Mincă şi Filimon, taxaţi în instanţă pentru Callatis Therm

0
273

Con­flic­tul Cal­la­tis Therm şi con­du­ce­rea muni­ci­pa­li­tă­ţii Man­ga­lia pare să afec­te­ze buzu­na­re­le foş­ti­lor vice­pri­mari — Ion Min­că, res­pec­tiv Con­stan­tin Fili­mon. Cei doi s‑au ales din par­tea instanţei cu amen­dă de 20% din sala­ri­ul minim pe eco­no­mie pe zi de întâr­zi­e­re, pen­tru nee­xe­cu­ta­rea unei hotă­râri jude­că­to­reşti având ca obiect ajus­ta­rea preţu­lui giga­ca­lo­ri­ei. Cei doi au efec­tu­at recurs şi spe­ră ca, măcar de data aceas­ta, instanţa să le dea drep­ta­te.

La înce­pu­tul anu­lui, soci­e­ta­tea Cal­la­tis Therm i‑a acţio­nat în jude­ca­tă pe Ion Min­că şi Con­stan­tin Fili­mon, soli­ci­tând instanţei să‑i san­cţio­ne­ze pe cei doi pen­tru nee­xe­cu­ta­rea unei hotă­râri jude­că­to­reşti ce avea ca obiect ajus­ta­rea preţu­lui giga­ca­lo­ri­ei. Instanţa a luat în cal­cul soli­ci­ta­rea soci­e­tă­ţii şi i‑a dat câş­tig de cau­ză, apli­cân­du-le foş­ti­lor pri­mari inte­ri­mari san­cţiuni cu opri­rea a 20% din sala­ri­ul minim brut înca­sat.

Apli­că pârâ­tu­lui vice­pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia — Ion Min­că o amen­dă de 20% din sala­ri­ul minim brut pe eco­no­mie pen­tru peri­oa­da 08.01.2012 — 12.01.2012, apli­că pârâ­tu­lui vice­pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia — Fili­mon Con­stan­tin amen­dă de la 13.01.2012 şi până la data con­vo­că­rii C.L. Man­ga­lia, se ara­tă în solu­ţia din 26.04.2012. Dacă Ion Min­că nu a dat doi bani pe hotă­râre, Con­stan­tin Fili­mon a efec­tu­at recurs împo­tri­va deci­zi­ei.

De-aia nu mai pot eu că m‑au amen­dat. Dar de ce nu mă întrea­bă isn­tanţa dacă am luat vre­un ban de pe vre­mea cât am fost pri­mar! Din ce să-mi opreas­că 20%. Cum să exe­cut hătă­rârea dacă Con­si­li­ul Local nu a fun­cţio­nat? Nu tre­bu­ie să sur­prin­dă pe nimeni hotă­râri­le instanţei. Cât des­pre cei de la Cal­la­tis Therm, sunt niş­te infrac­tori. Toţi au mân­cat de aco­lo, şi Cla­u­diu Tusac, şi Zan­fir Ior­guş. La ce să te aşte­pţi de la o lepră?!, a decla­rat Ion Min­că.

Mire­la Sori­na PASCAL, Repli­ca, 11 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply