Acţiunile ilegale ale lui Tusac, sursă de conflicte în Mangalia

0
346

Comu­ni­cat

Mai mul­te orga­ni­za­ţii poli­ti­ce şi civi­ce din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia aver­ti­zea­ză că ile­ga­li­tă­ţi­le comi­se de can­di­da­tul aces­tei for­ma­ţiuni, Mihai Cla­u­diu Tusac, ar putea deter­mi­na o esca­la­da­re arti­fi­ci­a­lă a ten­siu­ni­lor în cadrul comu­ni­tă­ţii şi declan­sa­rea unor con­flic­te.

Orga­ni­za­ţia demo­crat libe­ra­lă a depus o con­tes­ta­ţie, la Biro­ul Elec­to­ral, faţă de monta­rea de către Tusac şi echi­pa lui a unui ban­ner anti-PDL, lucru inter­zis în cam­pa­nia elec­to­ra­lă. Deşi exis­tă două hotă­râri ale Biro­u­lui Elec­to­ral de Cir­cum­scri­pţie Man­ga­lia si Con­stanţa, care sta­bi­lesc fap­tul că acţiu­nea sa este ile­ga­lă, aces­ta refu­ză să pună în apli­ca­re deci­zi­i­le pri­vind înlă­tu­ra­rea mate­ri­a­lu­lui res­pec­tiv.

Un alt exem­plu este dis­po­zţia abu­zi­vă a lui Tusac de a obli­ga anga­ja­ţii insti­tu­ţi­ei pe care o con­du­ce – plăti­ţi din bani publici – să mear­gă, zil­nic, din casă în casă, şi să pro­mi­tă, în nume­le lui, ori­ce: apă şi căl­du­ră gra­tis, izo­la­re de blo­curi, pache­te etc.

Extrem de îngri­jo­ră­tor este că, în ulti­me­le zile, Tusac a recurs la fal­suri şi însce­nări pen­tru ca unii con­du­că­tori de uni­tă­ţi din Man­ga­lia, care au alte con­vin­geri poli­ti­ce decât ale sale, să fie schim­ba­ţi din fun­cţii.

Tusac recur­ge, tot­o­da­tă, la ame­ninţări mai mult sau mai puţin voa­la­te la adre­sa susţi­nă­to­ri­lor com­pe­ti­to­ri­lor săi, fap­te de natu­ră să stâr­neas­că rea­cţii greu de con­tro­lat.

Ca urma­re, con­du­ce­rea judeţea­nă a PSD este ruga­tă, insis­tent, să inter­vi­nă pen­tru a‑l deter­mi­na pe Tusac să rein­tre în lega­li­ta­te şi să res­pec­te regu­li­le  unei com­pe­ti­ţii elec­to­ra­le demo­cra­ti­ce, cutu­me care nu ar tre­bui să fie încăl­ca­te într-un stat de drept.

Biro­ul de Pre­să al PDL Man­ga­lia.

editiadesud.ro, 25 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply