Palaz, îngrozit de cum se “rezolvă” problema câinilor comunitari la Mangalia

0
331

Comu­ni­cat de pre­să al can­di­da­tu­lui UNPR la Pri­mă­ria Con­stanţa, Cla­u­diu Palaz:

Sunt îngro­zit de felul în care s‑a rezol­vat pro­ble­ma câi­ni­lor comu­ni­tari din Man­ga­lia. Am aflat din pre­să că mai mulţi câini au fost găsi­ţi otră­vi­ţi. Nu pot să nu mă îngri­jo­rez pen­tru soar­ta câi­ni­lor fără stă­pân din Con­stanţa, căci un ast­fel de exem­plu nega­tiv poa­te fi pre­lu­at ori­când de cei care nu iubesc ani­ma­le­le.

Nu vreau să aştept data de 10 iunie ca să rezolv aceas­tă pro­ble­mă. Trag astăzi un sem­nal de alar­mă şi sper ca cine­va din Pri­mă­ria Con­stanţa să ia ime­di­at măsuri, până nu este prea târ­ziu. Îi ofer lui Mază­re solu­ţia mea în ceea ce pri­veş­te situ­a­ţia câi­ni­lor comu­ni­tari, căci nu a fost capa­bil timp de doi­spre­ze­ce ani să acor­de atenţie aces­tei pro­ble­me. Am vor­bit în repe­ta­te rân­duri la radio sau la tele­vi­ziu­ne des­pre acest subiect care pre­o­cu­pă atâţia con­stă­nţeni. Solu­ţii exis­tă. Tre­bu­ie apli­ca­te însă nu numai în Con­stanţa, ci uni­tar, şi în loca­li­tă­ţi­le limi­tro­fe.

În pri­mul rând, ste­ri­li­za­rea: con­si­li­ul local tre­bu­ie să adop­te urgent o hotă­râre prin care să se alo­ce fon­duri pen­tru ste­ri­li­za­rea câi­ni­lor fără stă­pân, dar şi pen­tru ste­ri­li­za­rea gra­tu­i­tă a celor cu stă­pâni care doresc acest lucru, dar nu au posi­bi­li­ta­tea finan­ci­a­ră s‑o facă. În al doi­lea rând, adă­pos­ti­rea tutu­ror câi­ni­lor recla­ma­ţi şi ana­li­za­rea fie­că­rui caz în par­te de către o comi­sie for­ma­tă din dre­sori, eto­logi şi din per­soa­ne­le care le poar­tă oca­zio­nal de gri­jă şi îi cunosc. Cate­goric, câi­nii agre­sivi tre­bu­ie tra­ta­ţi şi menţi­nu­ţi defi­ni­tiv în adă­pos­turi. Pen­tru cei­la­lţi, pot fi găsi­te solu­ţii în cola­bo­ra­re cu orga­ni­za­ţi­i­le de pro­te­cţie a ani­ma­le­lor: ţar­curi tem­po­ra­re, ado­pţii şi alte for­me pe care cu sigu­ranţă ONG-uri­le le vor pro­pu­ne.

Un lucru este sigur: nu tre­bu­ie ca în Con­stanţa să se repe­te cazul din Man­ga­lia, în care câi­nii au fost uci­şi cu bes­ti­a­li­ta­te.

repli­caon­li­ne, 27 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply