Mangalia, bătălia din care scapă cine poate

0
249

Aşa cum era de aştep­tat, buto­i­ul de pul­be­re pe care a stat Man­ga­lia patru ani a explo­dat oda­tă cu veni­rea cam­pa­niei elec­to­ra­le. S‑a dat dru­mul la „dulă­ii elec­to­rali” puşi pe tăi­at, rupt şi mâzgă­lit afi­şe­le com­pe­ti­to­ri­lor din lup­ta pen­tru un loc în Con­si­li­ul Local sau pen­tru mult râv­ni­tul foto­liu „cu masaj” al lui Tusac.

Cel mai noro­cos este însă chiar edi­lul în fun­cţie, care, pe lân­gă echi­pa sa de cam­pa­nie repre­zen­ta­tă prin mem­brii de vază ai PSD, îi are ală­tu­ri şi pe anga­ja­ţii pri­mă­ri­ei, tri­mi­şi din uşă în uşă să cân­te colin­da elec­to­ra­lă „Pro Tusac”.

Pră­bu­şi­rea lui Mihai Cla­u­diu Tusac în son­da­je­le îl deter­mi­nă să ia măsuri dis­pe­ra­te. Tusac îi obli­gă pe anga­ja­ţii pri­mă­ri­ei — plăti­ţi din bani publici — să mear­gă, zil­nic, din casă în casă, con­sti­tui­ţi în «co-misii» şi să pro­mi­tă locu­i­to­ri­lor lucruri abe­ran­te: apă cal­dă şi rece gra­tu­i­te, fac­turi la încă­l­zi­re dimi­nu­a­te, fără însă să aibă vre­un temei legal prin care să poa­tă face acest lucru. Cei 20 de anga­ja­ţi ai pri­mă­ri­ei vor fi scoşi în cam­pa­nie elec­to­ra­lă PSD, deşi sunt plăti­ţi din banii cetă­ţe­ni­lor ora­şu­lui!”, se ara­tă într-un comu­ni­cat de pre­să al orga­ni­za­ţi­ei PDL Man­ga­lia.

Colac pes­te pupă­ză, potri­vit con­tra­can­di­da­ţi­lor săi, dar şi preşe­din­tei BEC, Danie­la Lazăr, Poli­ţia Loca­lă e pusă drept stră­jer la afi­şe­le PSD, pe care le păzeş­te cu loia­li­ta­te zi şi noap­te. Un exem­plu con­cret este ban­ne­rul anti-PDL, situ­at lân­gă Pri­mă­ria Man­ga­lia, pe sche­le­le folo­si­te la anve­lo­pa­rea blo­cu­lui M. Întru­cât mate­ri­a­lul pus de soci­al demo­cra­ţi ata­că fără scru­pu­le can­di­da­ţii PDL, orga­ni­za­ţia demo­crat libe­ra­lă a făcut, în data de 20 mai, o con­tes­ta­ţie la BEC, pen­tru ca aces­ta să fie dat jos. Ast­fel, biro­ul a admis cere­rea pede­li­ş­ti­lor şi a dat o hotă­râre prin care îl obli­gă pe Tusac să cobo­a­re mate­ri­a­lul elec­to­ral, însă tot degea­ba. Trei maşini ale Poli­ţi­ei Loca­le păzesc ban­ne­rul în per­ma­nenţă, pen­tru ca nu cum­va — Doam­ne fereş­te — să‑i trea­că cui­va prin cap să înlă­tu­re legal mate­ri­a­lul publi­ci­tar.

Pri­ma­rul a dat ordin şi sunt trei maşini ale Poli­ţi­ei Loca­le care stau de pază în per­ma­nenţă. Noi am epu­i­zat toa­te căi­le lega­le prin care acest ban­ner poa­te fi dat jos, am depus con­tes­ta­ţie şi, după cum şti­ţi, BEC-ul ne‑a dat drep­ta­te. Îi vom face plân­ge­re pena­lă lui Tusac, pen­tru abuz în ser­vi­ciu. Neres­pec­ta­rea hotă­rârii este con­si­de­ra­tă infra­cţiu­ne”, spu­ne con­si­li­e­rul PDL Paul Folea­nu.

Can­di­da­tul inde­pen­dent Cris­ti­an Radu spu­ne că aceas­tă cam­pa­nie care se desfă­şoa­ră la Man­ga­lia este depar­te de a fi civi­li­za­tă. Radu menţio­nea­ză că a tre­cut prin toa­te focu­ri­le iadu­lui când vine vor­ba de ata­curi la per­soa­nă, fami­lie, mate­ri­a­le elec­to­ra­le rup­te, tăi­a­te şi mâzgă­li­te.

Am avut afi­şe­le şi ban­ne­re­le tăi­a­te cu sabia, cu cuţi­tul. Am pri­mit ame­ninţări, mi s‑au adus inju­rii mie şi fami­li­ei mele. Toa­te aces­tea sub ochii şi sub supra­ve­ghe­rea Poli­ţi­ei Loca­le, care nu face alt­ce­va decât să păzeas­că mate­ri­a­le­le elec­to­ra­le ale unui sin­gur can­di­dat. Din banii noş­tri, ei păzesc ban­ne­re­le lui Tusac, în loc să le păzeas­că pe toa­te, aşa cum ar fi nor­mal. Ori­cum, şti­am de la înce­put că nu va fi o cam­pa­nie civi­li­za­tă, dar nu am dat îna­poi şi nici nu voi da. Asta nu înţe­leg ei, că, deşi sunt ata­cat din toa­te părţi­le cu arti­co­le mur­da­re în niş­te publi­ca­ţii loca­le nesem­na­te, deşi se rup afi­şe, eu nu o să cedez”, a spus Cris­ti­an Radu.

Depu­ta­tul PDL Zan­fir Ior­guş, aflat şi el în cur­sa pen­tru Pri­mă­ria Man­ga­lia, spu­ne că ges­tu­ri­le pri­ma­ru­lui în fun­cţie sunt une­le „dis­pe­ra­te ale unui per­dant”.

Nică­ieri nu este nebu­nie ca la Man­ga­lia. Tusac şi gaş­ca lui de mafi­oţi fac pre­siu­ne, ame­ninţă oame­nii, bat, dis­trug, fac ori­ce în spe­ranţa că va mai câş­ti­ga un vot. A dat dis­po­zi­ţie să fie rup­te şi tăi­a­te afi­şe­le lui Cris­ti­an Radu, a pus un mesh anti-PDL lân­gă pri­mă­rie, a ajuns la ago­nia dis­pe­ră­rii. Nu mai are raţio­na­ment şi nu rea­li­zea­ză că aceas­tă agre­si­vi­ta­te nu face alt­ce­va decât să îl înde­păr­te­ze de oameni. Sunt ame­ninţa­ţi pro­fe­so­rii, direc­to­rii, Poli­ţia Loca­lă. Se poar­tă ca un mojic. A rupt un afiş de pe un stâlp şi l‑a lipit pe uşa Sana­to­ri­u­lui Bal­near, după care a făcut poză şi a trimis‑o la Minis­te­rul Sănă­tă­ţii, cum că sana­to­ri­ul face cam­pa­nie. Un pârâ­cios ordi­nar! Nu ştiu cum are tupe­ul să facă aşa ceva, când el i‑a blo­cat lan­sa­rea can­di­da­tu­rii lui Radu Cris­ti­an în Casa de Cul­tu­ră. Scoa­te anga­ja­ţii pri­mă­ri­ei să facă cam­pa­nie pen­tru el, să le pro­mi­tă oame­ni­lor că vor avea totul gra­tu­it. Are impre­sia că îi va mani­pu­la ca acum patru ani, când a venit cu pro­iec­tul de la locu­inţe pe care nu le‑a rea­li­zat nici până în pre­zent. Este dis­pe­rat şi para­no­ic”, a spus Ior­guş.

 

Cuget Liber, mier­curi, 23 mai 2012. Autor: Ale­xan­dra BĂLAN.

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply