În ce judeţe spune Antonescu că „îşi mai face de cap ca în codru PDL

0
301

Preşe­din­te­le PNL, Crin Anto­ne­scu, a afir­mat, vineri sea­ră, că USL este sigu­ră de vic­to­rie la ale­ge­ri­le loca­le în pes­te jumă­ta­te din­tre judeţe­le ţării, în vre­me ce în une­le zone, cum ar fi Neamţ, Sucea­va, Cluj sau Pra­ho­va, PDL “încă îşi face de cap ca în codru”, ceea ce repre­zin­tă “o pro­ble­mă” a USL.

Asis­tăm la un feno­men care este fără pre­ce­dent şi care, deo­cam­da­tă, cred că este cel mai sem­ni­fi­ca­tiv în aceas­tă cam­pa­nie elec­to­ra­lă: s‑a dat pier­dut, cine­va a şter­pe­lit par­ti­dul de guver­nământ până acum două săp­tămâni. A dis­pă­rut PDL-ul. Sunt noi nou­ţi, sunt verzi. Exis­tă câte­va locuri în care con­frun­ta­rea va fi mai echi­li­bra­tă şi, deci, mai inte­re­san­tă. Nu exis­tă niciun loc unde PDL să fie sigur de vic­to­rie. Sigur că au încă niş­te zone în care, chiar dacă s‑a schim­bat guver­na­rea, şi asta este o pro­ble­mă a noas­tră, sper să o rezol­ve cei care guver­nea­ză, încă îşi fac de cap ca în codru: judeţul Neamţ, judeţul Sucea­va, pe aici (în Pra­ho­va — n.r). Dar nu cred că exis­tă vre­un loc unde să poa­te spu­ne acum că sunt câş­ti­gă­tori sigur”, a spus Anto­ne­scu, aflat la Câm­pi­na.

În ceea ce pri­veş­te pri­ma­rii care au fost mem­bri PDL şi care acum can­di­dea­ză sub sigla USL, Crin Anto­ne­scu a spus că “nu toţi pri­ma­rii care au dat târ­coa­le au fost pri­mi­ţi, au fost asu­ma­ţi” de for­ma­ţiu­ni­le poli­ti­ce din USL, “ci numai unii”.

În acest con­text, Anto­ne­scu a spus că “este drep­tul” pri­ma­ri­lor de a‑şi schim­ba opţiu­nea şi apar­te­nenţa poli­ti­că pe final de man­dat.

Este drep­tul lor să facă la sfârşi­tul man­da­tu­lui aceas­tă opţiu­ne, este drep­tul lor să vină în faţa elec­to­ra­tu­lui şi să spu­nă că şi-au schim­bat opţiu­nea. E ori­cum mai corect decât tot ce s‑a întâm­plat când era UNPR în floa­re şi raco­la cu spri­ji­nul auto­ri­tă­ţi­lor de stat por­to­ca­lii pri­mari în plin man­dat, la jumă­ta­tea man­da­tu­lui sau chiar mai devre­me şi este o situ­a­ţie pe care elec­to­ra­tul are pri­le­jul să o jude­ce şi să o taxeze pen­tru două săp­tămâni”, a pre­ci­zat Anto­ne­scu.

Foto: Ale­xan­dra Pan­drea / Intact Ima­ges 

Sur­sa: jurnalul.ro, 26 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply