Tusac le raspunde celor care il acuza ca boicoteaza campania electorala a contracandidatilor

0
214

 

Depar­ta­men­tul mass-media al Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia a trans­mis astazi un comu­ni­cat in care este expri­ma­ta pozi­tia pri­ma­ru­lui Cla­u­diu Tusac fata de acu­za­ti­i­le care i se aduc de catre con­tra­can­di­da­tii sai.

Refe­ri­tor la infor­ma­ți­i­le apă­ru­te în media în ulti­me­le zile refe­ri­tor la blo­ca­rea cam­pa­niei elec­to­ra­le a unor can­di­dați la Pri­mă­ria Man­ga­lia de către admi­nis­tra­ția loca­lă sau sim­pa­ti­zanți PSD, actu­a­lul pri­mar Mihai Cla­u­diu Tusac doreș­te să cla­ri­fi­ce situ­a­ția:

Am încer­cat să ignor une­le arti­co­le rău­vo­itoa­re, dar deja se între­ce măsu­ra. Fac pre­ci­zarea că Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia și eu, în cali­ta­te de pri­mar în func­ție, nu am blo­cat niciun eve­ni­ment elec­to­ral. Toți can­di­da­ții care au orga­ni­zat acțiuni lega­te de lan­sa­rea în cam­pa­nie elec­to­ra­lă le-au și des­fă­șu­rat.

Refe­ri­tor la eve­ni­men­tul de pe 12 mai, orga­ni­za­to­rii au soli­ci­tat prea târ­ziu avi­ze­le nece­sa­re, fapt demon­strat și de un răs­puns scris pri­mit în acest sens de la Poli­ția Man­ga­lia (docu­ment ata­șat). Nu înțe­leg de ce eu pot fi sin­gu­rul vino­vat, sunt 11 con­tra­can­di­dați în cur­să, ar putea fi PDL-ul sau ori­ca­re alt par­tid. De ce toc­mai eu l‑aș blo­ca pe un anu­me can­di­dat inde­pen­dent cotat des­tul de jos în son­da­je?! Să înțe­leg că‑i este fri­că de mine, alt­fel de ce eu aș fi sur­sa tutu­ror rele­lor care i se întâm­plă aces­tu­ia?! Alții nu au pro­ble­me, se ocu­pă de cam­pa­nie nor­mal, numai dum­ne­a­lui are ceva cu per­soa­na mea, îl deran­jez cum­va și nu știu cu ce!

Toți con­tra­can­di­da­ții care au depus docu­men­ta­ți­i­le nece­sa­re des­fă­șu­ră­rii unor eve­ni­men­te la timp au pri­mit răs­pun­su­ri­le nece­sa­re. Dacă la Gar­da finan­ci­a­ră așa se pro­ce­da, îl rog pe sti­ma­bi­lul con­tra­can­di­dat să-și revi­zu­ias­că ati­tu­di­nea și să res­pec­te legea.

Eu cred într‑o cam­pa­nie liniș­ti­tă, nor­ma­lă, în care fie­ca­re să aibă drep­tul la expri­ma­re. Nu am timp de ast­fel de șica­ne, am un pro­gram admi­nis­tra­tiv foar­te încăr­cat și îmi rezerv cea mai mare par­te a tim­pu­lui care-mi rămâ­ne dis­cu­ți­i­lor cu cetă­țe­nii. Nu-mi per­mit să mă pierd în amă­nu­n­te mărun­te de genul celor recla­ma­te de con­tra­can­di­dați!

Fac apel către can­di­dați să res­pec­te legea pri­vind des­fă­șu­ra­rea eve­ni­men­te­lor publi­ce în cam­pa­nia elec­to­ra­lă, să își depu­nă la timp soli­ci­tă­ri­le pen­tru avi­ze. Să ne pur­tăm nor­mal și fie­ca­re să câști­ge votul cetă­țe­ni­lor pe baza rea­li­ză­ri­lor și a pro­iec­te­lor dis­cu­ta­te.”

observator.ro, mier­curi, 16 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply