Legea “Big Brother” a fost adoptată

0
171

Legea pri­vind reţi­ne­rea date­lor gene­ra­te sau pre­lu­cra­te de fur­ni­zo­rii de reţe­le publi­ce de tra­fic de tele­fo­nie şi inter­net, cunos­cu­tă ca legea ”Big Bro­ther”, a fost adop­ta­tă, marţi, pe arti­co­le, de către Came­ra Depu­ta­ţi­lor.

Pro­iec­tul de lege ini­ţi­al a fost modi­fi­cat în Comi­sia juri­di­că, una din­tre modi­fi­cări vizând redu­ce­rea ter­me­nu­lui de sto­ca­re a date­lor de tra­fic de la un an la şase luni.

O altă modi­fi­ca­re a pro­iec­tu­lui de lege, ope­ra­tă de către depu­ta­ţii juri­şti, pre­ve­de că orga­ne­le de cer­ce­ta­re ale poli­ţi­ei judi­ci­a­re au drep­tul să soli­ci­te date­le reţi­nu­te doar cu apro­ba­rea pro­cu­ro­ru­lui care supra­ve­ghea­ză sau efec­tu­ea­ză urmă­ri­rea pena­lă ori a pro­cu­ro­ru­lui com­pe­tent potri­vit pro­ce­du­rii de dare în urmă­ri­re a per­soa­ne­lor şi cu apro­ba­rea jude­că­to­ru­lui com­pe­tent.

Tot­o­da­tă, pro­iec­tul de lege pre­ve­de obli­ga­ti­vi­ta­tea fur­ni­zo­ri­lor de tele­fo­nie fixă şi mobi­lă şi de inter­net să reţi­nă anu­mi­te date ale abo­na­ţi­lor care să fie tri­mi­se, la cere­re, auto­ri­tă­ţi­lor din dome­ni­ul sigu­ranţei naţio­na­le pen­tru acţiu­ni­le de pre­ve­ni­re, cer­ce­ta­re, des­co­pe­ri­re şi urmă­ri­re a infra­cţiu­ni­lor gra­ve.

Fur­ni­zo­rii de tele­fo­nie fixă, mobi­lă şi inter­net sunt obli­ga­ţi să sto­che­ze timp de şase luni toa­te date­le lega­te de con­vor­bi­ri­le tele­fo­ni­ce şi schim­bul de e‑ma­il-uri, cu exce­pţia conţi­nu­tu­lui cores­pon­denţei elec­tro­ni­ce sau al con­vor­bi­rii tele­fo­ni­ce. În cazul reţe­le­lor de tele­fo­nie fixă şi mobi­lă tre­bu­ie să se reţi­nă numă­rul celui care for­mea­ză, numă­rul des­ti­na­ta­ru­lui, numă­rul celui spre care a fost redi­re­cţio­nat ape­lul, pre­cum şi nume­le aces­to­ra. În cazul ser­vi­ci­i­lor de inter­net, se vor reţi­ne uti­li­za­to­rul, ser­vi­ci­ul de tele­fo­nie folo­sit, numă­rul de tele­fon al ape­lan­tu­lui şi al des­ti­na­ta­ru­lui, nume­le şi adre­sa abo­na­ţi­lor, iden­ti­ta­tea echi­pa­men­tu­lui folo­sit”, se ara­tă în tex­tul ini­ţi­a­ti­vei legi­sla­ti­ve.

Româ­nia ris­ca o amen­dă de 40.000 de euro pe zi

Minis­trul Afa­ce­ri­lor Euro­pe­ne, Leo­nard Orban, a infor­mat, săp­tămâ­na tre­cu­tă, în şedinţa de Guvern, că Par­la­men­tul tre­bu­ie să adop­te până la fina­lul aces­tei luni legea retenţi­ei date­lor de comu­ni­ca­ţii, alt­fel Româ­nia ris­când să plă­teas­că pen­tru fie­ca­re zi core­cţii finan­ci­a­re de pes­te 40.000 de euro plus o sumă for­fe­ta­ră de pes­te un mili­on de euro.

Par­la­men­tul tre­bu­ia să adop­te legea cel târ­ziu până la fina­lul aces­tei luni, iar în caz con­trar Cole­gi­ul Comi­si­ei putea deci­de să tri­mi­tă cazul la Cur­tea de Jus­ti­ţie a Uniu­nii Euro­pe­ne (CJUE), care dis­pu­nea san­cţiu­ni­le finan­ci­a­re faţă de Româ­nia.

Autor: Bogdan Bis­zok, Marţi, 22 mai 2012. 

Legea poa­te fi con­sul­ta­tă AICI

Sur­se: Capi­tal si Ager­pres.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele