USL: Trei partide, trei congrese, un singur miting

0
269

CONGRES EXTRAORDINAR DE AMPLOARE

O con­stru­cţie poli­ti­că seri­oa­să. Asta au rea­li­zat cele trei par­ti­de din opo­zi­ţie. Cum era de aştep­tat, pede­li­ş­tii nu au văzut cu ochi buni Uniu­nea Soci­al Libe­ra­lă (USL), încer­când să acu­ze par­ti­de­le ce o for­mea­ză că nu mai ştiu dacă sunt de stân­ga sau de dreap­ta, că au pro­gra­me ire­a­le, etc… Taman ei, care au pro­mis că vom trăi mai bine şi ne-au împins exact în par­tea opu­să. Tre­când pes­te săgeţi­le pede­li­ş­ti­lor, lide­rii PSD, PNL şi PC îşi văd de trea­bă. Vineri, soci­al demo­cra­ţii s‑au întru­nit în Comi­te­tul Exe­cu­tiv (CEX) al PSD, pen­tru a pre­găti Con­gre­sul Extra­or­di­nar ce va avea loc sâm­bă­tă. Atât libe­ra­lii, cât şi con­ser­va­to­rii vor orga­ni­za, la rân­dul lor, câte un con­gres. La fina­lul con­gre­se­lor, cele trei for­ma­ţiuni se vor întâl­ni la Con­gre­sul extra­or­di­nar al USL, un miting orga­ni­zat tot la Romex­po, unde maes­tru de cere­mo­n­ii va fi secre­ta­rul gene­ral al PSD, Liviu Dragnea.

TREI REZOLUŢII

La fina­lul CEX, preşe­din­te­le PSD, Vic­tor Pon­ta, a anu­nţat că Opo­zi­ţia se pre­gă­teş­te seri­os pen­tru ale­geri şi s‑a încer­cat deja sta­bi­li­rea can­di­da­ţi­lor. În urma dis­cu­ţi­i­lor au fost vali­da­te două din cele trei nomi­na­li­zări care revin PSD în USL pen­tru pri­ma­rii sec­toa­re­lor bucu­reş­te­ne. El a recu­nos­cut că, la sec­to­rul 6, can­di­da­tul va fi sta­bi­lit în peri­oa­da urmă­toa­re, deo­a­re­ce soci­al demo­cra­ţii nu se înţe­leg cu libe­ra­lii asu­pra aces­tui can­di­dat. Pon­ta a mai decla­rat că la Con­gre­sul PSD vor fi adop­ta­te trei rezo­lu­ţii, iar una din­tre aces­tea “pre­ve­de cate­goric că PSD nu va cola­bo­ra cu Tra­ian Băsescu şi cu PDL”. El a ară­tat că o altă rezo­lu­ţie se refe­ră la par­ti­ci­pa­rea PSD la ale­ge­ri­le loca­le cât şi la cele par­la­men­ta­re şi pre­zi­denţi­a­le sub for­ma USL, iar cea de‑a tre­ia, la desem­na­rea unui can­di­dat la fun­cţia de preşe­din­te şi a unui can­di­dat la cea de prim-minis­tru. Lide­rul soci­al demo­crat a spus că este bine pen­tru une­le orga­ni­za­ţii comu­na­le ale PSD şi ACD să fie lăsa­te “într‑o com­pe­ti­ţie”, dar cine va cola­bo­ra cu PDL va fi exclus din par­ti­de­le care for­mea­ză USL. Secre­ta­rul gene­ral adjunct al PNL, Dan Miha­la­che, a decla­rat că lan­sa­rea can­di­da­ţi­lor par­ti­du­lui pen­tru ale­ge­ri­le loca­le va avea loc cel mai pro­ba­bil în jurul datei de 5 mai. Miha­la­che a ară­tat că cir­ca 10.000 de repre­zen­tanţi ai celor trei par­ti­de vor par­ti­ci­pa, sâm­bă­tă, la Romex­po, la con­gre­sul extra­or­di­nar al USL care va cons­finţi tan­de­mul Vic­tor Pon­ta — pre­mi­er şi Crin Anto­ne­scu — preşe­din­te, pen­tru acest an elec­to­ral. Potri­vit aces­tu­ia, în cadrul eve­ni­men­tu­lui, fie­ca­re par­tid va supu­ne la vot, în şedinţe sepa­ra­te, cele trei rezo­lu­ţii, care, ulte­ri­or, vor fi pre­zen­ta­te în mitin­gul care va avea loc tot la Romex­po. La acest amplu eve­ni­ment vor par­ti­ci­pa şi toţi can­di­da­ţii USL la Con­si­li­i­le Judeţe­ne şi la pri­mă­ri­i­le reşe­dinţe­lor de judeţ, deşi lan­sa­rea can­di­da­ţi­lor PNL a fost amâ­na­tă pen­tru luna mai.

DOI PEDELIŞTI VOR SEMNA MOŢIUNEA 

CEX al PSD a apro­bat, vineri, depu­ne­rea moţiu­nii de cen­zu­ră la 17 apri­lie. Pon­ta a anu­nţat că moţiu­nea de cen­zu­ră va fi con­stru­i­tă pe trei mari “reproşuri” la adre­sa guver­nă­rii: pri­va­ti­zări, alo­cări către pri­mă­rii, situ­a­ţia de la UMF fiind pe ulti­mul loc. El a susţi­nut că, din infor­ma­ţi­i­le pe care le are, doi par­la­men­tari ai PDL ar fi sem­nat deja, pe lis­te­le PNL, moţiu­nea de cen­zu­ră a USL. Este vor­ba des­pre depu­ta­tul PDL Mari­us Dugu­les­cu şi sena­to­rul PDL Dorel Bogza.

Băsescu pro­mi­te iar că demisionează!

În stilu‑i carac­te­ris­tic, preşe­din­te­le (ales în stră­i­nă­ta­te) Tra­ian Băsescu a tri­mis, vineri, o scri­soa­re USL, în care susţi­ne că este dis­pus să demi­sio­ne­ze “în timp util” dacă par­la­men­ta­rii Uniu­nii accep­tă revi­zu­i­rea Con­sti­tu­ţi­ei ast­fel încât refe­ren­du­mul să aibă loc la loca­le. El susţi­ne că revi­zu­i­rea ar tre­bui să inclu­dă şi redu­ce­rea man­da­tu­lui preşe­din­te­lui Româ­ni­ei la 4 ani, ast­fel încât ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re şi pre­zi­denţi­a­le să se desfă­şoa­re simul­tan. Pro­ba­bil că va face ce pro­mi­te aşa cum a demi­sio­nat în 5 minu­te de la sus­pen­da­rea sa din fun­cţia de şef al sta­tu­lui de către Par­la­ment… Pri­e­te­nii ştiu des­pre ce este vorba!

Sam­ba­ta, 07 Apri­lie 2012, Adi­na MITREA, telegrafonline.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply