Decizii ale premierului Ponta. Un val de eliberări din funcții la autorități

0
216

Pri­mul-minis­tru Vic­tor Pon­ta a sem­nat, joi, o serie de eli­be­rări din fun­cţie:

- Bor­be­ly Karo­ly, din fun­cţia de secre­tar de stat la Minis­te­rul  Eco­no­mi­ei, Come­rţu­lui şi Mediu­lui de Afa­ceri;

- Dra­goş Miha­el Ciu­pa­ru, din fun­cţia de preşe­din­te, cu rang de secre­tar de stat, al Auto­ri­tă­ţii Naţio­na­le pen­tru Cer­ce­ta­re Şti­inţi­fi­că.

Tot joi, Pri­mul-minis­tru Vic­tor Pon­ta a sem­nat o serie de numi­ri în fun­cţii:

- Dorel Fro­nea — vice­preşe­din­te, cu rang de sub­se­cre­tar de stat, al Agenţi­ei Naţio­na­le de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă, care con­du­ce Auto­ri­ta­tea Naţio­na­lă a Vămi­lor

- Ilea­na Ciu­tan — preşe­din­te, cu rang de secre­tar de stat, al Casei Naţio­na­le de Pen­sii Publi­ce

- Stan Popa — vice­preşe­din­te al Auto­ri­tă­ţii pen­tru Valo­ri­fi­ca­rea Acti­ve­lor Sta­tu­lui

- Ilea­na Ciu­tan — preşe­din­te, cu rang de secre­tar de stat, al Casei Naţio­na­le de Pen­sii Publi­ce

- Stan Popa — vice­preşe­din­te al Auto­ri­tă­ţii pen­tru Valo­ri­fi­ca­rea Acti­ve­lor Sta­tu­lui

- Con­stan­tin Cătă­lin Chi­per — secre­tar de stat la Minis­te­rul Admi­nis­tra­ţi­ei şi Inter­ne­lor

- Nico­lae Roti­lea­nu — secre­tar de stat la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Come­rţu­lui şi Mediu­lui de Afa­ceri

- Dinu Zam­fi­res­cu — preşe­din­te al Con­si­li­u­lui şti­inţi­fic al Insti­tu­tu­lui de Inves­ti­ga­re a Cri­me­lor Comu­nis­mu­lui şi Memo­ri­ei Exi­lu­lui Româ­nesc

- Tudor Pri­se­ca­ru — preşe­din­te cu rang de secre­tar de stat al Auto­ri­tă­ţii Naţio­na­le pen­tru Cer­ce­ta­re Şti­inţi­fi­că

Vic­tor Pon­ta a sem­nat si deci­zia pri­vind exer­ci­ta­rea, cu carac­ter tem­po­rar prin deta­sa­re, a func­ti­ei publi­ce vacan­te, din cate­go­ria inal­ti­lor func­tio­nari publici, de secre­tar gene­ral adjunct al Minis­te­ru­lui Apa­ra­rii Natio­na­le de catre Mihai Sova.

Pon­ta a sem­nat deci­zia de revo­ca­re din func­tie a Domni­cai-Doi­na Par­ca­la­bu, pre­se­din­te, cu rang de secre­tar de stat, al Casei Natio­na­le de Pen­sii Publi­ce.

Deci­zi­i­le pri­mu­lui-minis­tru intra in vigoa­re la publi­ca­rea in Moni­to­rul Ofi­ci­al al Roma­niei.

Sur­sa: ziu­a­con­stan­ta, 25 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply