­oţi. Eve­ni­men­tul a înce­put în jurul orei 18.30 şi a durat apro­xi­ma­tiv o oră, timp în care oame­nii au mărşă­lu­it pe cele mai impor­tan­te străzi din Man­ga­lia, cu pan­car­te şi ban­ne­re pe care scria „Vă rugăm fru­mos, ple­ca­ţi, noi nu mai stăm îngheţa­ţi!” şi „Decât un tre­cut pătat, mai bine un vii­tor curat”.

Am schim­bat maca­zul”

În ace­ea­şi zi, Cris­ti­an Radu, aspi­rant inde­pen­dent la man­da­tul de edil-şef al celei mai impor­tan­te loca­li­tă­ţi din sudul lito­ra­lu­lui, a orga­ni­zat un con­cert pen­tru man­ga­li­oţi. Pe sce­nă au urcat Mihai Măr­gi­nea­nu, Pro­con­sul, Tara­ful din Cle­jani şi Iulia Puş­chi­lă. De alt­fel, Măr­gi­nea­nu este auto­rul imnu­lui de cam­pa­nie al lui Radu, al cărui nume este, suges­tiv, „Am schim­bat maca­zul”.

Con­cer­tul a reu­nit aproa­pe 5.000 de cetă­ţeni din Man­ga­lia. În con­tex­tul eve­ni­men­tu­lui, Cris­ti­an Radu s‑a defi­nit ca fiind can­di­dat inde­pen­dent, dar depen­dent de locu­i­to­rii Man­ga­li­ei, tânăr, dar repre­zen­tând cate­goric alter­na­ti­va la actu­a­la admi­nis­tra­ţie publi­că loca­lă. Ală­tu­ri de Cris­ti­an Radu au fost, în cadrul lan­să­rii, atât repre­zen­tanţi ai soci­e­tă­ţii civi­le, inte­lec­tu­ali, dar şi mem­bri ai unor for­ma­ţiuni poli­ti­ce, pre­cum PNL, PC şi Par­ti­dul Ver­de.

Aceş­tia din urmă au decla­rat că res­pec­tă can­di­da­tu­ra inde­pen­den­tă a lui Cris­ti­an Radu şi îi susţin pro­gra­mul „Man­ga­lia, oraş euro­pean”. Tot­o­da­tă, în con­tex­tul lan­să­rii de sâm­bă­tă, a fost sub­li­ni­a­tă ide­ea potri­vit căre­ia Man­ga­lia are nevo­ie de un pri­mar inde­pen­dent, care să reu­şeas­că să insta­le­ze un cli­mat de nor­ma­li­ta­te în Con­si­li­ul Local, măci­nat în ulti­mii ani de nume­roa­se con­flic­te şi mar­cat de scan­da­luri. Cris­ti­an Radu a rei­te­rat ide­ea potri­vit căre­ia a intrat în aceas­tă cur­să în cali­ta­te de inde­pen­dent şi va rămâ­ne aşa până la final.

Urări pen­tru con­tra­can­di­da­ţi

Nu mai puţin impor­tant este că, la final, Cris­ti­an Radu le‑a urat fos­tu­lui (n.r. Zan­fir Ior­guş) şi actu­a­lu­lui pri­mar al Man­ga­li­ei (n.r. Cla­u­diu Tusac) ca în tim­pul vii­to­ru­lui său man­dat de pri­mar să mear­gă, cel din­tâi în Pădu­rea Como­ro­va, pen­tru a plan­ta copaci, iar cel de-al doi­lea să facă o călă­to­rie la Polul Nord, pen­tru a avea ast­fel o ima­gi­ne a modu­lui în care, iar­na tre­cu­tă, man­ga­li­oţii au rezis­tat geru­lui din apar­ta­men­te.

Cris­ti­an Radu s‑a năs­cut pe 12 noiem­brie 1970, este de pro­fe­sie eco­no­mist, licenţi­at al ASE Bucu­reşti, în 1997, Spe­cia­li­za­rea Mana­ge­ment. Tot la ASE Bucu­reşti a absol­vit, în 2006, un mas­ter în „Mana­ge­men­tul Afa­ce­ri­lor Agroa­li­men­ta­re”. În ace­la­şi an, Cris­ti­an Radu ter­mi­nă şi Facul­ta­tea de Drept din cadrul Uni­ver­si­tă­ţii Ovi­di­us Con­stanţa şi, doi ani mai târ­ziu, un alt mas­ter în „Drept Soci­al Euro­pean”.

Marti, 15 mai 2012, Ada CODAU, ziu­a­con­stan­ta.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply