Astăzi aflăm componenţa Guvernului Ponta

0
290

Pre­mi­e­rul desem­nat, Vic­tor Pon­ta: „Dacă vom obţi­ne mier­curi spri­ji­nul poli­tic al con­du­ce­ri­lor celor trei par­ti­de din USL pen­tru lis­ta mini­ş­tri­lor, sper ca tot în cur­sul zilei de mier­curi să am o dis­cu­ţie poli­ti­că cu gru­pu­ri­le par­la­men­ta­re care ar putea să ofe­re un spri­jin pri­vind înves­ti­tu­ra nou­lui Guvern.“

LISTA CU MINIŞTRI, PREGĂTITĂ

Pre­mi­e­rul desem­nat, Vic­tor Pon­ta, a anu­nţat, ieri, că USL nu va schim­ba struc­tu­ra Exe­cu­ti­vu­lui şi va numi 20 de mini­ş­tri în cabi­ne­tul care va fi pro­pus Par­la­men­tu­lui, urmând să apa­ră câte­va fun­cţii de minis­tru dele­gat: unul pe turism, altul pe ener­gie, unul pe admi­nis­tra­ţie şi ulti­mul pe dia­log soci­al, la pachet cu cel pen­tru rela­ţia cu par­la­men­tul. Lis­ta cu cei 20 de mini­ş­tri va fi făcu­tă publi­că, con­form anu­nţu­lui lui Pon­ta, în aceas­tă sea­ră. „Voi pre­zen­ta întrea­ga lis­tă a pro­pu­ne­ri­lor pe care le voi face către con­du­ce­ri­le celor trei par­ti­de din cadrul USL. Dacă vom obţi­ne mier­curi spri­ji­nul poli­tic al con­du­ce­ri­lor celor trei par­ti­de din USL pen­tru lis­ta mini­ş­tri­lor, sper ca tot în cur­sul zilei de mier­curi să am o dis­cu­ţie poli­ti­că cu gru­pu­ri­le par­la­men­ta­re care ar putea să ofe­re un spri­jin pri­vind înves­ti­tu­ra nou­lui Guvern“, a decla­rat Pon­ta. El a adă­u­gat că va marşa pe actu­a­la struc­tu­ră a Guver­nu­lui pen­tru a nu pier­de timp şi ener­gie în a for­ma noi minis­te­re.

NUME VEHICULATE

Chiar dacă a refu­zat să facă publi­că lis­ta inte­gra­lă a mini­ş­tri­lor, Pon­ta a pome­nit câte­va nume. Între­bat dacă sena­to­rul PNL Mir­cea Dia­co­nu şi Cor­ne­liu Dobri­ţo­iu (PNL) vor face par­te din noul minis­ter, aces­ta a spus că „au şanse mari să ajun­gă mini­ş­tri“. Mai exact, este posi­bil ca cei doi să deţi­nă por­to­fo­li­i­le minis­te­ru­lui Cul­tu­rii, res­pec­tiv al Apă­ră­rii. Pre­mi­e­rul desem­nat a adă­u­gat că Daniel Con­stan­tin are emoţii pen­tru că va ocu­pa un minis­ter „greu“. Posi­bil Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii şi Dezvol­tă­rii Rura­le.

Prin­tre nume­le vehi­cu­la­te se află şi repre­zen­tanţi ai PSD Con­stanţa. Nico­lae Nemirschi ar putea pre­lua por­to­fo­li­ul de minis­tru al Mediu­lui, iar sena­to­rul Ale­xan­dru Mază­re pe cel de minis­tru dele­gat al Minis­te­ru­lui Turis­mu­lui. De ase­me­nea, una din­tre pro­pu­ne­ri­le PSD ar fi ca din vii­to­rul Exe­cu­tiv să facă par­te cei doi teh­no­cra­ţi — minis­trul Afa­ce­ri­lor Euro­pe­ne, Leo­nard Orban, şi cel al Jus­ti­ţi­ei, Cătă­lin Pre­do­iu. Prin­tre nume­le vehi­cu­la­te se mai află şi Dan Nica pen­tru por­to­fo­li­ul Admi­nis­tra­ţi­ei, Ioan Rus la cel al Inter­ne­lor, Flo­rin Geor­ges­cu la Finanţe.

ANTICIPATE?

Pe lân­gă dis­cu­ţi­i­le des­pre noul cabi­net, Pon­ta a decla­rat că îşi doreş­te să găseas­că o solu­ţie pen­tru orga­ni­za­rea de ale­geri anti­ci­pa­te. Lide­rul PSD a pre­ci­zat că nu-şi doreş­te amâ­na­rea ale­ge­ri­lor par­la­men­ta­re până în noiem­brie, dar că va tre­bui să găseas­că vari­an­ta con­sti­tu­ţio­na­lă în acest sens şi a punc­tat că, din cau­za pre­ve­de­ri­lor con­sti­tu­ţio­na­le, scru­ti­nul nu poa­te fi orga­ni­zat în sep­tem­brie. „Exis­tă o pre­ve­de­re în Con­sti­tu­ţia Româ­ni­ei care spu­ne că în maxi­mum 20 de zile de la data ale­ge­ri­lor tre­bu­ie con­vo­cat noul Par­la­ment. Or, dacă le facem în sep­tem­brie şi con­vo­căm la 20 de zile, fos­tul Par­la­ment încă nu şi‑a înce­tat man­da­tul“, a expli­cat Pon­ta. Preşe­din­te­le Uniu­nii, Kele­men Hunor, a decla­rat că „anti­ci­pa­te­le sunt o nece­si­ta­te“. „Este o peri­oa­dă în care va fi impor­tant să expli­căm ce am făcut şi să ne asu­măm even­tu­a­le­le greşeli comi­se în peri­oa­da guver­nă­rii. UDMR, cu 7% în Par­la­ment, nu poa­te declanşa ale­geri anti­ci­pa­te, dar va susţi­ne o deci­zie care să ducă la orga­ni­za­rea lor“, a expli­cat lide­rul UDMR.

Marti, 01 Mai 2012, Ione­la HALCIUC,  telegrafonline.ro.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply