Comisia Europeană îngroapă alimente tradiţionale. Beneficiile prunelor, iaurtului, mierii nu sunt recunoscute

  0
  319

  Comi­sia Euro­pea­nă nu recu­noa­ş­te că pru­ne­le au efect laxa­tiv, ca iaur­tul întă­reş­te sis­te­mul imu­ni­tar, că mie­rea de albi­ne sau cea­i­ul ver­de sunt bene­fi­ce pen­tru sănă­ta­te

   

  Comi­sia Euro­pea­nă a apro­bat o lis­tă cu menţiu­ni­le nutri­ţio­na­le şi de sănă­ta­te care pot fi înscri­se pe amba­la­je­le pro­du­se­lor ali­men­ta­re, pro­du­că­to­rii  având la dis­po­zi­ţie şase luni să-şi adap­te­ze prac­ti­ci­le la noi­le cerinţe. Totu­şi, mul­tor ali­men­te prin­tre care iaur­tu­ri­le, cea­i­ul ver­de, mie­rea, pru­ne­le nu li s‑au apro­bat nici o menţiu­ne nutri­ţio­na­lă şi de sănă­ta­te.

  Pro­fe­so­rul doc­tor Ghe­or­ghe Men­cin­cop­schi, direc­to­rul Insti­tu­tu­lui de Cer­ce­tări Ali­men­ta­re, a ana­li­zat lis­ta celor 222 de menţiuni nutri­ţio­na­le şi de sănă­ta­te care va fi folo­si­tă pe între­gul teri­to­riu al Uniu­nii Euro­pe­ne şi, din păca­te, cu toa­te cer­ce­tă­ri­le şi evi­denţe­le demon­stra­te şti­inţi­fic şi accep­ta­te în mod una­nim, mul­te pro­du­se sunt excep­ta­te. Ast­fel, din cate­go­ria pro­bi­o­ti­ce­lor, iaur­tu­ri­le, des­pre care toa­te lumea ştie că sunt bene­fi­ce pen­tru întă­ri­rea sis­te­mu­lui imu­ni­tar, nu vor avea pre­ci­zate pe amba­la­je aces­te cali­tă­ţi incon­tes­ta­bi­le, veri­fi­ca­te şti­inţi­fic. De ase­me­nea, iaur­tu­ri­lor nu le este recu­nos­cu­tă capa­ci­ta­tea de a ree­chi­li­bra micro­flo­ra intes­ti­na­lă. Şi aceas­ta în con­di­ţi­i­le în care stu­dii de ulti­mă oră susţin cu argu­men­te că “micro­flo­ra intes­ti­na­lă modu­lea­ză expre­sia noas­tră gene­ti­că” şi că pră­bu­şi­rea aces­te­ia pro­voa­că afe­cţiuni seve­re prin­tre care can­ce­re, aler­gii etc.

  Lis­ta Comi­si­ei Euro­pe­ne igno­ră nu numai stu­dii, cer­ce­tări, ana­li­ze şti­inţi­fi­ce, dar “dărâ­mă inclu­siv tra­di­ţia de mii de ani care con­fir­mă rolul unor ali­men­te în pre­venţia, tra­ta­rea şi vin­de­ca­rea unor boli”, spu­ne pro­fe­so­rul Men­ci­ni­cop­schi. Din­tre aces­te ali­men­te, mie­rea este cel mai bun exem­plu de ali­ment care face mai mult bine sănă­tă­ţii omu­lui decât o mie de medi­ca­men­te, reco­man­dat atât de spe­cia­list cât şi de pro­fan. Şi, totu­şi, potri­vit recen­tei lis­te a Comi­si­ei Euro­pe­ne, mie­rea nu va avea nici o menţiu­ne nutri­ţio­na­lă şi de sănă­ta­te. Ca şi mie­rea, cea­i­ul ver­de (Came­lia sinen­sis) nu se bucu­ră de nici o menţiu­ne, deşi este renu­mit pen­tru conţi­nu­tul valo­ros în poli­fe­noli care com­bat radi­ca­lii liberi. Pe amba­la­jul bicar­bo­na­tu­lui de sodiu nu se va pre­ci­za că sca­de aci­di­ta­tea gas­tri­că, “negân­du-se chi­mia ele­men­ta­ră”, obser­vă prof. Men­ci­ni­cop­schi. Atât lea­cu­ri­le tra­di­ţio­na­le cât şi cer­ce­tă­ri­le deru­la­te în labo­ra­toa­re moder­ne sunt una­ni­me în pri­vinţa vir­tu­ţi­lor laxa­ti­ve ale pru­ne­lor. Mai puţin Comi­sia Euro­pea­nă, unde, pro­ba­bil încă nu s‑a auzit că aces­te fruc­te, pe lân­gă gus­tul bun, uşu­rea­ză şi diges­tia. Rezul­ta­tul este exact cel pe care Jur­na­lul Naţio­nal l‑a sem­na­lat într‑o scri­soa­re des­chi­să publi­ca­tă în febru­a­rie anul tre­cut adre­sa­tă chiar Comi­si­ei Euro­pe­ne. “Prin regu­la­men­tul Comi­si­ei Euro­pe­ne 1924/2006 pri­vind menţiu­ni­le nutri­ţio­na­le şi de sănă­ta­te înscri­se pe pro­du­se­le ali­men­ta­re, aces­to­ra  li se con­fis­că, pur şi sim­plu, drep­tul la menţiu­ni­le medi­ca­le: pre­vi­ne, tra­tea­ză şi vin­de­că. Acest regu­la­ment ofe­ră o defi­ni­ţie neş­ti­inţi­fi­că ali­men­tu­lui. Acest regu­la­ment anu­lea­ză nenu­mă­ra­te­le stu­dii ce aduc dovezi şti­inţi­fi­ce ce pro­bea­ză vir­tu­ţi­le ali­men­te­lor”, se pre­ci­za în Scri­soa­rea către Comi­sia Euro­pea­nă for­mu­la­tă Jur­na­lul Naţio­nal.  Dar îna­l­tul for euro­pean nu ne‑a ono­rat cu nici un răs­puns, în schimb a apro­bat aceas­tă lis­tă cu con­scenţe peri­cu­loa­se. Ast­fel, ne vom trezi în situ­a­ţia “să mân­căm medi­ca­men­te în loc de ali­men­te”  sau, de exem­plu, o gogoa­şă care, până la urmă nu‑i decât alu­at pră­jit, dacă i se ada­u­gă vita­mi­na C, potri­vit lis­tei Comi­si­ei Euro­pe­ne, să fie chiar foar­te bună pen­tru sănă­ta­te.

  Înce­pând din luna decem­brie a aces­tui an, toa­te menţiu­ni­le din afa­ra aces­tei lis­te vor fi inter­zi­se. Menţiu­ni­le vor fi înscri­se într-un regis­tru — o bază de date inte­rac­ti­vă care va putea fi con­sul­ta­tă pe pagi­na de inter­net a Comi­si­ei Euro­pe­ne.

  Deci­zia (…) este apo­ge­ul mai mul­tor ani de mun­că şi mar­chea­ză o pia­tră de teme­i­le în regle­men­ta­rea menţiu­ni­lor de sănă­ta­te de pe pro­du­se­le ali­men­ta­re. Lis­ta UE de menţiuni de sănă­ta­te per­mi­se va fi dis­po­ni­bi­lă onli­ne şi le va per­mi­te con­su­ma­to­ri­lor de ori­un­de din UE să facă ale­geri infor­ma­te. Menţiu­ni­le care nu pot fi susţi­nu­te şti­inţi­fic vor tre­bui înlă­tu­ra­te de pe pia­ţă după o scur­tă peri­oa­dă de tranzi­ţie”, a decla­rat comi­sa­rul euro­pean pen­tru sănă­ta­te şi con­su­ma­tori, John Dalli.

  Autor: MAGDA MARINCOVICI, Foto: Thin­ks­to­ck,

  Jur­na­lul Natio­nal, 17 mai 2012.

  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  Leave a Reply