În tabere diferite, PNŢCD s‑a scindat la Mangalia

0
156

Prim vice­preşe­din­te­le PNŢCD Con­stanţa, Cor­ne­liu Nea­goe: „Ceea ce a făcut Ior­guş este pros­ti­tu­ţie poli­ti­că, o poli­ti­că de cen­tu­ră pe care noi nu o susţi­nem“.

UNII CU CRISTIAN RADU

Pri­mă­ria Man­ga­lia este una din­tre admi­nis­tra­ţi­i­le loca­le aprig dis­pu­ta­te de lide­rii tutu­ror for­ma­ţiu­ni­lor poli­ti­ce. Pen­tru că unii din­tre can­di­da­ţi sunt ori prost văzu­ţi de locu­i­to­rii Man­ga­li­ei ori nu prea cunos­cu­ţi, lide­rii for­ma­ţiu­ni­lor poli­ti­ce care au intrat în cur­să încear­că să atra­gă de par­tea lor susţi­ne­rea cât mai mul­tor par­ti­de din Man­ga­lia.

Ast­fel, PNŢCD a deve­nit brusc un par­tid impor­tant la nive­lul celui de-al doi­lea muni­ci­piu din judeţul Con­stanţa. Şi, ca în ori­ce moment de răs­cru­ce, în care în par­tid tre­bu­ie să se ia o deci­zie impor­tan­tă, PNŢCD s‑a împă­rţit în două tabe­re. Unii ţără­ni­şti, mai exact mem­brii orga­ni­za­ţi­ei judeţe­ne Con­stanţa, îl susţin pe can­di­da­tul inde­pen­dent Cris­ti­an Radu, iar orga­ni­za­ţia din Man­ga­lia îl susţi­ne pe cel al UNPR, Zan­fir Ior­guş. Totul cu acte în regu­lă, adi­că în baza unor pro­to­coa­le de cola­bo­ra­re, zic ei, per­fect lega­le.

Ambe­le tabe­re susţin că au drep­ta­te şi că au res­pec­tat sta­tu­tul par­ti­du­lui atunci când au înche­iat res­pec­ti­vul pro­to­col de cola­bo­ra­re. Mai exact, preşe­din­te­le orga­ni­za­ţi­ei judeţe­ne Con­stanţa a PNŢCD, Tudo­rel Che­soi, a decla­rat, ieri, într‑o con­fe­rinţă de pre­să, că a înche­iat un pro­to­col de cola­bo­ra­re cu Cris­ti­an Radu şi că nu este de acord cu susţi­ne­rea lui Ior­guş la şefia admi­nis­tra­ţi­ei man­ga­li­o­te. Mai mult, el susţi­ne că l‑a eli­be­rat din fun­cţie pe preşe­din­te­le inte­ri­mar al orga­ni­za­ţi­ei din Man­ga­lia, Gabi Ciu­per­că, şi că inte­ri­ma­tul a fost pre­lu­at de prim vice­preşe­din­te­le orga­ni­za­ţi­ei judeţe­ne, Cor­ne­liu Nea­goe, însăr­ci­nat să coor­do­ne­ze cam­pa­nia elec­to­ra­lă. „Ceea ce a făcut Ior­guş este pros­ti­tu­ţie poli­ti­că, o poli­ti­că de cen­tu­ră pe care noi nu o susţi­nem“, a decla­rat Nea­goe. Con­form ţără­ni­ş­ti­lor, Radu este susţi­nut şi de PNL, PC şi UDTR în Man­ga­lia.

ALŢII, CU ZANFIR IORGUŞ

Pe de altă par­te, tot ieri, preşe­din­te­le orga­ni­za­ţi­ei judeţe­ne Con­stanţa a UNPR, Geor­ge Lipo­vea­nu, a anu­nţat că UNPR, PNŢCD şi PDL îl vor susţi­ne pe Zan­fir Ior­guş la ale­ge­ri­le loca­le pen­tru că nu este „timp ca după patru ani de cear­tă la Man­ga­lia să luăm un înce­pă­tor pen­tru a‑l instrui şi pen­tru a‑l învă­ţa admi­nis­tra­ţie“.

Ior­guş susţi­ne că în 3 mai a fost sem­nat pro­to­co­lul de cola­bo­ra­re între cele trei for­ma­ţiuni poli­ti­ce. Acest pro­to­col a fost sem­nat însă la nivel local, şi nu judeţean. Mai mult, cel care a sem­nat pro­to­co­lul de cola­bo­ra­re — Gabi Ciu­per­că — susţi­ne că a fost îndrep­tă­ţit să‑l sem­ne­ze pen­tru că a fost ales la con­du­ce­rea PNŢCD Man­ga­lia şi că, din cei patru ani de man­dat, mai are trei. Aces­ta nu a pome­nit însă nimic de inte­ri­ma­tul de care a vor­bit lide­rul de la Con­stanţa. Încur­ca­te sunt căi­le ţără­ni­ş­ti­lor!

Miha­e­la DRAGOMIR, Ione­la HALCIUC

Tele­graf, vineri, 18 Mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele