Mangalia: Târg educaţional, caravană medicală şi aniversări

0
153

Pri­mă­ria Man­ga­lia îi va săr­bă­tori, astăzi, la ora 13.00, pe seni­o­rii ora­şu­lui, care împli­nesc 50 ani de căsă­to­rie şi 60 şi 80 ani de via­ţă. Pri­ma­rul Cla­u­diu Tusac a decla­rat că va con­ti­nua să fie ală­tu­ri de pen­sio­nari, ofe­rin­du-le un moment ani­ver­sar deo­se­bit. ”Le trans­mit seni­o­ri­lor din Man­ga­lia ură­ri­le mele de sănă­ta­te, bucu­rie sufle­teas­că şi numai împli­niri şi îi aştept la pri­mă­rie să săr­bă­to­rim împre­u­nă aces­te momen­te spe­ci­a­le”, a spus Tusac.

De ase­me­nea, tot Pri­mă­ria Man­ga­lia orga­ni­zea­ză, vineri 25 mai, Târ­gul Edu­ca­ţio­nal al ofer­te­lor uni­ver­si­ta­re la Sala de Con­fe­rinţe Alu­tus. Cu aceas­tă oca­zie, sunt invi­ta­ţi fos­tul minis­tru al Edu­ca­ţi­ei şi preşe­din­te al Sena­tu­lui Uni­ver­si­tă­ţii Poli­teh­ni­ca din Bucu­reşti, Eca­te­ri­na Andro­ne­scu, lideri de sin­di­ca­te, preşe­dinţii comi­te­te­lor de pro­fe­sori, cadre didac­ti­ce. În cadrul aces­tui târg, Eca­te­ri­na Andro­ne­scu va pre­zen­ta noua lege a Edu­ca­ţi­ei.

În altă ordi­ne de idei, la ini­ţi­a­ti­va PSD Man­ga­lia, va fi orga­ni­za­tă Cara­va­na Medi­ca­lă, eve­ni­ment care se va desfă­şu­ra în peri­oa­da 26 — 31 mai. Cu aceas­tă oca­zie, soci­al demo­cra­ţii spun că se vor efec­tua, gra­tu­it, ana­li­ze pre­cum: coles­te­ro­lul total, HDL coles­te­rol, LDL coles­te­rol şi tri­gli­ce­ri­de. PSD Man­ga­lia mai infor­mea­ză că doreş­te să efec­tu­e­ze o eva­lu­a­re a stă­rii de sănă­ta­te a oame­ni­lor din Man­ga­lia. Ana­li­ze­le sunt acre­di­ta­te Renar.

Joi, 24 mai 2012, Tatian IORGA, Tele­graf.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele