Start în campania electorală pentru locale

0
262

Vineri, 11 mai, se va da, ofi­ci­al, star­tul cam­pa­niei elec­to­ra­le pen­tru ale­ge­ri­le loca­le din 10 iunie. Can­di­da­ții își vor putea con­vin­ge ale­gă­to­rii să‑i vote­ze până sâm­bă­tă, 9 iunie, la ora 7.00.

Pen­tru pri­ma oară, pri­ma­rii vor fi aleși din­tr-un sin­gur tur, ca și pre­șe­din­ții de con­si­lii jude­țe­ne. Au fost scoa­se la băta­ie 3.187 de pri­mă­rii, 1.338 de locuri de con­si­li­eri judeţeni şi 40.311 de locuri de con­si­li­eri locali. În total, sta­tul va scoa­te din buzu­nar pen­tru orga­ni­za­rea ale­ge­ri­lor apro­xi­ma­tiv 100 de mili­oa­ne de lei.

În cam­pa­nie, can­di­da­ţii, par­ti­de­le poli­ti­ce, ali­anţe­le poli­ti­ce, ali­anţe­le elec­to­ra­le, pre­cum şi cetă­ţe­nii au drep­tul să-şi expri­me opi­ni­i­le, în mod liber şi fără nicio dis­cri­mi­na­re, prin mitin­guri, adu­nări, uti­li­za­rea tele­vi­ziu­nii, radi­o­u­lui, pre­sei şi a celor­lal­te mij­loa­ce de infor­ma­re în masă.

În tim­pul cam­pa­niei elec­to­ra­le se asi­gu­ră can­di­da­ţi­lor, în mod nedis­cri­mi­na­to­riu, spa­ţii cores­pun­ză­toa­re pen­tru a se întâl­ni cu ale­gă­to­rii, care pot fi ampla­sa­te la sedi­ul pri­mă­ri­ei, în şcoli, uni­ver­si­tă­ţi, case de cul­tu­ră, cămi­ne cul­tu­ra­le şi cine­ma­to­gra­fe. Este inter­zis însă să fie orga­ni­za­te actiuni de cam­pa­nie în uni­tă­ți­le mili­ta­re, dar și în spa­ți­i­le din şcoli şi uni­ver­si­tă­ţi în peri­oa­da de desfă­şu­ra­re a cur­su­ri­lor.

Arti­co­lul com­plet, in evz.ro, 10 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply