Mangalia: Pachete pentru peste 3.500 de pensionari

0
308

Pri­mă­ria Man­ga­lia a mărit pla­fo­nul de acor­da­re a pache­te­lor cu ali­men­te de la 650 de lei, la 700 de lei de per­soa­nă.

PLAFON MAJORAT

Pri­mă­ria Man­ga­lia a înce­put, de ieri, dis­tri­bu­i­rea pache­te­lor cu ali­men­te care se acor­dă gra­tu­it prin hotă­râre a Con­si­li­u­lui Local. Nou­ta­tea în aceas­tă lună este că, dacă luna tre­cu­tă au fost acor­da­te pache­te pen­tru aprox. 2.500 de per­soa­ne, în aceas­tă lună vor pri­mi aju­toa­re pes­te 3.500 de per­soa­ne. Acest lucru este posi­bil ca urma­re a unei noi hotă­râri a Con­si­li­u­lui Local, din 27 apri­lie, ini­ţi­a­tă de pri­ma­rul Cla­u­diu Tusac, pri­vind majo­ra­rea pla­fo­nu­lui de acor­da­re a pache­te­lor cu ali­men­te de la 650 de lei, la 700 de lei de per­soa­nă.

Impor­tant este fap­tul că, prin ace­ea­şi hotă­râre, s‑a eli­mi­nat cri­te­ri­ul cumu­lă­rii veni­tu­lui pe fami­lie. Dacă îna­in­te de 27 apri­lie se lua în cal­cul un venit total al fami­li­ei de 1.300 de lei, acum nu se mai uti­li­zea­ză acest cri­te­riu. De exem­plu, dacă o per­soa­nă din fami­lia de vâr­st­nici are pen­sia de 1.000 lei, iar cea­lal­tă are 690 de lei, se poa­te depu­ne docu­men­ta­ţia pen­tru obţi­ne­rea pache­tu­lui lunar cu ali­men­te doar de către per­soa­na cu veni­tul lunar mai mic”, se ara­tă într‑o infor­ma­re a Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

AJUTOR

La rân­dul său, pri­ma­rul Cla­u­diu Tusac a decla­rat: „Am afir­mat în nume­roa­se rân­duri că vâr­st­ni­cii Man­ga­li­ei sunt părinţii şi buni­cii noş­tri! Tre­bu­ie să‑i res­pec­tăm, să‑i aju­tăm în aceas­tă peri­oa­dă grea în care guver­ne­le por­to­ca­lii le-au tăi­at pen­si­i­le, i‑au obli­gat să plă­teas­că CAS şi le-au redus numă­rul medi­ca­men­te­lor com­pen­sa­te. Le-am ară­tat res­pec­tul şi dra­gos­tea mea la fie­ca­re eve­ni­men­te orga­ni­zat de insti­tu­ţia pri­mă­ri­ei. Am încer­cat să le înfru­mu­seţez via­ţa prin jocuri dis­trac­ti­ve de şah şi table, prin con­cur­suri culi­na­re şi mul­te alte mici sur­pri­ze”.

El a adă­u­gat că a mărit pla­fo­nul pen­tru aces­te pache­te pen­tru a putea aju­ta cât mai mul­te per­soa­ne din Man­ga­lia cu pen­sii mici sau care nu rea­li­zea­ză veni­turi ori sufe­ră din cau­za unui han­di­cap. Pache­te­le cu ali­men­te de bază se dis­tri­bu­ie în săp­tămâ­na 14 — 18 mai din cele două cen­tre — can­ti­na Gru­pu­lui Şco­lar Indus­tri­al ”Ion Băne­scu” şi sala de sport a Şco­lii Gim­na­zi­a­le nr.1 — între ore­le 9.00 şi 16.00.

Tatian IORGA, marti, 15 Mai 2012, telegrafonline.ro.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply