Cristian Radu vrea să redea Mangalia cetăţenilor

0
258

A renu­nţat la fun­cţia de şef al Găr­zii Finan­ci­a­re Con­stanţa pen­tru a câş­ti­ga fun­cţia de pri­mar al Man­ga­li­ei. Cris­ti­an Radu poa­te fi omul de care admi­nis­tra­ţia publi­că din Man­ga­lia are nevo­ie după patru ani de circ şi scan­da­luri în Con­si­li­ul Local şi după o iar­nă în frig.

Cris­ti­an Radu susţi­ne că, dacă va câş­ti­ga com­pe­ti­ţia elec­to­ra­lă, îi va pune la mun­că pe con­si­li­eri, dar şi pe toţi cei ce lucrea­ză în Pri­mă­ria Man­ga­lia. Toţi vor tre­bui să mun­ceas­că pen­tru bine­le cetă­ţea­nu­lui şi, impli­cit, al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, decla­ră Radu.

Cris­ti­an Radu este unul din­tre prin­ci­pa­lii can­di­da­ţi la fun­cţia de pri­mar al Man­ga­li­ei. Deşi inde­pen­dent, este susţi­nut de repre­zen­tanţii PNL, UNPR, PC, UDTR şi PNŢCD, dar şi de mulţi man­ga­li­oţi care l‑au tri­mis „în lup­tă“. Tână­rul can­di­dat ne‑a expli­cat ce l‑a moti­vat să se înscrie în com­pe­ti­ţia elec­to­ra­lă, dar şi ce pla­nuri are pen­tru Man­ga­lia.

- De ce aţi ales să renu­nţa­ţi la fun­cţia pe care o deţi­nea­ţi în frun­tea Găr­zii Finan­ci­a­re Con­stanţa pen­tru a can­di­da la o fun­cţie în admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă?

- Pen­tru că admi­nis­tra­ţie am făcut şi până acum şi pen­tru că în Man­ga­lia, de 20 de ani, nu se întâm­plă nimic bun. Este ora­şul în care nu se întâm­plă nimic, după cum îmi spu­nea acum câte­va zile o doam­nă din Man­ga­lia, ceea ce e ade­vă­rat. Am decis să can­di­dez pen­tru că sunt cetă­ţean al ora­şu­lui Man­ga­lia, aici m‑am năs­cut, m‑am for­mat ca om şi am dato­ria mora­lă să fac asta. Drept dova­dă, nici nu am ţinut de fun­cţia mea de la Gar­da Finan­ci­a­ră.

- A fost greu să tre­ceţi de la dis­cur­sul de şef al unei insti­tu­ţii la cel de can­di­dat la fun­cţia de con­du­ce­re a unei admi­nis­tra­ţii publi­ce?

- Nu aveam niciun fel de dis­curs atunci. Făceam niş­te comu­ni­ca­te de pre­să seci şi mă ocu­pam de prins hoţii. Între timp, am înce­put să mă per­fe­cţio­nez în ceea ce pri­veş­te dis­cur­sul. Şi la Man­ga­lia mi-am pro­pus să fac ace­la­şi lucru: să prind hoţii care au furat din banii publici.

- Care este, din punc­tul dum­ne­a­voas­tră de vede­re, cel mai puter­nic con­tra­can­di­dat în aceas­tă com­pe­ti­ţie elec­to­ra­lă?

- Con­tra­can­di­da­ţii mei sunt unii cetă­ţeni ai muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia care nu înţe­leg că este nevo­ie de o schim­ba­re. Pe ei îi con­si­der ade­vă­ra­ţii con­tra­can­di­da­ţi. Tre­bu­ie să fiu mult mai per­su­a­siv faţă de aceşti oameni să îi fac să înţe­lea­gă că este nevo­ie de o schim­ba­re în Man­ga­lia şi că cei doi (Mihai Cla­u­diu Tusac – actu­a­lul pri­mar şi can­di­da­tul PSD, şi Zan­fir Ior­guş – fos­tul pri­mar şi can­di­da­tul PDL pen­tru ale­ge­ri­le din iunie 2012 – n.r.) nu au făcut nimic bun pen­tru Man­ga­lia. Ba, din con­tră, au făcut rău ora­şu­lui.

- Cu toa­te astea, Zan­fir Ior­guş pare a fi pre­fe­ra­tul man­ga­li­oţi­lor anul aces­ta. Din son­da­je­le făcu­te publi­ce în ulti­ma vre­me, Ior­guş este cel mai bine cotat din­tre can­di­da­ţii la fun­cţia de pri­mar al Man­ga­li­ei.

- Toa­tă lumea face son­da­je îna­in­te de ale­geri, dar mul­te din­tre cele făcu­te publi­ce sunt into­xi­cări. Acest son­daj în care Zan­fir Ior­guş apa­re ca favo­rit, din păca­te pen­tru el, nu este ade­vă­rat. Am şi eu o serie de son­da­je care spun con­tra­ri­ul. Acest gen de son­da­je care îl dau pe el pe pri­mul loc sunt doar pen­tru a mobi­li­za elec­to­ra­tul. Noi cre­dem în son­da­je­le făcu­te de noi.

- Şi cum ara­tă ulti­mul son­daj făcut de dum­ne­a­voas­tră?

- Eu sunt foar­te bine infor­mat şi pro­ba­bil că de-aia le e tea­mă con­tra­can­di­da­ţi­lor mei de mine. Ca să demon­strez asta, vă voi spu­ne cifre­le din cel mai recent son­daj făcut de PSD la Man­ga­lia: Mihai Cla­u­diu Tusac are 24 de pro­cen­te, eu am 21 de pro­cen­te, dom­nul depu­tat Zan­fir Ior­guş are 19 pro­cen­te, iar între 23–30% din man­ga­li­oţi sunt neho­tă­râţi. Sunt la doar câte­va pro­cen­te dis­tanţă de dom­nul Tusac, din păca­te, dar am timp să recu­pe­rez. Dacă aş fi avut doar 15%, nici­u­nul din­tre con­tra­can­di­da­ţii mei nu m‑ar fi băgat în sea­mă. Nu ar fi încer­cat să mă sabo­te­ze.

- Dacă nu veţi câş­ti­ga ale­ge­ri­le pen­tru fun­cţia de pri­mar al Man­ga­li­ei vă întoar­ceţi la Gar­da Finan­ci­a­ră?

- Bine­înţe­les. Aco­lo este locul meu de mun­că.

- Vă baza­ţi pe spri­ji­nul vre­u­nui par­tid poli­tic? Spre exem­plu, pe spri­ji­nul celor de la PNL, care vă susţin acum în com­pe­ti­ţia pen­tru Pri­mă­ria Man­ga­lia?

- Am fost şap­te ani la con­du­ce­rea insti­tu­ţi­ei şi au fost patru guver­ne în acest inter­val. Toa­te par­ti­de­le poli­ti­ce s‑au perin­dat la guver­na­re, iar eu tot aco­lo am rămas. Nu am fost susţi­nut de niciun par­tid până acum. Am dat un con­curs, în 2005, şi de atunci am rămas la Gar­da Finan­ci­a­ră. Până la urmă te susţin rea­li­ză­ri­le în fun­cţie, nu par­ti­de­le. Dacă nu ai rea­li­zări, nu te susţi­ne nimeni.

- Care sunt obiec­ti­ve­le dum­ne­a­voas­tră pen­tru Man­ga­lia? Ce vă pro­pu­neţi să schim­ba­ţi dacă oame­nii vă vor da votul lor de încre­de­re?

- Pro­gra­mul meu se numeş­te „Man­ga­lia, oraş euro­pean“ şi mi-am pro­pus o serie de obiec­ti­ve impor­tan­te pen­tru man­ga­li­oţi, prin­tre care rezol­va­rea pro­ble­mei căl­du­rii şi apei cal­de, con­stru­i­rea de locu­inţe prin ANL din fon­duri pro­prii, dar şi din fon­duri euro­pe­ne, cre­a­rea de locuri de mun­că bine plăti­te prin atra­ge­rea de inves­ti­tori stra­te­gici, acor­da­rea de sub­venţii şi aju­toa­re pen­tru cei cu veni­turi mici, bătrâni, cazuri soci­a­le şi per­soa­ne cu diza­bi­li­tă­ţi, în par­te­ne­ri­at cu orga­ni­za­ţi­i­le non-guver­na­men­ta­le de pro­fil şi Bise­ri­că.

Pen­tru mine este impor­tan­tă şi sigu­ranţa cetă­ţea­nu­lui. De ace­ea mi-am popus asi­gu­ra­rea unui cli­mat de sigu­ranţă prin­tr-un ser­vi­ciu efi­cient de ordi­ne publi­că. O altă pro­ble­mă a Man­ga­li­ei o repre­zin­tă câi­nii fără stă­pân, iar acest aspect poa­te fi solu­ţio­nat prin­tr-un pro­iect inte­grat, din fon­duri struc­tu­ra­le şi finanţări pri­va­te. În ceea ce pri­veş­te pro­ble­ma căl­du­rii, pro­pun înlo­cu­i­rea actu­a­lu­lui ser­vi­ciu de ter­mo­fi­ca­re din oraş cu un ser­vi­ciu public apa­rţinând pri­mă­ri­ei, bazat pe un sis­tem de cen­tra­le pro­prii la fie­ca­re bloc, ali­men­ta­te cu gaz natu­ral şi cu ener­gie elec­tri­că pro­du­să de pano­uri foto­vol­tai­ce.

- Cu ce pro­pu­neri noi veni­ţi pen­tru man­ga­li­oţi, în com­pa­ra­ţie cu cei doi prin­ci­pali con­tra­can­di­da­ţi ai dum­ne­a­voas­tră?

- Cei doi con­tra­can­di­da­ţi ai mei nu vin cu pro­pu­neri, unul mă sabo­tea­ză, iar celă­lalt mă deni­grea­ză. Eu le pro­pun oame­ni­lor nor­ma­li­ta­te, civi­li­za­ţie şi asta este tot ceea ce îşi doresc oame­nii din Man­ga­lia. Lucru­ri­le chiar nu merg într‑o dire­cţie nor­ma­lă în Man­ga­lia, în acest moment. Ei (repre­zen­tanţii admi­nis­tra­ţi­ei loca­le – n.r.), în loc să plă­teas­că com­bus­ti­bi­lul pen­tru la iar­nă, se gân­desc cum să mai scoa­tă niş­te bani din buge­tul local să plă­teas­că niş­te lucrări inu­ti­le de mili­oa­ne de euro.

- Să pre­su­pu­nem că veţi câş­ti­ga ale­ge­ri­le şi veţi deve­ni pri­ma­rul Man­ga­li­ei. Cum cre­deţi că veţi cola­bo­ra cu aleşii din Con­si­li­ul Local? Vă baza­ţi pe spri­ji­nul PNL în Con­si­li­ul Local, aşa cum o faceţi acum, în cam­pa­nia elec­to­ra­lă?

- Eu mă bazez doar pe cetă­ţe­nii din Man­ga­lia. Doar cu ei vreau să ajung la o înţe­le­ge­re. Dacă oame­nii din Con­si­li­ul Local nu vor mer­ge pe ace­la­şi drum cu mine vor avea pro­ble­me. Con­si­li­e­rii nu vor mai avea timp să se cer­te, ca până acum. Îi voi pune la trea­bă. Dacă ceva nu mer­ge bine într‑o loca­li­ta­te, oame­nii îl înju­ră pe pri­mar, nu Con­si­li­ul Local, iar eu nu vreau să fiu înju­rat. Cu sigu­ranţă mă voi putea baza pe spri­ji­nul celor de la PNL, PC, UNPR, UDTR şi PNŢCD. Asta pen­tru că obiec­ti­ve­le mele pen­tru Man­ga­lia sunt şi obiec­ti­ve­le lor.

Mi-aş dori să rămâ­nă şi cei doi (Mihai Cla­u­diu Tusac şi Zan­fir Ior­guş – n.r.) în Con­si­li­ul Local ca să îi punem la trea­bă, să le dăm teme de făcut. Am nevo­ie de expe­rienţa dum­ne­a­lor şi pot să le folo­sesc părţi­le bune, pen­tru că sunt sigur că au şi cali­tă­ţi. Părţi­le rele şi le-au ară­tat până acum şi nu avem nevo­ie de ele.

Jur­nal de Con­stan­ta, 21 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply