Turiştii bat la uşă. Cum se pregăteşte sudul litoralului pentru sezonul estival

0
219

Mai sunt numai două săp­tămâni până la des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a sezo­nu­lui esti­val. Cu toa­te aces­tea, lito­ra­lul este încă amorţit după iar­na lun­gă şi grea prin care a tre­cut.

Dacă în Mama­ia, Con­stanţa şi Efo­rii lucru­ri­le se mai miş­că, în sud nu prea se lucrea­ză. Două-trei esca­va­toa­re şi o mână de mun­ci­tori este tot ce am întâl­nit în mini-excur­sia noas­tră spre Man­ga­lia. În rest, pla­je gău­ri­te, pro­men­a­de pli­ne de gunoa­ie şi nisip şi tera­se dără­pă­na­te. Aces­ta este pei­sa­jul cu care îi întâm­pi­năm la aceas­tă oră pe cei care vor să se rela­xeze şi să ia o gură de aer sărat la malul Mării Negre.

În Nept­un se lucrea­ză de zor în cen­tru, chiar pe arte­ra prin­ci­pa­lă. Aco­lo a fost îngus­tat tro­tu­a­rul, iar spa­ţi­ul ver­de de pe mar­gi­nea şose­lei a fost trans­for­mat în locuri de par­ca­re. Se pun pave­le noi şi se cură­ţă gro­pi­le pen­tru a veni cu covor nou de asfalt.

Pe fale­ză şi pe pla­jă era pus­tiu. Numai vreo doi mun­ci­tori mătu­rau în cur­tea unui res­ta­u­rant pe gea­mu­ri­le căru­ia tro­na o pan­car­tă cu cuvin­te­le „Mân­ca­re pe gra­tis”. Pla­ja mai pur­ta încă urme­le furt­u­ni­lor puter­ni­ce care au măturat‑o toa­tă iar­na. O mare par­te din nisip a dis­pă­rut sub valuri, for­mân­du-se o pan­tă des­tul de mare între tro­tu­a­rul fale­zei şi malul apei. Un exca­va­tor muta nisi­pul dintr‑o par­te în alta, în încer­ca­rea de a reda o for­mă pla­jei.

Pla­je pli­ne de dune de nisip

În Jupi­ter, situ­a­ţia este ase­mă­nă­toa­re. La o sin­gu­ră tera­să se făceau lucrări de reno­va­re, iar pe pla­jă un uti­laj nive­la nisi­pul. Ceva mai la vale, în Venus, pro­ble­ma pare şi mai gra­vă. Niciun inves­ti­tor sau agent eco­no­mic, spu­neţi-le cum vreţi, nu a dema­rat pre­gă­ti­ri­le pen­tru sezon. Maga­zi­ne­le şi tera­se­le sunt bari­ca­da­te cu lem­ne, ca şi cum s‑ar apro­pia cea mai cum­pli­tă torn­a­dă. Pla­ja ara­tă şi ea jal­nic. Pe alo­curi este pli­nă de mor­ma­ne de nisip adu­se de lucră­to­rii Admi­nis­tra­ţi­ei Bazi­na­le de Apă „Dobro­gea Lito­ral” pen­tru a o nive­la, iar în alte locuri se văd încă dune­le imen­se for­ma­te în urma vân­tu­ri­lor puter­ni­ce. Nu mai sunt nici uti­la­je, nici mun­ci­tori.
În aces­te con­di­ţii, nici nu este de mira­re că puţini români şi chiar şi mai puţini stră­ini aleg să-şi petrea­că mini-vacanţa de Paş­te în alte părţi decât pe lito­ral. Nimeni nu vrea să se plim­be prin sta­ţiuni pus­tii, ce par mai degra­bă bân­tu­i­te, şi pe pla­je cu dune.

Gale­ria foto: Cuget Liber, 11 apri­lie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply