Cristian Radu şi‑a lansat candidatura la Primăria Mangalia

  0
  230
  Susţinătorii independentului au transmis actualului primar: “Vă rugăm frumos, plecaţi / Noi nu mai stăm îngheţaţi”! 

  Inde­pen­den­tul Cris­ti­an Radu şi‑a lan­sat, sâm­bă­tă, can­di­da­tu­ra pen­tru Pri­mă­ria Man­ga­lia.

  Ziua a debu­tat cu un marş la care au par­ti­ci­pat cir­ca o mie de oameni, care au pur­tat stea­guri şi pan­car­te cu mesa­je adre­sa­te actu­a­lei admi­nis­tra­ţii publi­ce loca­le: Vă rugăm să ne scu­za­ţi, nu pro­du­cem cât fura­ţi, Vă rugăm fru­mos, ple­ca­ţi / Noi nu mai stăm îngheţa­ţi, Decât un tre­cut pătat / Mai bine un vii­tor curat.

  Susţi­nă­to­rii lui Cris­ti­an Radu au fost, şi de aceas­tă dată, ţin­ta pri­ma­ru­lui Cla­u­diu Tusac, care a refu­zat să auto­ri­ze­ze mani­fes­ta­ţia, la fel cum a refu­zat să auto­ri­ze­ze şi ampla­sa­rea sce­nei din faţa Casei de Cul­tu­ră, unde Radu şi‑a pre­zen­tat can­di­da­tu­ra. Mai mult decât atât, în timp ce marşul de susţi­ne­re al lui Radu avea loc pe arte­re­le prin­ci­pa­le ale Man­ga­li­ei, oame­nii lui Tusac au van­da­li­zat afi­şe­le din oraş cu can­di­da­tul inde­pen­dent, fiind depu­se sesi­zări în acest sens la Poli­ţie.

  După marşul mai sus menţio­nat, a avut loc lan­sa­rea pe sce­na ampla­sa­tă în faţa Casei de Cul­tu­ră, aco­lo unde a fost ofe­rit şi un spec­ta­col susţi­nut, prin­tre alţii, de Pro­con­sul, Măr­gi­nea­nu etc. Imnul can­di­da­tu­lui Radu este sem­nat Măr­gi­nea­nu şi se inti­tu­lea­ză: Am schim­bat maca­zul.

  De menţio­nat că la lan­sa­rea can­di­da­tu­lui inde­pen­dent au fost pre­zenţi şi repre­zen­tanţi ai PNL, ai Par­ti­dul Ver­de şi ai PC. Aceş­tia au decla­rat că susţin poli­tic pro­gra­mul can­di­da­tu­lui inde­pen­dent.

  La eve­ni­ment, sena­to­rul PNL Puiu Haşotti a decla­rat că Man­ga­lia meri­tă alt­ce­va decât scan­da­lu­ri­le de până acum.

  Cris­ti­an Radu a trans­mis, cu oca­zia lan­să­rii can­di­da­tu­rii, şi mesa­je fos­tu­lui pri­mar, res­pec­tiv actu­a­lu­lui pri­mar al Man­ga­li­ei: pe Zan­fir Ior­guş l‑a invi­tat să plan­te­ze copaci în Pădu­rea Como­ro­va, iar lui Cla­u­diu Tusac i‑a trans­mis să facă un sejur la Polul Nord, să vadă cum este să tre­mu­re de frig.

  R.C., repli­caon­li­ne, 12 mai 2012.

  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  Leave a Reply