Noul guvern pornește cu stânga

0
219

Pen­tru pri­ma oară după opt ani, stân­ga revi­ne la pute­re. Pon­de­rea forţe­lor în cabi­ne­tul Pon­ta nu lasă nicio şan­să pse­u­do-libe­ra­li­lor.

Deşi teo­re­tic avem o guver­nare soci­al-libe­ra­lă, prac­tic, guver­nul lui Vic­tor Pon­ta res­pi­ră prin toţi porii o orien­ta­re masi­vă spre stân­ga. Atât pre­mi­e­rul, Pon­ta, cât şi vice­pre­mi­e­rul, Flo­rin Geor­ges­cu, sunt cunos­cu­ţi pen­tru aple­ca­rea lor spre poli­ti­ci­le de aceas­tă sor­gin­te.

Pon­ta a „revo­lu­ţio­nat“ TSD-ul şi, într‑o măsu­ră, ­PSD-ul în între­gi­mea sa, iar Geor­ges­cu este un adept con­vins al măsu­ri­lor eco­no­mi­ce soci­a­lis­te. Ală­tu­ri de cei doi, por­to­fo­lii impor­tan­te au şi alţi PSD-işti din nucle­ul ide­o­lo­gic dur. De cea­lal­tă par­te, deşi egali ca număr, mini­ş­trii libe­rali sunt ori lip­si­ţi de anver­gu­ra nece­sa­ră impu­ne­rii unei dire­cţii, ori depar­te de ide­a­lu­ri­le de dreap­ta ale par­ti­du­lui.

Fap­tul că UNPR, o for­ma­ţiu­ne poli­ti­că de cen­tru-stân­ga cu rădă­cini în PSD, susţi­ne Guver­nul este o dova­dă în plus. De alt­fel, majo­ri­ta­tea pri­me­lor măsuri anu­nţa­te de noul exe­cu­tiv nu au de‑a face cu o guver­na­re de dreap­ta.

Arti­co­lul com­plet, in Capi­tal, luni, 7 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply