Prioritatile lui Ponta pe litoral: finalizarea A2 si blocarea gazelor de sist

0
227

Cabi­ne­tul Pon­ta si‑a pre­zen­tat pri­o­ri­ta­ti­le pen­tru vii­to­rul man­dat. In ceea ce pri­ves­te lito­ra­lul, pre­mi­e­rul a pus pe lis­ta doua obiec­ti­ve. Pri­mul este fina­li­za­rea Autos­tra­zii Soa­re­lui, unde a mai ramas de dat in folo­sin­ta tron­so­nul Cer­na­vo­da-Med­gi­dia si insti­tu­i­rea unui mora­to­riu (o ama­na­re) in ceea ce pri­ves­te exploa­ta­rea gaze­lor de sist pana cand, la nivel euro­pean, se vor fina­li­za stu­di­i­le pri­vind impac­tul aces­tor lucrari asu­pra mediu­lui.

La sfar­si­tul lunii mar­tie, guver­nul con­dus de Mihai Razvan Ungu­rea­nu a apro­bat trei acor­duri petro­li­e­re de con­ce­siu­ne pen­tru explo­ra­re-dezvol­ta­re-exploa­ta­re inche­ia­te intre ANRM si Che­vron, al doi­lea mare grup petro­li­er din SUA, pen­tru peri­me­tre­le din jude­tul Con­stan­ta: Cos­ti­ne­s­ti, Adam­cli­si si Vama Veche.

Exploa­ta­rea gaze­lor de sist pre­su­pu­ne uti­li­za­rea unei meto­de de foraj con­tro­ver­sa­te, frac­tio­na­rea hidra­uli­ca, ce pre­su­pu­ne injec­ta­rea de apa si alte sub­stan­te in roci dure, pen­tru a fi dislo­ca­te rezer­ve­le de hidro­car­buri.

In pre­zent, exis­ta sta­te in Euro­pa pre­cum Polo­nia, unde exploa­ta­ri­le au dema­rat pe sca­ra lar­ga, in timp ce Fran­ta si Bul­ga­ria au inter­zis acest pro­ce­deu, iar Marea Bri­ta­nie a sto­pat pros­pec­tiu­ni­le. Frac­tio­na­rea hidra­uli­ca mai pre­su­pu­ne ampla­sa­rea unui numar mare de son­de com­pa­ra­tiv cu vechiul sis­tem cla­sic de extra­ge­re a gaze­lor.

observator.ro, sam­ba­ta, 5 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply