Comunicat de presă: NOAPTEA MUZEELOR LA MUZEUL CALLATIS

0
465

AMFORE ȘI STATUETE CONTEMPORANE

ÎNTR-UN MUZEU DE ANTICHITĂȚI”

COMUNICAT DE PRESA

Muze­ul de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis Man­ga­lia și Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, în cola­bo­ra­re cu Uniu­nea Artiș­ti­lor Plas­tici Fili­a­la Con­stan­ța 1, orga­ni­zea­ză sâm­bă­tă, 19 mai 2012, ora 19.00, ver­ni­sa­jul expo­zi­ți­ei tem­po­ra­re de cera­mi­că: “Amfo­re și sta­tu­e­te con­tem­po­ra­ne într-un muzeu de anti­chi­tă­ţi”.

Direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, a decla­rat: “La ini­ția­ti­va Con­si­li­u­lui Inter­națio­nal al Muze­e­lor (ICOM), înce­pând cu anul 1977, comu­ni­ta­tea mondi­a­lă a muze­e­lor săr­bă­to­reș­te, în ziua de 18 mai, Ziua Inter­na­ţio­na­lă a Muze­e­lor. Anul tre­cut, aceas­tă zi a fost săr­bă­to­ri­tă de apro­xi­ma­tiv 30.000 de muzee, din pes­te 100 de țări. Și în acest an, în sea­ra de 19 mai, nume­roa­se muzee din întra­ga țară săr­bă­to­resc Noap­tea Muze­e­lor. Cu acest pri­lej, sunt orga­ni­za­te diver­se acti­vi­tăți meni­te să atra­gă cât mai mulți vizi­ta­tori către săli­le expo­zi­țio­na­le, iar vizi­ta­rea muze­e­lor este gra­tu­i­tă.

Pen­tru a pune în valoa­re patri­mo­ni­ul muze­u­lui cal­la­tian, cu spri­ji­nul pri­ma­ru­lui Mihai Cla­u­diu Tusac am orga­ni­zat, în cola­bo­ra­re cu Uniu­nea Artiș­ti­lor Plas­tici Fili­a­la Con­stan­ța 1,  o expo­zi­ție tem­po­ra­ră pe care am numit‑o: “Amfo­re şi sta­tu­e­te con­tem­po­ra­ne într-un muzeu de anti­chi­tă­ţi”. Cre­a­ți­i­le apar­țin pre­șe­din­te­lui Fili­a­lei Con­stan­ța 1 a UAP, Euse­bio Spî­nu. Prin­tre aces­tea se află sta­tu­e­te și amfo­re rea­li­za­te după mode­lul celor cre­a­te de gre­cii care au tră­it în urmă cu pes­te două mile­nii la Cal­la­tis.

După ver­ni­sa­rea expo­zi­ți­ei, vizi­ta­to­rii vor putea vedea o pre­zen­ta­re în Power­Po­int a acti­vi­tă­ți­lor des­fă­șu­ra­te, la muze­ul cal­la­tian, în ulti­mul an. Vom înce­pe cu inau­gu­ra­rea noii expo­zi­ții per­ma­nen­te a muze­u­lui, din ziua de 25 mai 2011, și vom înche­ia cu acti­vi­ta­tea de cură­ța­re a situ­ri­lor arhe­o­lo­gi­ce, deru­la­tă săp­tămâ­na tre­cu­tă. Prin­tre cele­lal­te acti­vi­tăți vor mai fi: cere­mo­n­ia ofi­ci­a­lă de pre­da­re-pri­mi­re a sin­gu­ru­lui papi­rus des­co­pe­rit în Româ­nia, pre­zen­ta­rea de modă anti­că, pie­se­le de tea­tru orga­ni­za­te în cola­bo­ra­re cu Tea­trul Tha­li­a­mar, lec­ți­i­le des­chi­se de isto­rie pre­gă­ti­te pen­tru ele­vii insti­tu­ți­i­lor de învă­țământ din Man­ga­lia și mani­fes­tă­ri­le des­fă­șu­ra­te cu pri­le­jul unor zile impor­tan­te din isto­ria Româ­ni­ei.”

Năs­cut în anul 1967, Euse­bio Spâ­nu a urmat Aca­de­mia Națio­na­lă de Arte Nico­lae Gri­go­res­cu din Bucu­rești, sec­ția cera­mi­că. A orga­ni­zat mai mul­te expo­zi­ții per­so­na­le și a fost pre­zent cu lucră­ri­le sale la nume­roa­se expo­zi­ții colec­ti­ve națio­na­le și inter­națio­na­le. A par­ti­ci­pat la sim­po­zi­oa­ne și tabe­re de cre­a­ție și a obți­nut nume­roa­se pre­mii, dis­tinc­ții și bur­se.

Pri­mit în data de 18 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply