Şcoala Gala Galaction din Mangalia organizează „Zilele Şcolii”

0
287

Şcoa­la nr.5 “Gala Galac­tion” din Man­ga­lia se află anul aces­ta la a XII‑a edi­ţie a „Zile­lor Şco­lii”. Acti­vi­tă­ţi­le dedi­ca­te aces­tei edi­ţii se desfă­şoa­ră pe par­cur­sul luni­lor mai şi iunie şi au debu­tat, pen­tru toţi şco­la­rii, cu pri­le­jul „Zilei Edu­ca­ţi­ei Non­for­ma­le”.

Cele­lal­te acti­vi­tă­ţi pro­gra­ma­te se adre­sea­ză nu doar ele­vi­lor şco­lii noas­tre ci, prin cele patru con­cur­suri orga­ni­za­te, tutu­ror ele­vi­lor dori­tori din judeţul Con­stanţa, şi nu numai. Amin­tim aici con­cur­su­ri­le „Galac­te­ea”, cu două secţiuni de data aceas­ta, „Mate­ma­ti­ca la Pon­tul Euxin”, aflat la a X‑a edi­ţie (cu par­ti­ci­pa­re inte­r­ju­de­tea­na), „Bla­s­soms” şi „Cupa Galac­te­ea” , fotbal şi han­d­bal. Pro­gra­mul mai cuprin­de acti­vi­tă­ţi artis­ti­ce (con­cur­sul „Galac­ti­e­nii au talent”, edi­ţia a II‑a), para­da mici­lor galac­ti­eni (sub gene­ri­cul „Pri­e­te­nos cu via­ţa”), lan­sa­rea cărţii „Un pui de car­te”, sim­po­zio­nul inter­na­ţio­nal “Jur­nal-măr­tu­rii şi foto­gra­fii etno­gra­fi­ce” (pro­iect înscris în CAEN 2012) şi dise­mi­na­rea a două pro­iec­te euro­pe­ne deru­la­te în anii 2011 şi 2012.

Ziua de Con­stan­ta, luni, 21 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply