Lectie deschisa la Muzeul Callatis

0
473

 

Muze­ul de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis Man­ga­lia si Scoa­la nr. 5 “Gala Galac­tion” din Man­ga­lia, in cola­bo­ra­re cu Pri­ma­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, orga­ni­zea­za mier­curi, 9 mai, ince­pând cu ora 11.30, la sedi­ul muze­u­lui cal­la­tian, o lec­tie des­chi­sa cu tema: “9 Mai – Ziua Inde­pen­den­tei de Stat a Româ­ni­ei si Ziua Euro­pei”, trans­mi­te Infos­tar.

Direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis Man­ga­lia, cer­ce­ta­tor sti­in­ti­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, a men­tio­nat: “Cuce­ri­rea inde­pen­den­tei natio­na­le a deve­nit un obiec­tiv deo­se­bit de impor­tant al româ­ni­lor, mai ales dupa 24 ianu­a­rie 1859, când Mol­do­va s‑a unit cu Mun­te­nia. Pri­le­jul cuce­ri­rii inde­pen­den­tei a apa­rut pe fon­dul rascoa­le­le­or anti­o­to­ma­ne din Bal­cani, declan­sa­te in anul 1975. Rusia s‑a impli­cat in deru­la­rea eve­ni­men­te­lor din Bal­cani, pen­tru a pune sta­pâ­ni­re pe strâm­to­ri­le Bos­for si Dar­da­ne­le. Având ca scop iesi­rea de sub sta­pâ­ni­rea Impe­ri­u­lui oto­man, Româ­nia s‑a ala­tu­rat Rusi­ei in raz­bo­i­ul ruso-turc des­fa­su­rat in anii 1877–1878.

In ziua de 9 mai 1877, Par­la­men­tul român a votat o motiu­ne prin care a pro­cla­mat inde­pen­den­ta Româ­ni­ei. Cu jert­fa a pes­te 10.000 de oameni, Româ­nia si‑a cuce­rit ulte­ri­or inde­pen­den­ta pe câm­pul de lup­ta. La Con­gre­sul de pace de la Paris, din vara anu­lui 1878, Mari­le puteri euro­pe­ne au recu­nos­cut inde­pen­den­ta Româ­ni­ei.

Dar ziua de 9 mai a ramas in isto­rie si ca Ziua Euro­pei. La 9 mai 1950, minis­trul de exter­ne al Fran­tei, Robert Schu­man, a pro­pus pla­nul care a stat la baza Comu­ni­ta­tii Euro­pe­ne a Car­bu­ne­lui si Ote­lu­lui. In anul 1951 a fost sem­nat, la Paris, Tra­ta­tul de con­sti­tu­i­re a CECO, iar in anul 1957 au fost sem­na­te tra­ta­te­le care au insti­tu­it Comu­ni­ta­tea Eco­no­mi­ca Euro­pea­na si Comu­ni­ta­tea Euro­pea­na a Ener­gi­ei Ato­mi­ce. In anii care au urmat, au avut loc mai mul­te valuri de ade­ra­re la Uniu­nea Euro­pea­na: pri­mul in 1973, al doi­lea in 1981, al tre­i­lea in 1986, al patru­lea in 1995 si al cin­ci­lea in 2004. Româ­nia si Bul­ga­ria au ade­rat la Uniu­nea Euro­pea­na la 1 ianu­a­rie 2007.”

La acti­vi­ta­te vor fi pre­zen­te trei cla­se de elevi, de la Scoa­la nr. 5 Gala Galac­tion din Man­ga­lia, ala­turi de care se vor afla inv. Dori­na Flo­rea, inv. Mona Bis­tea si inv. Adri­a­na Dobre. Des­pre Ziua Inde­pen­den­tei de Stat a Româ­ni­ei si des­pre Ziua Euro­pei le vor vor­bi ele­vi­lor: cer­ce­ta­tor sti­in­ti­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc si muze­o­graf Lili­a­na Badin.

e‑reporter.ro, mier­curi, 9 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply