Bannerele şi steagurile lui Radu Cristian au fost din nou vandalizate. Vezi pe cine acuză staff-ul său de campanie (galerie foto)

0
215

 

Can­di­da­tul inde­pe­den­dent la Pri­mă­ria Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, se con­frun­tă cu un nou epi­sod lip­sit de fair play din cam­pa­nia elec­to­ra­lă pen­tru scru­ti­nul din 10 iunie. În cur­sul nopţii tre­cu­te, stea­gu­ri­le şi ban­ne­re­le care îl înfă­ţi­şau au fost din nou van­da­li­za­te. Con­cret, mate­ri­a­le­le de cam­pa­nie menţio­na­te au fost mâzgă­li­te şi tăi­a­te.

Nu este pen­tru pri­ma oară când se întâm­plă acest lucru, cam­pa­nia lui Cris­ti­an Radu fiind în repe­ta­te rân­duri boico­ta­tă. În opi­nia oame­ni­lor din echi­pa lui Cris­ti­an Radu aces­te acţiuni de van­da­li­za­re ar fi orches­tra­te de per­soa­ne din antu­ra­jul fos­tu­lui şi actu­a­lu­lui pri­mar (n.r. — Zan­fir Ior­guş şi Cla­u­diu Tusac).

Ce este, însă, curi­os, e fap­tul că sin­gu­rul can­di­dat a cărui cam­pa­nie este boico­ta­tă este Cris­ti­an Radu. Sta­ff-ul său pune acest lucru pe sea­ma fap­tu­lui că pri­ma­rul Tusac, can­di­dat pen­tru un nou man­dat la con­du­ce­rea admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le, s‑ar simţi ame­ninţat în son­da­je de con­tra­can­di­da­tul Cris­ti­an Radu.

Des­pre aces­te acu­za­ţii, fos­tul pri­mar, depu­ta­tul Zan­fir Ior­guş, actu­al can­di­dat la un nou man­dat de edil şef ne‑a decla­rat: „Am luat act de pre­siu­ni­le pe care le exer­ci­tă echi­pa lui Tusac şi dez­a­prob total ori­ce agre­siu­ne, în cam­pa­nia elec­to­ra­lă, asu­pra con­tra­can­di­da­ţi­lor. Nu am făcut şi nu voi face nici­o­da­tă aşa ceva vre­u­nu­ia din­tre con­tra­can­di­da­ţi. Să se renu­nţe, în ce mă pri­veş­te, la aceas­tă idee. Sta­ff-ul meu are alt gen de acţiuni”.

La rân­dul său, Cla­u­diu Tusac a res­pins acu­za­ţi­i­le: „Hai­deţi să fim seri­oşi. Per­soa­ne­le din antu­ra­jul meu nu fac aşa ceva. Tutu­ror ni se întâm­plă să avem pro­ble­me cu afi­şe­le, ban­ne­re­le. Mie mi-au dese­nat mus­tă­ţi”, a menţio­nat actu­a­lul pri­mar.

Marti, 15 mai 2012, ziu­a­con­stan­ta.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply