Instituţia Prefectului: La acest moment, referendumul local de la Mangalia nu este atacat în contencios administrativ

0
230

 Instituţia Prefectului: La acest moment, referendumul local de la Mangalia nu este atacat în contencios administrativ
Insti­tu­ţia Pre­fec­tu­lui — Judeţul Con­stanţa a noti­fi­cat actul admi­nis­tra­tiv adop­tat de Con­si­li­ul Local Muni­ci­pal Man­ga­lia pri­vind orga­ni­za­rea refe­ren­du­mu­lui local având ca temă Con­sul­ta­rea cetă­ţe­ni­lor muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia cu pri­vi­re la rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui de dele­ga­re a sis­te­mu­lui ter­mic înche­iat cu SC Romin­term S.A., actu­a­la SC Cal­la­tis Therm S.A., soli­ci­tând trans­mi­te­rea unei docu­men­ta­ţii con­e­xe adop­tă­rii aces­tei hotă­râri, în vede­rea ana­li­ză­rii teme­iu­ri­lor de fapt şi de drept şi docu­men­ta­ţi­ei pre­a­la­bi­le adop­tă­rii actu­lui administrativ.

Urma­re aces­tui fapt, Con­si­li­ul Local Muni­ci­pal Man­ga­lia a comu­ni­cat Insti­tu­ţi­ei Pre­fec­tu­lui — Judeţul Con­stanţa un set de docu­men­te care în acest moment este ana­li­zat de com­par­ti­men­tul de spe­cia­li­ta­te din cadrul insti­tu­ţi­ei, urmând a se adop­ta în ter­men util măsu­ri­le lega­le pre­vă­zu­te de legi­sla­ţia de specialitate.

Aşa­dar, docu­men­ta­ţia res­pec­ti­vă, pre­cum şi modul de con­vo­ca­re şi desfă­şu­ra­re a şedinţei de înda­tă a Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia din data de 27 apri­lie 2012, ora 21,00, sunt în ana­li­ză, iar la acest moment Hotă­rârea Con­si­li­u­lui Local Muni­ci­pal Man­ga­lia nr. 39/27.04.2012 pri­vi­toa­re la refe­ren­du­mul local nu este ata­ca­tă în con­ten­cios administrativ.

Repli­ca, 10.05.12

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply