Responsabilii pentru lipsa caldurii au fost dovediti! DEZVALUIRI DESPRE AFACEREA CALLATIS THERM SI INTERESELE SI PRESIUNILE PDL

0
214

 

Au fost dove­di­ti vino­va­tii pen­tru lip­sa căl­du­rii din iar­na tre­cu­tă:

  • Guver­nul Boc care a tăi­at sub­ven­ți­i­le pen­tru căl­du­ră. 
  • Sena­to­rul PDL Dumi­tru Con­stan­tin, care a facut pre­siuni pe Cal­la­tis Therm.
  • Depu­ta­tul PDL Zan­fir Ior­gus, care a pri­va­ti­zat ter­mo­fi­ca­rea din Man­ga­lia. 
  • Pre­fec­tul Con­stan­ței care a făcut și el pre­siuni iar­na tre­cu­tă pen­tru ca oame­nii să rămâ­nă în frig, care m‑a sus­pen­dat abu­ziv si ile­gal de doua ori ci care acum vrea sa blo­che­ze refe­ren­du­mul pen­tru rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui cu SC Cal­la­tis Therm SA.

Sena­to­rul PDL care v‑a tinut in frig o iar­na intrea­ga, Dumi­tru Con­stan­tin, vrea acum sa tre­a­ca la USL. Pre­fec­tu­ra Con­stan­ta vrea sa blo­che­ze refe­ren­du­mul pen­tru rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui cu SC Cal­la­tis Therm SA, desi este clar ca aceas­ta soci­e­ta­te tre­bu­ie sa ple­ce din oras cat mai repe­de. 


REPLICA, JOI, 10 MAI 2012

Cris­ti­an ANTON

Când asis­ta la escro­che­ria din Man­ga­lia nu avea dile­me poli­ti­ce

Sena­to­rul din spa­te­le mega-scan­da­lu­lui Cal­la­tis Therm se cere exclus din PDL şi aşteap­tă invi­ta­ţia USL

PDL îl poa­te tre­ce pe răbo­jul rata­ţi­lor poli­tici şi pe sena­to­rul călă­ră­şean Con­stan­tin Dumi­tru, care a anu­nţat ieri că se decla­ră total inde­pen­dent faţă de poli­ti­ca for­ma­ţiu­nii care l‑a făcut par­la­men­tar, aşteap­tă să fie exclus şi a lan­sat deja o invi­ta­ţie milo­a­gă USL-ului, poa­te-poa­te mai prin­de un post de para­zit buge­tar şi pen­tru urmă­to­rii 4 ani. Rea­min­tim că sena­to­rul Dumi­tru este mis­te­ri­oa­sa figu­ră din spa­te­le mega-scan­da­lu­lui Cal­la­tis Therm, din câte se pare rudă cu Adri­an Niki­tas Simion, par­ti­ci­pând la para­fa­rea con­trac­tu­lui care a dus, astă iar­nă, la un pas de extin­cţie popu­la­ţia Man­ga­li­ei. Cu regre­tul că s‑a întâm­plat ceea ce s‑a întâm­plat cu acest par­tid, astăzi vă infor­mez că per­so­nal mă declar total inde­pen­dent faţă de poli­ti­ca pe care o pro­mo­vea­ză PDL. Nu sunt astăzi, când vor­besc, înscris în nici un alt par­tid. N‑am să spun că vii­to­rul nu mă va pune într‑o situ­a­ţie de a mă înscrie în vre­un par­tid. Este greu pen­tru mine să aleg o altă for­ma­ţiu­ne şi mă refer la cele două for­ma­ţiuni puter­ni­ce din Româ­nia care for­mea­ză USL astăzi, a spus sena­to­rul PDL.

Con­stan­tin Dumi­tru a expli­cat că sim­pa­ti­zea­ză cu USL pen­tru că este sin­gu­ra struc­tu­ră poli­ti­că care astăzi este pusă în situ­a­ţia de a rezol­va pro­ble­me­le româ­ni­lor, o decla­ra­ţie mai degra­bă stu­pi­dă, decât lămu­ri­toa­re. Aştept să văd şi deru­la­rea eve­ni­men­te­lor şi să mă con­ving dacă voi can­di­da şi din par­tea cărei for­ma­ţiuni voi can­di­da. Din par­tea PDL este exclus total­men­te, a adă­u­gat sena­to­rul, dând ast­fel de înţe­les că este bucu­ros de ori­ce cio­lan i se va arun­ca de către actu­a­la pute­re. N‑am ple­cat din PDL, dar aştept să mă exclu­dă din par­tid aşa cum a spus preşe­din­te­le Boc, că cei care vor vota moţiu­nea vor fi exclu­şi. Îmi asum răs­pun­de­rea pen­tru votul aces­tei moţiuni. Expli­ca­ţii am foar­te mul­te, dar chiar că nu îşi au ros­tul. Ştiu că în inte­ri­o­rul meu, în con­vin­ge­rea mea, a fost clar, acel Guvern nu tre­bu­ia să mai exis­te, a mai spus Con­stan­tin Dumi­tru. Inte­re­sant cum a des­co­pe­rit chiar acum sena­to­rul de Călă­ra­şi că PDL nu tre­bu­ie să mai exis­te şi că nu se mai regă­seş­te în poli­ti­ca aces­tu­ia, şi nu a avut o ast­fel de reve­la­ţie acum câte­va luni, în ianu­a­rie 2012, când a venit la sedi­ul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia la braţ cu Adri­an Niki­tas Simion, pen­tru a asis­ta la dis­cu­ţi­i­le din­tre aces­ta şi pri­ma­rul de atunci al ora­şu­lui, Ion Min­că, refe­ri­toa­re la zeci­le de mili­ar­de pe care Cal­la­tis Therm voia să le obţi­nă de la muni­ci­pa­li­ta­te, pen­tru căl­du­ra pe care nu o livra. Pozi­ţia de forţă de pe care inter­ve­nea atunci per­so­nal sena­to­rul Con­stan­tin Dumi­tru în faţa unei admi­nis­tra­ţii loca­le, pen­tru avan­ta­jul mate­ri­al al unei fir­me pri­va­te, s‑a pră­bu­şit acum până la nive­lul unui canal dejec­tor, prin care şobo­la­nii poli­tici fug mân­când pămân­tul în cău­ta­rea altor prop­te­le cu aju­to­rul căro­ra să înfăp­tu­ias­că şi pe vii­tor ast­fel de man­gle.

 


ZIUA DE CTA, JOI, 10 MAI 2012

Refe­ren­dum blo­cat
Pre­fec­tu­ra i‑a stri­cat „plo­i­le” lui Tusac?

Ceci­lia ZAREA 

Anu­nţat cu sur­le şi trâm­bi­ţe şi pro­gra­mat să se desfă­şoa­re în ace­ea­şi zi cu ale­ge­ri­le loca­le, refe­ren­du­mul de la Man­ga­lia, pen­tru rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui cu SC Cal­la­tis Therm SA, a fost blo­cat.

În cur­sul zilei de ieri, pre­fec­tul inte­ri­mar al Con­stanţei, Aidun Curt-Mola, a noti­fi­cat pro­ce­du­ra refe­ren­du­mu­lui de la Man­ga­lia. Potri­vit legi­sla­ţi­ei în vigoa­re, în urma noti­fi­că­rii refe­ren­du­mu­lui de către pre­fec­tul judeţu­lui, pro­ce­du­ra este blo­ca­tă. În cazul în care cazul ar ajun­ge în instanţă şi ar fi sesi­za­tă Secţia de Con­ten­cios Admi­nis­tra­tiv şi Fis­cal a Tri­bu­na­lu­lui, pro­ce­du­ra ar putea fi sus­pen­da­tă. Mai exact, este vor­ba des­pre refe­ren­du­mu­lui ce vizea­ză rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui cu SC Cal­la­tis Therm SA, soci­e­ta­tea care este res­pon­sa­bi­lă cu difu­za­rea agen­tu­lui ter­mic în Man­ga­lia. Pro­iec­tul refe­ren­du­mu­lui a fost susţi­nut de actu­a­lul pri­mar din Man­ga­lia, Mihai Cla­u­diu Tusac. Foar­te inte­re­sant, data care fuse­se sta­bi­li­tă ini­ţi­al pen­tru ca cetă­ţe­nii din Man­ga­lia să-şi poa­tă expri­ma păre­rea în legă­tu­ră cu posi­bi­la rezi­li­e­re a con­trac­tu­lui cu fir­ma pri­va­tă a fost cea de 10 iunie. Întâm­plă­tor, ale­ge­ri­le loca­le urmea­ză să se desfă­şoa­re în ace­ea­şi zi. Totu­şi, în urma noti­fi­că­rii de către pre­fect, ieri pro­ce­du­ra refe­ren­du­mu­lui a fost blo­ca­tă. Mai mult decât atât, în even­tu­a­li­ta­tea în care pro­ce­du­ra s‑ar deblo­ca, refe­ren­du­mul ris­că să piar­dă ori­cum data de 10 iunie, dat fiind că paşii pro­ce­du­rii au fost devan­sa­ţi ori­cum prin aceas­tă noti­fi­ca­re.

Sur­sa: psd.mangalia, 10 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply