Problema termoficării, în dezbatere publică

0
217

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cla­u­diu Tusac, i‑a infor­mat pe cetă­ţeni, în cadrul unei întâl­niri, des­pre orga­ni­za­rea refe­ren­du­mu­lui pri­vind rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui cu SC Cal­la­tis Therm SA.

ÎNCĂLZIRE PE GAZE

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cla­u­diu Tusac, s‑a întâl­nit, zile­le tre­cu­te, cu sute de cetă­ţeni din car­ti­e­rul de sud-vest al ora­şu­lui (zona din jurul Şco­lii Sf. Andrei, stră­zi­le T.S. Săvea­nu, Gh. Mur­nu, Pic­tor Tonit­za şi Sire­nei).

Pri­mul subiect adus în dez­ba­te­re de cetă­ţeni a fost rezol­va­rea pro­ble­mei ter­mo­fi­că­rii. Cu aceas­tă oca­zie, Cla­u­diu Tusac i‑a infor­mat pe cetă­ţeni des­pre orga­ni­za­rea refe­ren­du­mu­lui pri­vind rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui cu SC Cal­la­tis Therm SA şi soli­ci­ta­rea de des­pă­gu­biri de către admi­nis­tra­ţia loca­lă de la aceas­tă soci­e­ta­te, bani des­pre care Tusac spu­ne că vor reve­ni cetă­ţe­ni­lor care au sufe­rit de frig în iar­na tre­cu­tă.

Una din­tre solu­ţi­i­le pro­pu­se de spe­cia­li­ş­tii Pri­mă­ri­ei este uti­li­za­rea gazu­lui metan, care, în opi­nia pri­ma­ru­lui, este un com­bus­ti­bil mult mai ieftin decât Com­bus­ti­bi­lul Lichid Uşor, iar chel­tu­ie­li­le de încă­l­zi­re se reduc con­si­de­ra­bil.

CÂINII, O PROBLEMĂ

A doua pro­ble­mă dis­cu­ta­tă de pri­mar cu cetă­ţe­nii a fost cea a câi­ni­lor mai­da­nezi. Tusac a evi­denţi­at două solu­ţii şi pen­tru rezol­va­rea aces­te­ia. Una ar fi trans­por­tul câi­ni­lor mai­da­nezi la bio­ba­za din Con­stanţa, alta ar fi con­stru­i­rea unei ast­fel de uni­tă­ţi mari în are­a­lul Man­ga­li­ei, cu aju­to­rul unor inves­ti­tori stră­ini. Pri­ma­rul a amin­tit că deja sunt în dis­cu­ţii cu un inves­ti­tor ita­li­an, care are o ast­fel de bio­ba­ză în Ita­lia pen­tru 10.000 de câini, unde mai­da­ne­zii sunt îngri­ji­ţi, ste­ri­li­za­ţi, ast­fel încât, în câţi­va ani, numă­rul câi­ni­lor din Man­ga­lia să se redu­că sem­ni­fi­ca­tiv.

În altă ordi­ne de idei, locu­i­to­rii din Man­ga­lia au apre­ciat pro­iec­te­le pri­ma­ru­lui de anve­lo­pa­re a blo­cu­ri­lor, de rea­bi­li­ta­re a şose­le­lor şi a tro­tu­a­re­lor. Şeful admi­nis­tra­ţi­ei loca­le a asi­gu­rat cetă­ţe­nii că va reve­ni în car­ti­er.

Putem avea un oraş fru­mos, aşa cum meri­tă copi­ii noş­tri. Prin aces­te întâl­niri voi cunoa­ş­te cel mai bine nevo­i­le cetă­ţe­ni­lor şi mă voi ocu­pa de rezol­va­rea pro­ble­me­lor sem­na­la­te în mod pri­o­ri­tar. Dia­lo­gul tre­bu­ie să fie unul con­struc­tiv, iar rezul­ta­te­le lui se vor vedea. În cei doi ani de man­dat cât am fost pri­mar efec­tiv, că în res­tul tim­pu­lui am fost sus­pen­dat, am făcut mai mul­te decât alţii în 12 ani”, a spus Tusac.

Joi, 10 mai 2012, Tatian IORGA, tele­gra­fo­n­li­ne.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply