Senatorul din spatele mega- scandalului Callatis Therm se cere exclus din PDL şi aşteaptă invitaţia USL

0
71
Booking.com
Când asista la escrocheria din Mangalia nu avea dileme politice

Senatorul din spatele mega- scandalului Callatis Therm se cere exclus din PDL şi aşteaptă invitaţia USL

PDL îl poa­te tre­ce pe răbo­jul rata­ţi­lor poli­tici şi pe sena­to­rul călă­ră­şean Con­stan­tin Dumi­tru, care a anu­nţat ieri că se decla­ră total inde­pen­dent faţă de poli­ti­ca for­ma­ţiu­nii care l‑a făcut par­la­men­tar, aşteap­tă să fie exclus şi a lan­sat deja o invi­ta­ţie milo­a­gă USL-ului, poa­te-poa­te mai prin­de un post de para­zit buge­tar şi pen­tru urmă­to­rii 4 ani. Rea­min­tim că sena­to­rul Dumi­tru este mis­te­ri­oa­sa figu­ră din spa­te­le mega-scan­da­lu­lui Cal­la­tis Therm, din câte se pare rudă cu Adri­an Niki­tas Simion, par­ti­ci­pând la para­fa­rea con­trac­tu­lui care a dus, astă iar­nă, la un pas de extin­cţie popu­la­ţia Man­ga­li­ei.

Cu regre­tul că s‑a întâm­plat ceea ce s‑a întâm­plat cu acest par­tid, astăzi vă infor­mez că per­so­nal mă declar total inde­pen­dent faţă de poli­ti­ca pe care o pro­mo­vea­ză PDL. Nu sunt astăzi, când vor­besc, înscris în nici un alt par­tid. N‑am să spun că vii­to­rul nu mă va pune într‑o situ­a­ţie de a mă înscrie în vre­un par­tid. Este greu pen­tru mine să aleg o altă for­ma­ţiu­ne şi mă refer la cele două for­ma­ţiuni puter­ni­ce din Româ­nia care for­mea­ză USL astăzi, a spus sena­to­rul PDL.

Con­stan­tin Dumi­tru a expli­cat că sim­pa­ti­zea­ză cu USL pen­tru că este sin­gu­ra struc­tu­ră poli­ti­că care astăzi este pusă în situ­a­ţia de a rezol­va pro­ble­me­le româ­ni­lor, o decla­ra­ţie mai degra­bă stu­pi­dă, decât lămu­ri­toa­re. Aştept să văd şi deru­la­rea eve­ni­men­te­lor şi să mă con­ving dacă voi can­di­da şi din par­tea cărei for­ma­ţiuni voi can­di­da. Din par­tea PDL este exclus total­men­te, a adă­u­gat sena­to­rul, dând ast­fel de înţe­les că este bucu­ros de ori­ce cio­lan i se va arun­ca de către actu­a­la pute­re.

N‑am ple­cat din PDL, dar aştept să mă exclu­dă din par­tid aşa cum a spus preşe­din­te­le Boc, că cei care vor vota moţiu­nea vor fi exclu­şi. Îmi asum răs­pun­de­rea pen­tru votul aces­tei moţiuni. Expli­ca­ţii am foar­te mul­te, dar chiar că nu îşi au ros­tul. Ştiu că în inte­ri­o­rul meu, în con­vin­ge­rea mea, a fost clar, acel Guvern nu tre­bu­ia să mai exis­te, a mai spus Con­stan­tin Dumi­tru.

Inte­re­sant cum a des­co­pe­rit chiar acum sena­to­rul de Călă­ra­şi că PDL nu tre­bu­ie să mai exis­te şi că nu se mai regă­seş­te în poli­ti­ca aces­tu­ia, şi nu a avut o ast­fel de reve­la­ţie acum câte­va luni, în ianu­a­rie 2012, când a venit la sedi­ul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia la braţ cu Adri­an Niki­tas Simion, pen­tru a asis­ta la dis­cu­ţi­i­le din­tre aces­ta şi pri­ma­rul de atunci al ora­şu­lui, Ion Min­că, refe­ri­toa­re la zeci­le de mili­ar­de pe care Cal­la­tis Therm voia să le obţi­nă de la muni­ci­pa­li­ta­te, pen­tru căl­du­ra pe care nu o livra. Pozi­ţia de forţă de pe care inter­ve­nea atunci per­so­nal sena­to­rul Con­stan­tin Dumi­tru în faţa unei admi­nis­tra­ţii loca­le, pen­tru avan­ta­jul mate­ri­al al unei fir­me pri­va­te, s‑a pră­bu­şit acum până la nive­lul unui canal dejec­tor, prin care şobo­la­nii poli­tici fug mân­când pămân­tul în cău­ta­rea altor prop­te­le cu aju­to­rul căro­ra să înfăp­tu­ias­că şi pe vii­tor ast­fel de man­gle.

Cris­ti­an ANTON, Repli­ca, 10 mai 2012.

piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele