De ce părăsesc constructorii de nave “Daewoo — Mangalia”?

0
233

Oame­nii vin zil­nic la sedi­ul sin­di­ca­tu­lui şi între­bă: ce se întâm­plă şi ce vii­tor are aceas­tă soci­e­ta­te? Nu pot să mă pro­nu­nţ. Cei ce vor deci­de sunt acţio­na­rii core­eni. În cali­ta­te de lider de sin­di­cat şi cu expe­rienţa pe care o am, eu cred că aceş­tia nu vor vin­de acţiu­ni­le pe care le deţin. Nimeni nu cum­pă­ră — o ştiu şi cei de la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei. Şan­ti­e­rul este girat la băn­ci­le core­e­ne. Nu va veni nimeni să cum­pe­re acţiu­ni­le unei com­pa­nii cu dato­rii la băn­ci­le din Core­ea.“

Decla­ra­ţia de mai sus îi apa­rţi­ne lui Marin Flo­ri­an, lide­rul Sin­di­ca­tu­lui „Nava­lis­tul”, din cadrul com­pa­niei mix­te româ­no — sud core­e­ne „Daewoo — Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries”. Tablo­ul sum­bru zugră­vit de el are o mare încăr­că­tu­ră emoţio­na­lă. Cuvin­te­le expri­mă îngri­jo­ra­rea a mii de con­struc­tori de nave din Man­ga­lia, a mii de fami­lii, pen­tru care pre­zen­tul şi vii­to­rul com­pa­niei nu mai ofe­ră cer­ti­tu­dini.

În cadrul soci­e­tă­ţii, nu mai sunt comenzi. Mai sunt două nave de con­stru­it: un vra­chi­er pen­tru un arma­tor grec şi un port­con­tai­ner de 8.600 TEU. În pri­vinţa port­con­tai­ne­ru­lui sunt tot tim­pul zvo­nuri. S‑a şti­ut că exis­tă comenzi pen­tru patru ase­me­nea nave, dar ulti­ma oară s‑a aflat (nu ştiu dacă este real) că se vor face doar două. În mod sigur s‑a înce­put debi­ta­rea la unul din­tre ele. La sfârşi­tul lunii mai înce­pu­tul lui iunie, ar putea înce­pe debi­ta­rea pen­tru al doi­lea port­con­tai­ner. Dacă nu vor fi comenzi, forţa de mun­că se va dimi­nua în con­ti­nu­a­re. Am fost anu­nţa­ţi că se va redu­ce numă­rul sub­con­trac­to­ri­lor. În pre­zent, cir­ca 200 de sala­ri­a­ţi de pe plat­for­mă, care se ocu­pau cu cupla­rea bloc­se­cţi­i­lor în doc sunt plăti­ţi cu 75% din sala­riu pe o peri­oa­dă de trei săp­tămâni, între 23 apri­lie şi 11 mai” — a afir­mat lide­rul de sin­di­cat.

Potri­vit spu­se­lor sale, de la aproa­pe 8.000 de lucră­tori, cu sub­con­tra­tori cu tot, care mun­ceau la DMHI în peri­oa­da de cre­ş­te­re eco­no­mi­că, în pre­zent au mai rămas 3.000 — 3.500. Numă­rul anga­ja­ţi­lor pro­prii ai DMHI s‑a redus de la 4.700 la 2.500 — 2.700.

În pre­zent — afir­mă Marin Flo­ri­an — între 30 — 40 lucră­tori pără­sesc com­pa­nia în fie­ca­re lună. Sunt ple­cări de bună voie, dar şi con­ce­di­eri pen­tru indis­ci­pli­nă (furt din şan­ti­er, con­sum de alco­ol la locul de mun­că). „Sala­ri­a­ţii plea­că pen­tru că nu se mai câş­ti­gă, nu mai fac ore supli­men­ta­re şi nu mai au sigu­ranţa vii­to­ru­lui. Plea­că în Nor­ve­gia şi Ger­ma­nia” — expli­că lide­rul de sin­di­cat.

Dar să vedem şi punc­tul de vede­re al con­du­ce­rii DMHI, comu­ni­cat de pur­tă­to­rul său de cuvânt, Mihai Andrei. În con­tex­tul gene­ral (mar­cat de rece­siu­ne în indus­tria nava­lă mondi­a­lă, exce­dent de capa­ci­tă­ţi de trans­port, pru­denţa arma­to­ri­lor, reti­cenţa băn­ci­lor şi pre­siu­nea exer­ci­ta­tă de con­cu­renţa Chi­nei), „DMHI încear­că să-şi con­ser­ve resur­se­le limi­ta­te şi să-şi com­ple­te­ze por­to­fo­li­ul con­trac­tu­al actu­al de 9 nave (vra­chi­e­re cla­sa „Kam­sar-max” şi port­con­tai­ne­re de 8.600 TEU) faţă de capa­ci­ta­tea deţi­nu­tă într‑o cât mai bună măsu-ră, atât prin acţiuni susţi­nu­te de divi­zia de mar­ke­ting a acţio­na­ru­lui prin­ci­pal, cât şi prin acţiuni pro­prii pri­vind ser­vi­ci­i­le de repa­ra­ţii nave, relu­a­te oda­tă cu anul 2012. Totu­şi, în acest con­text eco­no­mic gene­ral şi al indus­tri­ei în spe­cial, actu­a­lul mix de pro­du­cţie nu poa­te oferi con­di­ţii de pro­fi­ta­bi­li­ta­te, iar fle­xi­bi­li­ta­tea noas­tră de con­ce­pţie şi pro­du­cţie va fi deter­mi­nan­tă pen­tru stra­te­gi­i­le vii­toa­re de mar­ke­ting şi busi­ne­ss.”

Pur­tă­to­rul de cuvânt pre­ci­zea­ză că „actu­a­lul set de comenzi al soci­e­tă­ţii, des­cris mai sus, conţi­ne toa­te pro­iec­te­le de 8.600 TEU con­trac­ta­te ini­ţi­al.”
Refe­rin­du-se la evo­lu­ţia forţei de mun­că, pur­tă­to­rul de cuvânt îl con­tra­zi­ce pe lide­rul de sin­di­cat, afir­mând că „DMHI nu a avut nici­o­da­tă numă­rul pro­priu de anga­ja­ţi la dimen­siu­nea de 4.700 per­soa­ne, fiind într‑o medie de apro­xi­ma­tiv 3.000 — 3.200 de‑a lun­gul exis­tenţei sale. Fluc­tu­a­ţia natu­ra­lă a anu­lui 2011 şi a pri­mu­lui tri­mes­tru 2012, pe fon­dul unui volum de acti­vi­ta­te la un nivel simi­lar cu cel din urmă cu doi — trei ani, în con­di­ţi­i­le unui câş­tig de pro­duc­ti­vi­ta­te a mun­cii din ulti­mii ani şi a acţiu­ni­lor mana­ge­ri­a­le de efi­cien­ti­za­re, nu a nece­si­tat com­ple­ta­rea pos­tu­ri­lor vacan­te; la momen­tul actu­al anga­ja­ţii DMHI fiind în număr de 2.750 per­soa­ne.”

Date­le din bilanţu­ri­le finan­ci­ar — con­ta­bi­le publi­ca­te pe site-ul Minis­te­ru­lui Finanţe­lor Publi­ce dife­ră de ceea ce susţi­ne pur­tă­to­rul de cuvânt. Potri­vit aces­to­ra, numă­rul mediu de sala­ri­a­ţi a evo­lu­at după cum urmea­ză: 2008 — 3.781 per­soa­ne, 2009 — 3.929 per­soa­ne, 2010 — 3.451.

Sin­di­ca­tul se aşteap­tă la o cla­ri­fi­ca­re în acti­vi­ta­tea DMHI. „Cât de curând ar tre­bui să se lămu­reas­că lucru­ri­le şi la noi. La com­pa­nia mamă, Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring (DSME), a fost ales un nou preşe­din­te. El îşi va ale­ge o echi­pă şi va deci­de şi vii­to­rul DMHI. De trei ani se tot dis­cu­tă un acord între DSME şi sta­tul român în pri­vinţa majo­ră­rii capi­ta­lu­lui soci­al al DMHI” — afir­mă Marin Flo­ri­an.

cuge­tli­ber, mier­curi, 02 mai 2012. 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply