Candidatul independent “îi suflă în ceafă” lui Tusac!

0
246

Cris­ti­an Radu a petre­cut ală­tu­ri de 4.500 de oameni, de 1 Mai 

Cris­ti­an Radu şi‑a depus can­di­da­tu­ra la Pri­mă­ria Man­ga­lia, pe data de 1 mai, fiind însoţit de con­si­li­eri, susţi­nă­tori şi echi­pe de volun­tari. Aşa cum am pro­mis, can­di­dez ca inde­pen­dent, pen­tru a nu‑i dez­a­măgi pe cetă­ţeni. Par­ti­dul meu este Man­ga­lia mea şi can­di­dez susţi­nut de man­ga­li­oţii mei, a decla­rat Cris­ti­an Radu, care, la depu­ne­rea can­di­da­tu­rii de inde­pen­dent, a pre­zen­tat 2.500 de sem­nă­turi strân­se de la cetă­ţeni, deşi numă­rul minim pen­tru a intra în cur­să era 1.000. Vreau să trans­form Man­ga­lia într-un oraş cu ade­vă­rat euro­pean, iar pro­gra­mul meu este struc­tu­rat pe două eta­pe, a mai spus Cris­ti­an Radu. Cele două eta­pe se refe­ră la: în pri­mă fază, rezol­va­rea pro­ble­me­lor lega­te de fur­ni­za­rea căl­du­rii, apă, cură­ţe­nia în oraş şi în sta­ţiuni, câi­nii comu­ni­tari; a doua eta­pă: cea lega­tă de dezvol­ta­rea turis­mu­lui, inves­ti­ţii şi cre­a­rea de locuri de mun­că, dezvol­ta­rea urba­nis­ti­că etc. Pro­gra­mul lui Cris­ti­an Radu este unul rea­list şi care se refe­ră exact la pro­ble­me­le şi nevo­i­le unei loca­li­tă­ţi pre­cum Man­ga­lia, lucru asu­pra căru­ia sunt de acord şi mulţi din­tre man­ga­li­oţi. Aces­ta este şi moti­vul pen­tru care actu­a­lul pri­mar al Man­ga­li­ei, Cla­u­diu Tusac, îl pri­veş­te pe Cris­ti­an Radu ca pe prin­ci­pa­lul său con­tra­can­di­dat, din câte spun sur­se din cadrul PSD. Şi son­da­je­le de opi­nie ara­tă acest lucru: Cris­ti­an Radu îi suflă în cea­fă lui Cla­u­diu Tusac. Ca rea­cţie şi tot­o­da­tă dova­dă de dis­pe­ra­re, cu câte­va zile îna­in­te de depu­ne­rea can­di­da­tu­rii lui Radu, Tusac a dis­pus, la limi­ta legii, demon­ta­rea ban­ne­re­lor can­di­da­tu­lui inde­pen­dent! Ban­ne­re­le lui Radu, prin care ura 1 Mai bun pen­tru Man­ga­lia au putut însă fi văzu­te, chiar pe data de 1 mai, pe o pro­pri­e­ta­te pri­va­tă — un cam­ping din Venus, aco­lo unde can­di­da­tul inde­pen­dent a invi­tat man­ga­li­oţii la o ser­ba­re câm­pe­neas­că. Nu mai puţin de 4.500 de man­ga­li­oţi au dat curs invi­ta­ţi­ei.

3 mai 2012, repli­caon­li­ne

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply