Unde şi cum ne distrăm de 1 Mai, pe litoral

0
309


Ne aşteap­tă un week-end incen­di­ar (pre­lun­git!) pe lito­ral, cu oca­zia zilei de 1 Mai. Guver­nanţii au luat poa­te cea mai aştep­ta­tă deci­zie din ulti­ma peri­oa­dă, ace­ea de a decla­ra şi 30 apri­lie zi libe­ră, aşa­dar mulţi se pot bucu­ra din plin de o mini­va­canţă de patru zile. Şi cum se ştie că româ­nul este fra­te cu… dis­tra­cţia, Minis­te­rul Dezvol­tă­rii Regio­na­le şi Turis­mu­lui, auto­ri­tă­ţi­le loca­le, pre­cum şi agenţii eco­no­mici de pe lito­ral şi din Del­ta Dună­rii au pre­gă­tit pen­tru petre­că­reţi o sume­de­nie de eve­ni­men­te şi acti­vi­tă­ţi.

Mama­ia, cen­trul dis­tra­cţi­ei şi… aglo­me­ra­ţi­ei
În Mama­ia va fi agi­ta­ţie mare week-endul aces­ta. Şeful hote­li­e­ri­lor, Nico­lae Buco­va­lă, spu­ne că aici sunt aştep­ta­ţi 25.000 de turi­şti. Mulţi din­tre ei s‑au cazat încă de ieri, aşa­dar sta­ţiu­nea este deja ani­ma­tă.

Clu­bu­ri­le au pre­gă­tit eve­ni­men­te cu invi­ta­ţi care mai de care mai spe­ciali. Dumi­ni­că, pe 29 apri­lie, în Prin­cess Sum­mer Club mixea­ză Dj Anto­i­ne, inter­pre­tul hitu­lui Wel­co­me to St. Tro­pez. Până atunci însă, con­stă­nţe­nii şi turi­ş­tii sunt aştep­ta­ţi astăzi (sâm­bă­tă, 28 apri­lie) în Mama­ia Nord, la cea de‑a doua zi a fes­ti­va­lu­lui de muzi­că elec­tro­ni­că The Mis­sion 2012. Tot în Mama­ia Nord, pe pla­ja Enig­ma, se desfă­şoa­ră, până pe 30 apri­lie şi Sunwa­ves, de ase­me­nea un fes­ti­val elec­tro­nic. Un week-end tare va fi şi în Mania Club Mama­ia, aco­lo unde, până luni, 30 apri­lie, con­stă­nţe­nii şi turi­ş­tii sunt aştep­ta­ţi la seri­le „For the love of hou­se”.
Lis­ta clu­bu­ri­lor des­chi­se în sta­ţiu­nea Mama­ia este una des­tul de lun­gă (Cre­ma Sum­mer Club, Prin­cess Sum­mer Club, Offi­ce Club Mama­ia, Fra­te­lli Bea­ch & Club Mama­ia Nord, Jez­oo Mama­ia, Mega­los Club Mama­ia etc.) şi fie­ca­re a pre­gă­tit o mul­ti­tu­di­ne de sur­pri­ze.
Aglo­me­ra­ţie mare şi în sudul lito­ra­lu­lui, nu doar în Mama­ia! La aceas­tă oră este aproa­pe impo­si­bil să mai găseşti un loc de caza­re în Vama Veche sau în Cos­ti­neşti, de exem­plu.

Fes­ti­val de zme­ie
Sta­ţiu­nea Mama­ia este gaz­da şi unui alt­fel de eve­ni­ment — Fes­ti­va­lul de zme­ie. În peri­oa­da 28 apri­lie — 1 mai, pe pla­ja H2O din Mama­ia Nord are loc Bla­ck Sea Kite Fes­ti­val, pri­mul fes­ti­val de zme­ie din Româ­nia orga­ni­zat pen­tru publi­cul larg, unde vor fi orga­ni­za­te ate­li­e­re de con­stru­it şi pic­tat zme­ie atât pen­tru copii, cât şi pen­tru adulţi. Pe pla­jă au loc con­cur­suri cu pre­mii, vor fi clovni, muzi­că şi mul­te alte sur­pri­ze. Pro­fe­si­o­ni­ş­tii aces­tei pri­me edi­ţii vin din Bali, Ger­ma­nia, Aus­tria, Anglia, Dane­mar­ca, Olan­da. Ei vor înă­lţa pen­tru public zme­ie spe­ci­a­le, de dife­ri­te mări­mi, for­me şi design-uri.

Auto­bu­ze supra­e­ta­ja­te, tele­go­n­do­lă, Del­fi­na­riu
Cei care îşi petrec acest week-end în Con­stanţa (turi­şti şi local­nici) tre­bu­ie să ştie că până pe 1 mai vor cir­cu­la pe ruta Gara Con­stanţa — Mama­ia şi retur auto­bu­ze­le supra­e­ta­ja­te, în inter­va­lul orar 10.00 — 18.00. Preţul unei călă­to­rii este de cinci lei, RATC menţinând tari­ful neschim­bat faţă de anii pre­ce­denţi. Bile­te­le pot fi achi­zi­ţio­na­te în tim­pul călă­to­ri­ei.
De ase­me­nea, tot până pe 1 mai (inclu­siv), Tele­go­n­do­la Mama­ia fun­cţio­nea­ză în inter­va­lul orar 10.00 — 20.00. Preţul unei călă­to­rii este de 10 lei, ace­la­şi ca şi anul tre­cut.
În plus, meri­tă vizi­tat şi Com­ple­xul Muze­al de Şti­inţe ale Natu­rii, ce cuprin­de Del­fi­na­ri­ul, Păsă­ri­le Exo­ti­ce, Micro Del­ta şi Pla­ne­ta­ri­ul (tarif de 25 lei/adult şi 12 lei/elevi, stu­dent), pre­cum şi Acva­ri­ul (10 lei/adult şi 5 lei/elev/student).

Dis­tra­cţie mare şi în Năvo­dari, Efo­rie şi Man­ga­lia
Năvo­dă­re­nii şi nu numai sunt aştep­ta­ţi pe 1 Mai la o ser­ba­re câm­pe­neas­că cu mici, bere şi con­cer­te, eve­ni­ment orga­ni­zat de Pri­mă­ria Năvo­dari.

În Efo­rie, în peri­oa­da 28 apri­lie — 2 mai, în par­cul din faţa pri­mă­ri­ei Efo­rie Sud are loc Târ­gul cole­cţio­na­ri­lor de anti­chi­tă­ţi. Tot aici, pe 1 mai, la Vila Sina­cai din Efo­rie Nord se desfă­şoa­ră şi Fes­ti­va­lul gră­ta­re­lor, iar pe 2 mai, la Tea­trul de vară din Efo­rie Nord se pune în sce­nă o pie­să de tea­tru, pen­tru a mar­ca Ziua Inter­na­ţio­na­lă a Tine­re­tu­lui.

Man­ga­lia este o altă sta­ţiu­ne unde dis­tra­cţia va fi ca la ea aca­să până pe 1 Mai.

În peri­oa­da 28 apri­lie — 1 mai au loc spec­ta­co­le pen­tru toa­te gus­tu­ri­le în Por­tul Turis­tic. Pe 28 apri­lie urcă pe sce­nă Nelu Plo­ieş­tea­nu, Flo­ren­ti­na Suciu, DJ Sava şi Andre­ea, Cla­u­dia Ghi­ţu­les­cu, tru­pa Geme­ne­le şi maes­trul de cere­mo­n­ii Jou­le. Pe 29 apri­lie, man­ga­li­oţii şi turi­ş­tii sunt aştep­ta­ţi la un spec­ta­col de fol­clor, umor şi muzi­că de cali­ta­te cu Iri­na Loghin, Vacanţa Mică, Flo­rin Decu­sea­ră, Loren­na, Sorin Şuteu, tru­pa Hai, noroc!.
Mai mult, pe 30 apri­lie, pe sce­na din Por­tul Turis­tic urcă Fue­go, Ale­sis, Mari­a­na Stan, Vic­tor Yla (gru­pul umo­ris­tic Vouă), Mari­an Anton, Anka Nea­cşu şi Gina Pop.
Seria spec­ta­co­le­lor din Man­ga­lia con­ti­nuă pe 1 mai cu arti­şti ca Anto­nia şi Vank, Connect‑R, DJ Pro­ject, Vali Vije­lie, Adi de la Vâl­cea, Nicu Pale­ru şi Axin­te.
De ase­me­nea, în aceas­tă sea­ră (28 apri­lie), Clu­bul Alu­tus din Man­ga­lia se lau­dă cu pre­zenţa a doi invi­ta­ţi mai mult decât apre­cia­ţi, DJ Adri­an Efti­mie şi Gues Who.
Şi în sta­ţiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui s‑au des­chis cu oca­zia aces­tei mini­va­canţe o sume­de­nie de clu­buri: Clu­bul Cap­tain Mondy’s — Jupi­ter, Club D’Or — Vama Veche, Club Krem­lin, Club Alca­traz — Nept­un, Club Vicion — Olimp.

Fes­ti­val de sal­sa
Pe 29 apri­lie este şi ulti­ma zi a celei de‑a tre­ia edi­ţii a Cra­zy Sal­sa Fest, care se desfă­şoa­ră la Hotel Para­di­so din Man­ga­lia. Fes­ti­va­lul reu­neş­te pes­te 30 de şcoli de dans din ţară şi din stră­i­nă­ta­te. Tot în acest cadru are loc şi lan­sa­rea de car­te „Eti­che­ta în dan­sul soci­al”, cu invi­ta­ţi din Cuba, Ger­ma­nia, Gre­cia, Franţa, Ita­lia şi Bul­ga­ria.

Del­ta Dună­rii, o altă des­ti­na­ţie numai bună pen­tru week-end
Del­ta Dună­rii nu are nevo­ie de eve­ni­men­te pen­tru a atra­ge con­stă­nţe­nii, ci chiar din con­tră. Totu­şi, meri­tă şti­ut că la Suli­na pen­tru 1 mai este orga­ni­za­tă o ser­ba­re câm­pe-neas­că. Cei care ajung însă în Del­tă cu sigu­ranţă vor fi vră­ji­ţi de fru­mu­seţi­le locu­lui, sufi­cient pen­tru o mini­va­canţă rela­xan­tă.

Minis­trul Turis­mu­lui vine iar pe lito­ral
1 mai repre­zin­tă şi des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a sezo­nu­lui esti­val. Sâm­bă­tă, 28 apri­lie, la invi­ta­ţia ANAT pe lito­ral este aştep­tat, la eve­ni­men­te­le pri­le­ju­i­te de aceas­tă oca­zie, şi minis­trul Dezvol­tă­rii Regio­na­le şi Turis­mu­lui, Cris­ti­an Petres­cu, pre­cum şi preşe­din­te­le Orga­ni­za­ţi­ei ele­ne de turism, Kon­sta­ti­nos Zikos.

Lito­ra­lul româ­nesc şi Del­ta Dună­rii sunt două des­ti­na­ţii «vede­tă» pen­tru petre­ce­rea mini­va­canţei de 1 Mai. Agenţi­i­le de turism împre­u­nă cu hote­li­e­rii au ofer­tat pache­te spe­ci­a­le. În plus, în acest an ne aju­tă şi deci­zia lua­tă de Guvern de a acor­da ziua de 30 apri­lie ca zi libe­ră, dar şi con­di­ţi­i­le meteo ce se anu­nţă a fi exce­len­te pen­tru pri­ma ieşi­re la mare sau în Del­ta Dună­rii”, a pre­ci­zat preşe­din­te­le ANAT, Cori­na Mar­tin.

cugetliber.ro, sam­ba­ta, 28 Apri­lie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply