Guvernul interzice contracte de servicii juridice şi taie costuri de protocol în instituţii şi regii

0
216

Guver­nul va inter­zi­ce insti­tu­ţi­i­lor publi­ce, regi­i­lor auto­no­me şi com­pa­ni­i­lor naţio­na­le să mai con­trac­te­ze ser­vi­cii de con­sul­tanţă şi asis­tenţă juri­di­că dacă dis­pun deja de per­so­nal pro­priu de spe­cia­li­ta­te şi va obli­ga con­du­ce­rea aces­to­ra să dimi­nu­e­ze cu 30% chel­tu­ie­li­le de per­so­nal şi depla­sări.

Exce­pţii de la inter­di­cţia de achi­zi­ţio­na­re a ser­vi­ci­i­lor juri­di­ce nu vor fi posi­bi­le decât cu acor­dul Guver­nu­lui sau al con­si­li­i­lor loca­le şi judeţe­ne, con­form unui pro­iect de ordo­nanţă de urgenţă.

Docu­men­tul inter­zi­ce auto­ri­tă­ţi­lor şi insti­tu­ţi­i­lor publi­ce ale admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce cen­tra­le şi loca­le, indi­fe­rent de modul de finanţa­re şi sub­or­do­na­re, soci­e­tă­ţi­lor naţio­na­le, com­pa­ni­i­lor naţio­na­le şi soci­e­tă­ţi­lor comer­ci­a­le cu capi­tal inte­gral sau majo­ri­tar de stat, pre­cum şi regi­i­lor auto­no­me care au în struc­tu­ra orga­ni­za­tori­că per­so­nal pro­priu de spe­cia­li­ta­te juri­di­că să achi­zi­ţio­ne­ze ser­vi­cii juri­di­ce de con­sul­tanţă, asis­tenţă şi/sau repre­zen­ta­re.

În situ­a­ţii teme­i­nic jus­ti­fi­ca­te”, în care acti­vi­tă­ţi­le juri­di­ce de con­sul­tanţă, asis­tenţă şi/sau repre­zen­ta­re nu pot fi asi­gu­ra­te de către per­so­nal de spe­cia­li­ta­te juri­di­că anga­jat în aces­te enti­tă­ţi, pot fi achi­zi­ţio­na­te ser­vi­cii de aceas­tă natu­ră numai cu apro­ba­rea Guver­nu­lui, pen­tru auto­ri­tă­ţi cen­tra­le, regii auto­no­me şi com­pa­ni­i­le naţio­na­le, res­pec­tiv a Con­si­li­i­lor loca­le sau judeţe­ne, pen­tru auto­ri­tă­ţi­le şi regi­i­le loca­le, este uni­ca exce­pţie accep­ta­tă de Exe­cu­tiv.

Citi­ti arti­co­lul inte­gral pe MEDIAFAX, 24 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply