Respect si conditii civilizate de viata pentru Mangalia

0
266

Comu­ni­cat de pre­să Mun­tea­nu Teo­dor:

Can­di­da­tul inde­pen­dent la Pri­ma­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Mun­tea­nu Teo­dor, i‑a vizi­tat in cur­sul zilei de 27.05.2012 pe locu­i­to­rii car­ti­e­ru­lui “La bari­e­re”. Mun­tea­nu Teo­dor a stat de vor­ba cu pes­te o suta de man­ga­li­o­ti care tra­iesc in con­di­tii de nei­ma­gi­nat. Oame­nii i‑au poves­tit can­di­da­tu­lui inde­pen­dent cum isi duc via­ta in bez­na, nu isi pot tri­mi­te copi­ii la scoa­la pen­tru ca nu isi pot per­mi­te sa le pla­teas­ca trans­por­tul, nu au locuri de mun­ca si nici veni­turi sta­bi­le.

Auto­ri­ta­ti­le loca­le nu s‑au impli­cat deloc in rezol­va­rea pro­ble­me­lor aces­tor oameni. Vad in jurul meu cla­diri fara gea­muri, gropi in asfalt, gunoa­ie, oame­nii aces­tia nu au posi­bi­li­ta­tea sa asi­gu­re copi­i­lor lor trans­por­tul la scoa­la. Sunt foar­te multi copii care nu sunt inre­gis­trati la Evi­den­ta popu­la­ti­ei si din aceas­ta cau­za nu pot pri­mi alo­ca­tii, sunt foar­te multi care nu au bule­ti­ne”, a decla­rat Mun­tea­nu Teo­dor.

Can­di­da­tul inde­pen­dent la Pri­ma­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia le‑a spus man­ga­li­o­ti­lor din car­ti­e­rul “La bari­e­re” ca este nece­sar sa ajun­ga in frun­tea admi­nis­tra­ti­ei publi­ce loca­le un pri­mar neim­pli­cat poli­tic, un edil care sa nu aiba “dato­rii” catre cli­en­te­le le par­tid, un gos­po­dar care sa le resol­ve pro­ble­me­le.

Solu­tii si resur­se exis­ta. De ani de zile nimeni nu i‑a aju­tat pe aces­ti oameni. Au facut soli­ci­tari pes­te soli­ci­tari, s‑au dus la Pri­ma­rie cu jalba‑n pro­tap, au stat fara rezul­tat ani in sir pe la usi­le blo­cat cu car­te­le si pazi­te de gar­dieni. Este pacat ca se intam­pla lucru­ri­le aces­tea, este pacat ca nu sun­tem res­pec­tati in tara si in ora­sul nos­tru, este pacat ca oame­nii de aici nu au ace­lea­si drep­turi ca ceta­te­nii din Man­ga­lia”, a afir­mat can­di­da­tul inde­pen­dent.

Mun­tea­nu Teo­dor a inven­ta­ri­at apoi pro­ble­me­le cu care se con­frun­ta locu­i­to­rii de la Her­ghe­lia din Man­ga­lia. Lip­sa locu­in­te­lor sau ine­xis­ten­ta locu­ri­lor de mun­ca sunt doar cate­va din­tre dolean­te­le oame­ni­lor care isi gasesc rezol­va­rea in pro­gra­mul pro­pus de can­di­da­tul inde­pen­dent la Pri­ma­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Mun­tea­nu Teo­dor.

Sur­sa: ziu­a­con­stan­ta, 27 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply