România, printre primii 15 exportatori mondiali de materii prime ecologice

0
270

 

Româ­nia este lider în sud-estul Euro­pei pe agri­cul­tu­ra eco­lo­gi­că, iar la nivel mondi­al se pozi­ţio­nea­ză între pri­mii 15 expor­ta­tori de mate­rii pri­me eco­lo­gi­ce, a decla­rat preşe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei Ope­ra­to­ri­lor din Agri­cul­tu­ra Eco­lo­gi­că “Bio Româ­nia”, Mari­an Cio­cea­nu, la un semi­nar de pro­fil.

Ca per­for­manţă, sun­tem în pri­mii 15 expor­ta­tori mondi­ali de mate­rii pri­me, cu pes­te 300.000 de hec­ta­re de teren agri­col cer­ti­fi­cat eco­lo­gic. În anul 2011 am fost pe locul 1 în lume la cre­ş­te­rea numă­ru­lui de fer­mi­eri cer­ti­fi­ca­ţi în sis­tem eco­lo­gic, de la 3.300 în 2010 la 10.000 anul tre­cut, iar în 2012 spe­răm să ajun­gem la 20.000 de fer­mi­eri. Este bine, dar nu sufi­cient pen­tru că sunt doar fer­mi­eri de sub­zis­tenţă”, a pre­ci­zat Cio­cea­nu.

Aces­ta a ară­tat că repre­zen­tanţii ţări­lor ves­ti­ce menţio­nau Româ­nia ca un impor­tant fur­ni­zor de pro­du­se eco­lo­gi­ce de cali­ta­te, dar şi ca o ţară are deţi­ne tere­nuri agri­co­le fer­ti­le pen­tru prac­ti­ca­rea agri­cul­tu­rii eco­lo­gi­ce.

Româ­nia este o supa­pă pen­tru cere­rea extra­or­di­nar de mare din pro­du­se eco­lo­gi­ce în Euro­pa şi SUA, iar ofer­ta este limi­ta­tă. Un mili­ar­dar ame­ri­can spu­nea că tre­bu­ie să cum­pă­răm pământ, că nu se mai fabri­că, iar cel exis­tent mai şi sca­de. Sunt mili­oa­ne de hec­ta­re de tere­nuri agri­co­le care dis­par. Pe de altă par­te, pămân­tul agri­col exis­tent se împu­ţi­nea­ză, se degra­dea­ză şi este din ce în ce mai into­xi­cat de aces­te sub­stanţe chi­mi­ce care se folo­sesc în agri­cul­tu­ra con­venţio­na­lă”, a spus Cio­cea­nu.

Potri­vit sur­sei cita­te, cea mai mare pro­ble­mă a sec­to­ru­lui este lega­tă de lip­sa uni­tă­ţi­lor de pro­ce­sa­re, Româ­nia expor­tând mai mult mate­rii pri­me şi foar­te puţi­ne pro­du­se pro­ce­sa­te.

Din păca­te, expor­tăm foar­te mul­te mate­rii pri­me din sis­tem eco­lo­gic şi foar­te puţi­ne pro­du­se pro­ce­sa­te. De ase­me­nea, mân­căm foar­te puţi­ne pro­du­se pen­tru că vin­dem grâu la nemţi şi impor­tăm bis­cui­ţi din Ger­ma­nia, dar la un preţ mult mai mare decât cel de pe pia­ţa ger­ma­nă. Din cau­za lip­sei sec­to­ru­lui de pro­ce­sa­re, per­ce­pţia româ­ni­lor este că pro­du­se­le eco­lo­gi­ce, chiar dacă sunt bune, sunt şi foar­te scum­pe. Urmă­to­rul nos­tru obiec­tiv este să încer­căm în vii­to­rul PNDR 2014–2020 ca sec­to­rul de pro­ce­sa­re eco­lo­gi­că să fie finanţat neram­bu­r­sa­bil într-un pro­cent sufi­cient de mare, adi­că cei care au uni­tă­ţi de pro­ce­sa­re pâi­ne, lap­te, car­ne şi ulei să facă şi o linie prin care mate­ria pri­ma eco­lo­gi­că să fie pro­ce­sa­tă şi în Româ­nia”, a expli­cat Cio­cea­nu.

În Româ­nia exis­tă, la ora actu­a­lă, doar 90 de uni­tă­ţi de pro­ce­sa­re în sis­tem bio, cele mai mul­te fiind de pro­ce­sa­re a mie­rii, moră­rit şi pani­fi­ca­ţie, lac­ta­te, vinuri, pas­te şi orez.

Aso­ci­a­ţia Bio — Româ­nia a orga­ni­zat joi un semi­nar pen­tru mass media, pro­du­că­tori şi tineri fer­mi­eri, eve­ni­ment inclus în pro­gra­mul “Acţiuni de infor­ma­re si pro­mo­va­re pen­tru pro­du­se­le pro­ve­ni­te din agri­cul­tu­ra eco­lo­gi­că, în Ger­ma­nia şi în Roma­nia”.

În cadrul ace­lu­ia­şi pro­gram, aso­ci­a­ţia va orga­ni­za mai mul­te eve­ni­men­te de pro­mo­va­re a ali­men­ta­ţi­ei bio în rân­dul tine­ri­lor din lice­e­le bucu­reş­te­ne, res­pec­tiv la Cole­gi­ul Naţio­nal “Can­te­mir Vodă”, Cole­gi­ul Naţio­nal “Ion Necul­ce” şi Cole­gi­ul Naţio­nal “Matei Basa­rab”.

Sur­sa: Ager­pres, joi, 24 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply