Referendumul de la Mangalia privind rezilierea contractului cu Callatis Therm, la mâna Prefecturii

0
200

Dacă săp­tămâ­na vii­toa­re nu are loc numi­rea unui nou pre­fect la Con­stanţa, iar sub­pre­fec­tul Aidun Curt-Mola rămâ­ne la con­du­ce­rea insti­tu­ţi­ei, atunci Cla­u­diu Tusac se poa­te trezi că pla­nul lui de a orga­ni­za un refe­ren­dum pe tema Cal­la­tis Therm este ata­cat în con­ten­cios. Zile­le tre­cu­te, con­si­li­e­rii din Man­ga­lia au apro­bat un pro­iect de hotă­râre pri­vind orga­ni­za­rea unui refe­ren­dum oda­tă cu ale­ge­ri­le loca­le pri­vind rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui cu fir­ma de ter­mo­fi­ca­re Cal­la­tis Therm.

Pro­iec­tul a ajuns şi în atenţia Pre­fec­tu­rii Con­stanţa, sub­pre­fec­tul Aidun Curt-Mola decla­rând că are cores­pon­denţă în acest moment cu Biro­ul Elec­to­ral de Cir­cum­scri­pţie nr.14, pen­tru a se lămuri cu pri­vi­re la lega­li­ta­tea hotă­rârii adop­ta­te la Man­ga­lia.

De la Biro­ul Elec­to­ral mi-au sesi­zat că sunt amă­nu­n­te care nu au fost prin­se în hotă­râre, amă­nu­n­te teh­ni­co-orga­ni­za­tori­ce, ca de exem­plu numă­rul de ale­gă­tori din Man­ga­lia sau lici­ta­ţia pen­tru tipă­ri­rea bule­ti­ne­lor de vot, a decla­rat Aidun-Curt Mola.

Aces­ta a spus că nu doreş­te să se arun­ce cu capul îna­in­te şi să ata­ce în con­ten­cios hotă­rârea până când nu are toa­te ele­men­te­le. Repre­zen­tan­tul guver­nu­lui în teri­to­riu urmea­ză să aibă o dis­cu­ţie pe tema refe­ren­du­mu­lui şi cu Cla­u­diu Tusac. Pe de altă par­te, refe­ri­tor la acest refe­ren­dum, pede­li­ş­tii şi libe­ra­lii au pre­ci­zat că este doar o acţiu­ne de ima­gi­ne a pri­ma­ru­lui Tusac, care spe­cu­lea­ză în scop elec­to­ral pro­ble­ma gene­ra­tă de Cal­la­tis Therm astă-iar­nă.

Ale­xan­dra ANTON, Repli­ca, 5 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply