Primarul Mangaliei încearcă nervii şefului CJC

0
119
Tusac adoră să se bage‑n seamă: l‑a pârât lui Nicuşor Constantinescu pe şeful Poliţiei Mangalia

Tusac adoră să se bage-n seamă: l-a pârât lui Nicuşor Constantinescu pe şeful Poliţiei Mangalia

Mihai Cla­u­diu Tusac, pârâ­cioa­sa mică de la Pri­mă­ria Man­ga­lia, s‑a plâns, din nou, preşe­din­te­lui CJC, Nicu­şor Con­stan­ti­ne­scu, de data asta de fap­tul că nu se înţe­le­ge cu şeful Poli­ţi­ei Man­ga­lia, comi­sa­rul-şef Nico­lae Pes­ca­ru. Săp­tămâ­na tre­cu­tă, Tusac s‑a adre­sat lui Con­stan­ti­ne­scu, plân­gând şi sughi­ţând, spu­nând, prin­tre alte­le, că de la pre­lu­a­rea man­da­tu­lui de pri­mar nu a reu­şit să aibă o cola­bo­ra­re bună cu Poli­ţia Man­ga­lia, din cau­za şefu­lui aces­te­ia, care a făcut abuz de fun­cţie şi nu a vrut să cola­bo­re­ze cu admi­nis­tra­ţia loca­lă.

În mai mul­te rân­duri am soli­ci­tat spri­ji­nul Poli­ţi­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, însă, coman­dan­tul aces­te­ia, comi­sa­rul-şef Nico­lae Pes­ca­ru, în loc să cola­bo­re­ze cu auto­ri­ta­tea publi­că loca­lă, a pre­fe­rat să răs­pun­dă doar comen­zi­lor poli­ti­ce adre­sa­te de PDL, încu­ra­jând ile­ga­li­tă­ţi­le, susţi­ne Tusac. Ast­fel, el a soli­ci­tat ca CJC să-şi întin­dă ante­ne­le în vede­rea efec­tuă­rii unui con­trol la Poli­ţia Man­ga­lia şi, even­tu­al, pen­tru lua­rea unor măsuri în pri­vinţa lui Pes­ca­ru. Des­pre recla­ma­ţia pri­ma­ru­lui, Nico­lae Pes­ca­ru s‑a ară­tat puţin amu­zat, însă a decla­rat că îl înţe­le­ge, mai ales că este cam­pa­nie elec­to­ra­lă.

Pes­ca­ru: Eu nu m‑am îmbo­gă­ţit, nu mi-am luat nici fabri­că de asfalt, aşa cum şi‑a luat Tusac.

Eu nu răs­pund la nici o coman­dă poli­ti­că. Eu răs­pund doar legii. Mi-au făcut sute de recla­ma­ţii, înce­pând din 2009. Sunt de 14 ani la coman­da Poli­ţi­ei Man­ga­lia, post ocu­pat prin con­curs, iar prin admi­nis­tra­ţia publi­că au tre­cut mai mul­te par­ti­de. Am fost recla­mat inclu­siv de PDL. Cum să răs­pund la comenzi poli­ti­ce? Eu nu m‑am îmbo­gă­ţit, nu mi-am luat nici fabri­că de asfalt, aşa cum şi‑a luat Tusac. Pe de altă par­te, la ulti­ma dis­cu­ţie cu el, vine­rea tre­cu­tă, i‑am zis că tre­bu­ie res­pec­ta­tă legea, iar el mi‑a zis că el este legea în ora­şul ăsta. Nu vreau să intru în pole­mi­că cu el, îl înţe­leg, doar e cam­pa­nie elec­to­ra­lă, ne‑a decla­rat Pes­ca­ru.

Nu se ştie dacă îl va băga cine­va în sea­mă, mai ales că este o recla­ma­ţie făcu­tă de-a‑n proas­ta, adre­sa­tă cui nu tre­bu­ie, însă îi suge­răm pârâ­cioa­sei ca data vii­toa­re să se adre­se­ze direct preşe­din­te­lui USA. Mai amin­tim, în acest con­text, şi recla­ma­ţia făcu­tă de Tusac şi în luna mar­tie a aces­tui an, adre­sa­tă tot lui Nicu­şor Con­stan­ti­ne­scu, la acea dată pri­ma­rul Man­ga­li­ei poves­tind cum a păti­mit el când libe­ra­lii nu l‑au lăsat să intre în loca­lu­ri­le unde feme­i­le petre­ceau, fiindu‑i ast­fel îngră­dit drep­tul de a oferi flori.

Daniel ALBU, Repli­ca, 17 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele