Regele Mihai, Doctor Honoris Causa al Politehnicii din Bucureşti

0
198

Rege­le Mihai I a deve­nit Doc­tor Hono­ris Cau­sa al Uni­ver­si­ta­tea Poli­teh­ni­ca din Bucu­reşti, ca semn de res­pect, recu­noa­ş­te­re şi con­si­de­ra­ţie. La cere­mo­n­ia de decer­na­re a titlu­lui Rege­le Mihai I a fost repre­zen­tat de Prin­ci­pe­sa Mar­ga­re­ta şi Prin­ci­pe­le Radu Duda.

Regele Mihai, Doctor Honoris Causa al Politehnicii din Bucureşti 

”Este o zi de impor­tanţă spe­cia­lă pen­tru Uni­ver­si­ta­tea noas­tră. Mulţu­mesc Majes­tă­ţii Sale pen­tru că ne‑a făcut onoa­rea să accep­te titlul”, a afir­mat preşe­din­te­le Sena­tu­lui UPB, Eca­te­ri­na Andro­ne­scu, în cadrul cere­mo­n­i­ei de decer­na­re a titlu­lui de Doc­tor Hono­ris Cau­sa.

Repre­zen­tan­tul UPB a spus că isto­ria aces­tei insti­tu­ţii de învă­ţământ supe­ri­or este lega­tă de Casa Rega­lă şi că de ace­ea Sena­tul uni­ver­si­tar a con­si­de­rat că este de dato­ria sa să adu­că recu­noa­ş­te­re fami­li­ei rega­le.

Potri­vit preşe­din­te­lui UPB, din­co­lo de acest gest, prin care se adu­ce recu­noş­tinţă, se doreş­te şi “aşe­za­rea valo­ri­lor la locul lor”.

La rân­dul său, Prinţul Radu Duda a dat citi­re mesa­ju­lui Majes­tă­ţii Sale Rege­le Mihai I şi a mulţu­mit UPB pen­tru îna­l­tul titlu aca­de­mic ofe­rit.

Am pri­mit cu mare bucu­rie ves­tea că Sena­tul UPB a luat deci­zia de a‑mi con­feri acest titlu. Nu pri­vesc acest gest ca pe o recom­pen­să per­so­na­lă, ci mai degra­bă ca pe un oma­giu adus gene­ra­ţi­i­lor care au sufe­rit pen­tru a vedea Româ­nia demo­cra­ti­că, pros­pe­ră şi libe­ră. Tine­rii de azi de pe băn­ci­le uni­ver­si­tă­ţii se vor bucu­ra de roa­de­le aces­tor bine­cu­vân­tări în dece­ni­i­le care vor urma. Uni­ver­si­ta­tea voas­tră este cea mai veche şi pres­ti­gi­oa­să şcoa­lă de ingi­neri din ţară. Ea a tra­ver­sat aproa­pe două seco­le de tra­di­ţie şi moder­ni­ta­te şi s‑a bucu­rat de susţi­ne­rea, rân­du­ia­la noas­tră ime­di­at după fon­da­rea dinas­ti­ei rega­le cu nădej­dea că va adu­ce învă­ţă­tu­ră mul­tor gene­ra­ţii de români”, afir­mă Majes­ta­tea Sa Rege­le Mihai I, în mesa­jul citit de Alteţa Sa Prin­ci­pe­le Radu Duda.

Cri­şan Andre­es­cu, dcnews, 24 mai 2012.
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele