Primele decizii ale guvernului Ponta: demiteri şi reorganizări ale instituţiilor

0
244

Prim-minis­trul Vic­tor Pon­ta a anu­nţat că Exe­cu­ti­vul a adop­tat o ordo­na­na­ţă de urgenţă pri­vind reor­ga­ni­za­rea unor insti­tu­ţii ale admin­si­tra­ţi­ei publ­cie cen­tra­le. Ast­fel, Depar­ta­men­tul Cul­te­lor s‑a reîn­tors în sub­or­di­nea Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii, iar Inspec­to­ra­tul de Stat în Con­stru­cţii a fost scos din coor­do­na­rea Minis­te­ru­lui Dezvol­tă­rii Regio­na­le şi Turis­mu­lui.

Vic­tor Pon­ta după şedinţa de Guvern
Foto: Româ­nia TV

ISC şi Ofi­ci­ul pen­tru Cadas­tru au reve­nit în sub­or­di­nea Guver­nu­lui. Pe cri­te­rii mai mult per­so­na­le decât fun­cţio­na­le, aces­tea fuse­se­ră tre­cu­te în urmă cu câte­va luni la Minis­te­rul Dezvol­tă­rii Regio­na­le şi Turis­mu­lui”, a decla­rat Vic­tor Pon­ta la sfârşi­tul şedinţei de Guvern.

De ase­me­nea, Agenţia Naţio­na­lă pen­tru Sport a fost tre­cu­tă de la Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei în sub­or­di­nea pri­mu­lui-minis­tru. “Este an olim­pic şi vreau să dau un mesaj puter­nic pen­tru susţi­ne­rea spor­tu­lui româ­nesc”, a moti­vat Pon­ta deci­zia.

Alte impor­tan­te deci­zii ale guver­nu­lui Pon­ta, pe RTV.net, marti, 08 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply