Un milion de noi locuri de muncă şi TVA de 19 %, promisiunile guvernului Victor Ponta

0
94

Pro­mi­siu­ni­le Cabi­ne­tu­lui Pon­ta se refe­ră în spe­cial la cre­a­rea de noi locuri de mun­că, la intro­du­ce­rii impo­zi­tu­lui dife­ren­ți­at, la redu­ce­rea CAS cu 5 la sută pen­tru anga­ja­tori și con­stru­i­rea a 1.200 de kilo­me­tri de autos­trăzi până în 2020. USL îşi mai pro­pu­ne “des­cu­ra­ja­rea UDMR în a mai ridi­ca pre­tenţii şi a mai pune con­di­ţii.

Un milion de noi locuri de muncă şi TVA de 19 %, promisiunile guvernului Victor Ponta

Din punct de vede­re eco­no­mic, USL pro­mi­te un mili­on de locuri de mun­că, ast­fel încât  numă­rul de anga­ja­ţi să devi­nă cel puţin egal cu numă­rul de pen­sio­nari, pro­mi­ţând, tot­o­da­tă, o cre­ş­te­re eco­no­mi­că de 4% anu­al, scrie Medi­a­fax.  Obiec­ti­vul de cre­a­re a un mili­on de noi locuri de mun­că va fi posi­bil, în viziu­nea USL, în prin­ci­pal, prin redu­ce­rea cos­tu­lui mun­cii şi prin scă­de­rea fis­ca­li­tă­ţii.

 USL a pro­mis redu­ce­rea CAS cu 5% pen­tru anga­ja­tori, redu­ce­rea inte­gra­lă a plă­ţii CAS dato­ra­te de anga­ja­tori pen­tru un an, pre­cum şi zero taxe pen­tru anga­ja­rea în regim part-time şi cre­ş­te­rea sala­ri­u­lui minim pe eco­no­mie la 800 lei/lună.

 USL va păs­tra pla­fo­nul de 16% şi va intro­du­ce impo­zi­tul dife­renţi­at pe veni­tul sala­ri­al cu deduc­ti­bi­li­tă­ţi fis­ca­le, ast­fel: cota 8% – până la 800 lei/lună, cota 12% – de la 800 lei/lună până la 1600 lei/ lună şi cota 16% – pen­tru ce depă­şeş­te 1600 lei lună.

 După patru ani de man­dat USL pro­mi­te că TVA va reve­ni la 19%. USL pro­mi­te, tot­o­da­tă, dedu­ceri de impo­zi­te la jumă­ta­te din pla­ta pen­tru pen­sie pri­va­tă şi asi­gu­rări pri­va­te de sănă­ta­te, cu pla­fon sta­bi­lit.

 De ase­me­nea, USL va intro­du­ce cota redu­să de TVA la pro­du­cţia de cere­a­le, pâi­ne, car­ne proas­pă­tă, lap­te şi legu­me (TVA 24%, din care 9% către buget şi 15% dedus pro­du­că­to­ru­lui).

 USL pro­mi­te că va acor­da şi un card de cre­dit pen­tru IMM-uri cu valoa­re cuprin­să între 5.000 şi 100.000 de Euro şi că va capi­ta­li­za CEC şi Exim­bank.

Citi­ti arti­co­lul inte­gral pe dcnews.ro, 29 .04.2012.

https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele