La Mangalia, Ecaterina Andronescu, faţă în faţă cu profesorii

0
288

Fos­tul minis­tru al Edu­ca­ţi­ei, Eca­te­ri­na Andro­ne­scu: „Modul în care a fost orga­ni­za­tă cla­sa pre­gă­ti­toa­re nu este cel mai feri­cit. Nu a fost efec­tu­at un stu­diu de impact pen­tru a se vedea dacă infras­truc­tu­ra, logis­ti­ca, resur­sa uma­nă per­mi­te muta­rea gru­pei pre­gă­ti­toa­re la uni­tă­ţi­le gim­na­zi­a­le.”

Fos­tul minis­tru al Edu­ca­ţi­ei, tot­o­da­tă şi vice­preşe­din­te­le PSD, Eca­te­ri­na Andro­ne­scu, s‑a întâl­nit, ieri, cu pro­fe­so­rii din uni­tă­ţi­le de învă­ţământ de pe raza ora­şu­lui con­stă­nţean Man­ga­lia, pen­tru a dis­cu­ta des­pre deser­vi­ci­i­le pe care le adu­ce sis­te­mu­lui de învă­ţământ actu­a­la Lege a Edu­ca­ţi­ei, pen­tru ca aces­tea să poa­tă fi corec­ta­te în cel mai scurt timp.

Una din­tre cele mai arză­toa­re pro­ble­me iden­ti­fi­ca­te de cei pre­zenţi la actul nor­ma­tiv ini­ţi­at de fos­tul minis­tru de resort, Daniel Fune­riu, o repre­zin­tă cla­sa pre­gă­ti­toa­re. „Modul în care a fost orga­ni­za­tă cla­sa pre­gă­ti­toa­re nu este cel mai feri­cit. Nu a fost efec­tu­at un stu­diu de impact pen­tru a se vedea dacă infras­truc­tu­ra, logis­ti­ca, resur­sa uma­nă per­mi­te muta­rea gru­pei pre­gă­ti­toa­re la uni­tă­ţi­le gim­na­zi­a­le”, a decla­rat Eca­te­ri­na Andro­ne­scu. Ea a expli­cat că hao­sul de la înscri­e­rea în cla­sa pre­gă­ti­toa­re şi nemulţu­mi­ri­le părinţi­lor ar fi putut fi evi­ta­te dacă gru­pa pre­gă­ti­toa­re de la gră­di­ni­ţe deve­nea obli­ga­to­rie, rămânând în cadrul gră­di­ni­ţe­lor, unde exis­ta şi mobi­li­er adec­vat, şi mij­loa­ce­le nece­sa­re pen­tru pro­ce­sul de pre­da­re şi cadre spe­cia­li­za­te. „Ceea ce este bun în pre­ve­de­ri­le legii este fap­tul că gru­pa pre­gă­ti­toa­re intră în învă­ţămân­tul obli­ga­to­riu. Aceas­ta este o măsu­ră corec­tă, chiar dacă modul în care a fost apli­ca­tă a lăsat de dorit”, a mai spus fos­tul minis­tru.

O altă core­cţie care ar tre­bui adu­să Legii Edu­ca­ţi­ei face refe­ri­re la tre­ce­rea cla­sei a IX‑a la învă­ţămân­tul gim­na­zi­al. „Şco­li­le gene­ra­le abia au găsit spa­ţiu pen­tru cla­se­le pre­gă­ti­toa­re, unde ar mai putea ame­na­ja şi cla­se­le a IX‑a? În plus, ce şan­să îi mai dai absol­ven­tu­lui de gim­na­ziu din medi­ul rural să iasă din căt­u­nul lui, dacă muţi pri­mul an de liceu (majo­ri­ta­tea lice­e­lor sunt în medi­ul urban) la şcoa­la gene­ra­lă (pes­te jumă­ta­te din uni­tă­ţi­le gim­na­zi­a­le sunt în medi­ul rural)?”, a între­bat, retoric, Eca­te­ri­na Andro­ne­scu.

De ase­me­nea, o altă pro­ble­mă care îi atin­ge direct pe pro­fe­sori o repre­zin­tă eli­mi­na­rea con­cur­su­lui naţio­nal de titu­la­ri­za­re şi titu­la­ri­za­rea la nive­lul şcolii/liceului unde exis­tă pos­turi libe­re. Deve­nind titu­lari ai şco­lii, pro­fe­so­rii depind de direc­to­rii uni­tă­ţi­lor de învă­ţământ unde pre­dau, vii­to­rul lor fiind în mâna aces­to­ra.

Sam­ba­ta, 26 Mai 2012, Anca-Adi­na JITARU, Tele­graf.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply