Interviu cu RADU CRISTIAN, candidat independent la Primăria Mangalia

0
311
Îi cer primarului în funcţie să facă publice, în 24 de ore, contractele Primăriei din ultimele 6 luni”.

Nu am făcut poli­ti­că. Am fost împins în aceas­tă lup­tă de dez­a­mă­gi­rea pro­fun­dă pe care am resimţit‑o ca cetă­ţean al Man­ga­li­ei în ulti­mii 20 de ani, iar Man­ga­lia are resur­se­le nece­sa­re pen­tru a ajun­ge aco­lo unde îi este locul în topul ora­şe­lor turis­ti­ce”

Fost comi­sar-şef al Găr­zii Finan­ci­a­re, Radu Cris­ti­an a ales să se avân­te în cur­sa elec­to­ra­lă pen­tru Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia ca inde­pen­dent, fără pova­ra vre­u­nui par­tid în spa­te.

Cu o lup­tă grea îna­in­te, cu mulţi con­tra­can­di­da­ţi şi având în faţă un man­dat deloc uşor, în care are ca misiu­ne rezol­va­rea pro­ble­me­lor, deloc puţi­ne, ale Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an pro­mi­te un oraş euro­pean, în care căl­du­ra din case ar fi ulti­ma pro­ble­mă. Chiar dacă lup­ta elec­to­ra­lă se vrea una corec­tă, can­di­da­tul inde­pen­dent s‑a lovit de nenu­mă­ra­te ame­ninţări şi pre­siuni. Des­pre pro­ble­me­le muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, dar şi des­pre pre­siu­nea cam­pa­niei elec­to­ra­le nu toc­mai cura­te duse de con­tra­can­di­da­ţii săi, ne va vor­bi Radu Cris­ti­an, can­di­dat inde­pen­dent la Pri­mă­ria Man­ga­lia.

1. Cam­pa­nia elec­to­ra­lă a debu­tat de apro­xi­ma­tiv o săp­tămâ­nă. Cum îi veţi con­vin­ge pe locu­i­to­rii muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia să vă vote­ze pe 10 iunie?

În pri­mul rând, aş dori ca locu­i­to­rii ora­şu­lui Man­ga­lia să vote­ze cu sufle­tul şi cu gân­dul că Man­ga­lia poa­te deve­ni un oraş euro­pean prin impli­ca­rea fie­că­ru­ia din­tre noi. Avem dato­ria mora­lă ca o dată la 4 ani să ieşim la vot şi, în cazul în care lucru­ri­le nu merg bine în loca­li­ta­tea noas­tră, îi putem san­cţio­na pe cei care nu şi-au făcut dato­ria. Având în vede­re că exis­tă un sin­gur tur de scru­tin, aş dori ca toţi locu­i­to­rii ora­şu­lui Man­ga­lia să iasă la vot, să se mobi­li­ze­ze şi să nu iro­seas­că votul. Sunt 10 con­tra­can­di­da­ţi, doi din­tre ei au ară­tat ce şi cât pot şi este bine să urmă­reas­că pro­gra­mul tutu­ror can­di­da­ţi­lor, iar ace­la care le pre­zin­tă un pro­gram via­bil pen­tru ei să îi poa­tă repre­zen­ta şi să îi susţi­nă. Aveţi de ales între fos­tul, actu­a­lul şi vii­to­rul!

2. Vă con­frun­ta­ţi cu ata­curi, cu pre­siuni, cu ame­ninţări în aceas­tă cam­pa­nie. De unde vin? Cine vă pro­voa­că şi de ce?

Da, au fost foar­te mul­te ame­ninţări până acum. De ce mă pro­voa­că şi de unde vin? În pri­mul rând vin de la apro­pi­a­ţii actu­a­lu­lui pri­mar, şi când fac aceas­tă afir­ma­ţie avem dovezi, pe care le pre­zen­tăm pro­cu­ro­ri­lor. Şi tine­rii din echi­pe­le de volun­tari au fost ame­ninţa­ţi şi vor da decla­ra­ţii. Din păca­te, toţi oame­nii care ne susţin au fost ame­ninţa­ţi, inclu­siv taxi­me­tri­ş­tii sau cetă­ţe­nii care îşi mani­fes­tă public susţi­ne­rea sunt inti­mi­da­ţi. Cam aceas­ta este atmosfe­ra în Man­ga­lia în ulti­mii ani. Tot pano­ta­jul nos­tru stra­dal a fost dis­trus. Întâi au încer­cat să le dea jos printr‑o deci­zie a pri­ma­ru­lui care încăl­ca Legea Elec­to­ra­lă, ea fiind ata­ca­tă de Biro­ul Elec­to­ral Muni­ci­pal. Apoi, dacă au văzut că nu ne pot dis­tru­ge pano­ta­jul stra­dal ziua, au încer­cat să îl dis­tru­gă noap­tea.

3. De ce sun­teţi sin­gu­rul can­di­dat la Pri­mă­ria Man­ga­lia a cărui cam­pa­nie este boico­ta­tă?

Pen­tru că le este tea­mă că va veni la Pri­mă­rie un inde­pen­dent care va da publi­ci­tă­ţii modul în care a fost chel­tu­it banul public în Man­ga­lia de ani buni şi con­trac­te­le pe care le-au înche­iat pe zeci de ani în defa­voa­rea cetă­ţea­nu­lui şi în favoa­rea unor gru­puri de inte­re­se.

4. Aveţi infor­ma­ţii des­pre un con­tract înche­iat între Spi­ta­lul Man­ga­lia şi o fir­mă din Gala­ţi, con­tract a cărui valoa­re ajun­ge la apro­xi­ma­tiv 100.000 de euro? Oameni din Man­ga­lia susţin că, pen­tru că nu ar fi fost de acord cu acest con­tract, direc­to­rul spi­ta­lu­lui ar fi fost schim­bat de actu­a­la admi­nis­tra­ţie loca­lă.

Ştiu că fos­tul mana­ger al Spi­ta­lu­lui Man­ga­lia şi‑a dat demi­sia pen­tru că, prin­tre alte­le, a fost con­strâns să sem­ne­ze acest con­tract. Nu ştiu dacă acum a fost sem­nat sau nu, dar, din câte ştiu, aceşti bani se duceau către o fir­mă din Gala­ţi, iar pla­ta tre­bu­ia făcu­tă ime­di­at.

5. Aţi mai des­co­pe­rit şi alte „bube” ale actu­a­lei admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le?

Cu aceas­tă oca­zie, cerem public pri­ma­ru­lui să le ara­te cetă­ţe­ni­lor Man­ga­li­ei în 24 de ore con­trac­tul cu acea fir­mă din Gala­ţi, iar ast­fel să se con­fir­me sau să se infir­me zvo­nul. Mai cerem să pre­zin­te în 24 de ore ulti­me­le con­trac­te înche­ia­te cu fur­ni­zo­rul de ste­gu­leţe care „deco­rea­ză” ora­şul de trei săp­tămâni, pre­cum şi con­trac­tul cu fur­ni­zo­rul de acce­so­rii pen­tru locul de gră­ta­re ame­na­jat pe Insu­la Man­ga­lia, con­trac­te­le refe­ri­toa­re la tere­nu­ri­le con­ce­sio­na­te în ulti­ma peri­oa­dă în sta­ţiu­ni­le aron­da­te ora­şu­lui Man­ga­lia, con­trac­te­le cu fir­me­le care izo­lea­ză ter­mic blo­cu­ri­le, con­trac­te­le cu cei care montea­ză bor­du­ri­le şi stâl­pii de ilu­mi­nat în sta­ţiuni şi să ne spu­nă valoa­rea fon­du­ri­lor euro­pe­ne acce­sa­te în man­da­tul său.

6. Care cre­deţi că este rezol­va­rea pro­ble­mei pri­vind căl­du­ra fur­ni­za­tă în case­le locu­i­to­ri­lor Man­ga­li­ei?

În pri­mul rând, ca o pri­o­ri­ta­te strin­gen­tă, fur­ni­za­rea agen­tu­lui ter­mic va fi asi­gu­ra­tă de Pri­mă­ria Man­ga­lia, pen­tru ca răs­pun­ză­tor să fie pri­ma­rul, iar acum, în peri­oa­da verii, întrea­ga can­ti­ta­te de com­bus­ti­bil pen­tru peri­oa­da ier­nii să fie achi­zi­ţio­na­tă de la un pro­du­că­tor cu isto­ric în dome­niu, fără a mai avea sur­pri­ze neplă­cu­te. Şi, de aici, de la preţul de achi­zi­ţie, care va fi mic, având în vede­re că va fi cum­pă­rat vara, va veni şi dimi­nu­a­rea preţu­lui giga­ca­lo­ri­ei. Asta este solu­ţia ime­di­ată, iar în vii­to­rul nu foar­te înde­păr­tat, într-un an, maxim doi, oda­tă cu fina­li­za­rea lucră­ri­lor la reţea­ua de gaze, să putem monta cen­tra­le de bloc (cu preţ de achi­zi­ţie între 15 şi 20 de mii de euro/ bloc, cost supor­tat de muni­ci­pa­li­ta­te), care vor fi ampla­sa­te în apro­pi­e­rea imo­bi­le­lor, nu în inte­ri­o­rul lor şi vor fi ali­men­ta­te cu ener­gie foto­vol­tai­că. De aici va rezul­ta un preţ al giga­ca­lo­ri­ei sub 200 de lei, adă­u­gând şi sub­venţia pen­tru per­soa­ne­le din cate­go­ri­i­le defa­vo­ri­za­te şi pen­sio­nari. În locul punc­te­lor ter­mi­ce de car­ti­er exis­ten­te vom face par­cări sub­te­ra­ne, cu loc de joa­că pen­tru copii dea­su­pra şi spa­ţiu ver­de. Sub­li­ni­ez, răs­pun­ză­tor de lip­sa căl­du­rii şi a apei cal­de va fi pri­ma­rul.

7. Cu ce cre­deţi că a greşit actu­a­la admi­nis­tra­ţie publi­că loca­lă, ce anu­me le lip­seş­te cetă­ţe­ni­lor?

În pri­mul rând, fap­tul că a dez­a­mă­git popu­la­ţia şi nu ne refe­rim aici doar la actu­a­la admi­nis­tra­ţie, ci la con­du­ce­rea ora­şu­lui din ulti­mii 20 de ani, şi aici mă refer la lip­sa locu­ri­lor de mun­că, dis­tru­ge­rea sis­te­ma­ti­că a sta­ţiu­ni­lor de pe lito­ral prin vân­za­rea spa­ţi­i­lor verzi, lip­sa unui trans­port în comun decent, lip­sa locu­inţe­lor, opa­ci­ta­te în atri­bu­i­rea locu­inţe­lor soci­a­le şi ANL, pro­mi­siu­ni­le făcu­te în fie­ca­re cam­pa­nie elec­to­ra­lă care nu au fost res­pec­ta­te, şi eu spun că în ast­fel de oameni nu poţi avea încre­de­re.

8. Con­si­de­ra­ţi că potenţi­a­lul turis­tic al Man­ga­li­ei a fost sufi­cient valo­ri­fi­cat de către cei care au con­dus până acum ora­şul?

A fost exact cum am spus ante­ri­or, dis­trus sis­te­ma­tic prin acor­da­rea de auto­ri­za­ţii de con­stru­i­re pe spa­ţii verzi, clă­diri înce­pu­te şi aban­do­na­te, inves­ti­tori nesan­cţio­na­ţi pen­tru aban­do­na­rea aces­tor clă­diri. Iar lucră­ri­le făcu­te până acum sunt lip­si­te de pro­fe­sio­na­lism. A se vedea şosea­ua care lea­gă sta­ţiu­ni­le Venus şi Saturn. Aici, prin asfal­tul tro­tu­a­re­lor a înce­put să cre­as­că iar­ba. Sunt mul­te alte exem­ple. Câi­nii fără stă­pân, lip­sa ilu­mi­na­tu­lui public şi aşa mai depar­te…

9. Sta­ţiu­ni­le din apro­pi­e­rea Man­ga­li­ei şi-au pier­dut far­me­cul, dar şi suc­ce­sul de altă dată. Aveţi pla­nuri lega­te de reîn­ti­ne­ri­rea aces­to­ra, de rea­du­ce­rea turi­ş­ti­lor?

În pri­mul rând, igie­ni­za­rea sta­ţiu­ni­lor, con­strân­ge­rea ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici care au aban­do­nat clă­di­ri­le să le fina­li­ze­ze, ame­na­ja­rea spa­ţi­i­lor verzi şi cre­a­rea de eve­ni­men­te, ceea ce repre­zin­tă adu­ce­rea de turi­şti şi dezvol­ta­rea turis­mu­lui bal­near, care ar lărgi cape­te­le de sezon.

10. Con­si­de­ra­ţi că Man­ga­lia poa­te fi numit „oraş euro­pean”?

Sub nicio for­mă. La cum ara­tă ora­şul astăzi, nici nu poa­te fi vor­ba des­pre un oraş euro­pean. Dar îmi doresc ca în vii­to­rul apro­pi­at Man­ga­lia să ajun­gă un oraş cu ade­vă­rat euro­pean, pen­tru că exis­tă potenţi­al. În pri­mul rând prin ges­tio­na­rea cores­pun­ză­toa­re a banu­lui public.

11. Cum cre­deţi că vă va aju­ta expe­rienţa dvs. ca şef al Găr­zii Finan­ci­a­re în vii­to­rul rol de pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia?

Bine­înţe­les, am expe­rienţa nece­sa­ră, lucrând în admi­nis­tra­ţie de 12 ani şi având în vede­re că banul public în Man­ga­lia nu a fost chel­tu­it în favoa­rea cetă­ţea­nu­lui (Man­ga­lia are un buget gene­ros pe cap de locu­i­tor), aceşti bani tre­bu­ie să se întoar­că într‑o for­mă sau alta la cetă­ţean. Buge­tul local este al cetă­ţea­nu­lui, nu al unor gru­puri de inte­re­se, ca până acum.

12. De ce aţi ales să duceţi aceas­tă lup­tă elec­to­ra­lă ca inde­pen­dent, fără susţi­ne­rea vre­u­nui par­tid?

Nu am făcut poli­ti­că. Am fost împins în aceas­tă lup­tă de dez­a­mă­gi­rea pro­fun­dă pe care am resimţit‑o ca cetă­ţean al Man­ga­li­ei în ulti­mii 20 de ani şi Man­ga­lia are resur­se­le nece­sa­re pen­tru a ajun­ge aco­lo unde îi este locul în topul ora­şe­lor turis­ti­ce. Susţi­ne­rea îmi doresc să fie pen­tru pro­gra­mul făcut de noi, cetă­ţe­nii ora­şu­lui Man­ga­lia, şi nu pen­tru can­di­da­tul inde­pen­dent Radu Cris­ti­an. După ce pro­gra­mul a fost lan­sat în dez­ba­te­re publi­că, mai mul­te for­ma­ţiuni poli­ti­ce şi-au ară­tat susţi­ne­rea pen­tru pro­gram, prin­tre care: PNL, PC, Uniu­nea Demo­cra­tă a Tur­ci­lor din Româ­nia, PNŢCD, Par­ti­dul Ver­de şi mai sun­tem în dis­cu­ţii cu alte for­ma­ţiuni şi can­di­da­ţi inde­pen­denţi care vor să susţi­nă pro­gra­mul nos­tru.

13. Cine ar tre­bui să se tea­mă când veţi intra în pri­mă­rie, pe 11 iunie?

Toţi cei care ştiu că până acum au bene­fi­ci­at ile­gal sau imo­ral de banul public. Toţi cei care ştiu şi se ştie că au adus ora­şul de aproa­pe 20 de ani încoa­ce în situ­a­ţia deplo­ra­bi­lă în care se află acum Man­ga­lia. Toţi aceş­tia ar tre­bui să ia în cal­cul fap­tul că după 10 iunie opi­nia publi­că va afla în mod trans­pa­rent des­pre acti­vi­tă­ţi­le deru­la­te de Pri­mă­ria Man­ga­li­ei pe dura­ta ulti­mi­lor ani. Vreau ca ora­şul Man­ga­lia să fie un oraş lini­ş­tit, curat şi admi­nis­trat de oameni gos­po­dari, de oameni ai locu­lui, care pun şi suflet în ceea ce fac, pen­tru că sunt lega­ţi de locul din care pro­vin.

14. Veţi ajun­ge pri­mar. Veţi coman­da un audit sau îl veţi face cu apa­ra­tul pro­priu? Aveţi vreo bănu­ia­lă că s‑ar fi efec­tu­at chel­tu­ieli ile­ga­le?

Cu sigu­ranţă este nece­sar un audit şi banul public a fost chel­tu­it ile­gal în mare măsu­ră. Îl voi cere insti­tu­ţi­i­lor sta­tu­lui.

15. După insta­la­re, pri­ma­rul Tusac a pus uşa Pri­mă­ri­ei în bal­con şi a zis că va avea des­chi­de­re către tot cetă­ţea­nul. Veţi face la fel cu uşa?

Cât am coor­do­nat acti­vi­ta­tea Găr­zii Finan­ci­a­re, uşa a fost des­chi­să în per­ma­nenţă. Eu nu am avut uşa închi­să nici­o­da­tă. Asta înseam­nă des­chi­de­re către toţi cetă­ţe­nii care au nevo­ie de admi­nis­tra­ţia loca­lă. Eu nu mă duc la Pri­mă­rie să fac circ, iar locul pri­ma­ru­lui nu este în birou, ci prin­tre oameni, pe stra­dă, pen­tru a vedea dacă pro­ble­me­le lor sunt rezol­va­te în timp util. Sunt o per­soa­nă acti­vă, dina­mi­că, cei care mă cunosc ştiu că nu îmi pla­ce să stau în birou şi mă voi duce la pri­mă­rie pen­tru a mă lup­ta pen­tru inte­re­sul public.

16. Cum cre­deţi că vă veţi des­cur­ca, pri­mar inde­pen­dent, cu un con­si­liu con­dus de Cla­u­diu Tusac?

Con­si­li­ul nu va fi con­dus nici­o­da­tă şi nu poa­te fi con­dus sau coor­do­nat de actu­a­lul pri­mar, pen­tru că din decla­ra­ţi­i­le apro­pi­a­ţi­lor aces­tu­ia se pare că deja are baga­je­le făcu­te pen­tru a ple­ca din Man­ga­lia şi din Con­si­li­ul Local după ce va pier­de ale­ge­ri­le. Totu­şi, aş suge­ra actu­a­lu­lui pri­mar, dar şi fos­tu­lui pri­mar (şi aces­ta regă­sin­du-se pe lis­ta de con­si­li­eri) să nu ple­ce, pen­tru a le ară­ta cum se admi­nis­trea­ză un oraş.

Cori­na Samo­ilă,  ziu­a­con­stan­ta, 18 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply