Radu Cristian a prezentat locuitorilor Mangaliei soluţiile pentru termoficarea oraşului

0
160

 Radu Cristian a prezentat locuitorilor Mangaliei soluţiile pentru termoficarea oraşului
Can­di­da­tul inde­pen­dent la Pri­ma­ria Man­ga­lia, Radu Cris­ti­an, a pre­zen­tat în ulti­mi­le zile, locu­i­to­ri­lor Man­ga­li­ei, solu­ţi­i­le pen­tru ter­mo­fi­ca­rea ora­şu­lui, după ce va pre­lua man­da­tul de pri­mar.

In cadrul unor întal­niri pe car­ti­e­re, Radu Cris­ti­an a dis­cu­tat cu cetă­ţe­nii ora­şu­lui des­pre cau­ze­le care au dus la lip­sa căl­du­rii şi apei cal­de în tim­pul ier­nii 2011–2012. Oame­nii au acu­zat pe fos­tul şi actu­a­lul pri­mar că s‑au ocu­pat împre­u­nă de pri­va­ti­za­rea ser­vi­ci­u­lui de ter­mo­fi­ca­re a Man­ga­li­ei, iar cei care au de sufe­rit sunt sim­pli cetă­ţeni, plăti­tori de taxe şi impo­zi­te la Pri­mă­rie.

Radu Cris­ti­an i‑a asi­gu­rat pe locu­i­to­rii Man­ga­li­ei că după 10 iunie, când va pre­lua man­da­tul de pri­mar, pri­mul lucru pe care îl va face va fi să rea­du­că ter­mo­fi­ca­rea la Pri­mă­rie. Aceas­ta va fi pri­o­ri­ta­tea zero. Ime­di­at după ce vom scă­pa de fir­me­le capu­şă, de inter­me­di­ari pre­cum Cal­la­tis Therm, mă voi ocu­pa de achi­zi­ţio­na­rea com­bus­ti­bi­lu­lui pen­tru iar­na vii­toa­re. Am dis­cu­tat deja cu mai mulţi mari pro­du­că­tori, care ne vor oferi un pro­dus com­pe­ti­tiv, la mai puţin de jumă­ta­te de preţ faţă de ce avem în pre­zent, a sub­li­ni­at Radu Cris­ti­an. El a spus că în fac­tu­ra fina­lă vor fi eli­mi­na­te comi­si­oa­ne­le, pier­de­ri­le de pe tra­seu şi toa­te cele­lal­te cos­turi nejus­ti­fi­ca­te.

Can­di­da­tul inde­pen­dent Radu Cris­ti­an a mai dis­cu­tat cu con­ce­tă­ţe­nii săi des­pre fina­li­za­rea demer­su­ri­lor pen­tru intro­du­ce­rea ali­men­tă­rii cu gaze natu­ra­le în Man­ga­lia. Cei pre­zenţi l‑au acu­zat din nou pe pri­ma­rul în fun­cţie că nu a facut nimic timp de patru ani pen­tru a adu­ce gazul în oraş, iar acum, în cam­pa­nie, a săpat şanţuri pes­te tot, din moti­ve exclu­siv elec­to­ra­le. Radu Cris­ti­an i‑a asi­gu­rat pe cetă­ţe­nii Man­ga­li­ei că a sta­bi­lit deja con­tac­te cu repre­zen­tanţii soci­e­tă­ţii care va ali­men­ta ora­şul cu gaze natu­ra­le, iar în pri­me­le luni după ce va pre­lua man­da­tul de pri­mar, se vor face pri­me­le pro­be la con­duc­te­le de gaze natu­ra­le.

De ase­me­nea, Radu Cris­ti­an i‑a infor­mat pe oameni ca pe ter­men mediu, actu­a­lul sis­tem de ter­mo­fi­ca­re din oraş va fi înlo­cu­it cu un ser­vi­ciu public apa­rţinând Pri­mă­ri­ei, bazat pe un sis­tem de cen­tra­le pro­prii la fie­ca­re bloc, ali­men­ta­te cu gaz natu­ral şi cu ener­gie elec­tri­că pro­du­să de pano­uri foto-vol­tai­ce. Intro­du­ce­rea unui ast­fel de sis­tem public de ter­mo­fi­ca­re are ca avan­ta­je preţul scă­zut de pro­du­cţie a giga­ca­lo­ri­ei, eli­mi­na­rea pier­de­ri­lor din reţea, dar şi con­for­tul spo­rit în locu­inţe. Prin imple­men­ta­rea aces­tui sis­tem, preţul giga­ca­lo­ri­ei va fi de sub 200 lei.

Cazu­ri­le soci­a­le vor fi spri­ji­ni­te prin acor­da­rea de sub­venţii per­soa­ne­lor defa­vo­ri­za­te, fami­li­i­lor cu copii mici, pre­cum şi per­soa­ne­lor cu veni­turi de până la 1800 lei/persoană/lună. Toa­te cate­go­ri­i­le de sub­venţii vor fi apli­ca­te pen­tru cetă­ţe­nii Man­ga­li­ei, indi­fe­rent de tipul de locu­inţă pe care o pose­dă (apar­ta­ment sau casă).

repli­caon­li­ne, 21 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele